مقصود اصلی از نماز «عبادت و بندگی» خداوند متعال است، اگر چه در این عبادت، راز و نیاز بنده با خالق و رب خود نیز صورت می‌پذیرد. و بندگی باید بدان شکلی باشد که خالق و معبود دستور می‌دهد و نه به آن شکلی که بنده می‌پسندد، که چنین عبادتی، عبادت خود است نه پروردگار.