امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 16843

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه(۱)
((آیا ازمردی حیا نکنم که فرشتگان از او شرم می کنند)). (رسول اکرم صلی الله علیه وسلم)(۲)
اصل ونسب عثمان
شهر طایف شهر زیبای حجاز است، طایف بهشت وگلزار حجاز و باغ پرمیوه آن است، خانواده عثمان رضی الله عنه در این شهر زیبا زندگی می کردند. أروی دختر کریز بن ربیعه… بن عبد مناف صاحب نوزاد کوچکی به نام عثمان شده بود، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه… قریشی اموی(۳). عثمان در سال ششم عام الفیل یعنی شش سال بعد از تولد پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنیا آمد اسم عثمان هم در دوران جاهلیت و هم در اسلام عثمان بود و کنیه اش ابوعبد الله وابو عمرو که با هر دو میان مردم مشهور بود. همه مردم عثمان را دوست داشتند تا جایی که زنان برای فرزندان خود اینگونه می سرودند: ((أحبک والرحمن حب القریش لعثمان)) ترجمه: سوگند به خدای رحمن، تو را چنان دوست دارم که قریش عثمان را دوست دارند.
عثمان مردی میانه بود، دارای قامتی نه بلند ونه کوتاه داشت، چهره اش زیبا وسفید مایل به سرخی بود. در صورتش خالهایی آبگونه وجود داشت، بازوهایش پن بود. موهایش بازوهایش را پوشانده بود. البته وسط سرش موی نداشت ودهان ودندانی زیبا داشت(۴).

اسلام آوردن عثمان
عثمان رضی الله عنه پنجمین نفری بود که اسلام آورد، وی داستان اسلام آوردنش را چنین تعریف می کند: من مردی بودم علاقمند به مصاحبت زنان، در یکی از شبها با گروهی از مردان قریش در صحن کعبه نشسته بودم، به ما گفته شد: محمد دخترش رقیه را به عقد ازدواج عتبه بن ابی لهب در آورده است، رقیه زنی زیبا بود من حسرت خوردم که چرا بر پسر ابولهب پیش نگرفتم وبا دختر محمد ازدواج نکردم، دیری نگذشت که من به خانه رفتم، آنجا خاله ام سعدیه بنت کریز که به دین قومش بود وکهانت وفالگیری را آموخته بود به من گفت: چراغ او چراغ واقعی است، ودینش رستگار وکارش موفقیت آمیز خواهد بود، سنگلاخ مکه به امر او تسلیم خواهد شد.
عثمان پرسید: این چه کسی است؟ خاله عثمان گفت: او محمد بن عبدالله پیامبر خداست، او با قرآن آمده وبه سوی خدا دعوت می دهد. عثمان از آنجا برگشت در حالی که به شدت تحت تاثیر سخنان خاله اش قرار گرفته بود، همچنان که او در مورد سخنان خاله اش فکر می کرد نزد ابوبکر صدیق رفت، عثمان می گوید: من نزد ابوبکرصدیق آمدم، هیچ کس نزد او نبود کنارش نشستم. او دید که درحال فکر کردن هستم، پرسید: به چه فکر میکنی؟ او را از گفته خاله ام با خبر کردم. ابوبکر گفت: وای بر تو عثمان، تو مرد دانا وهوشیاری هستی که حق وباطل را تشخیص می هدی، این بت ها ارزش ندارد که قوم آنها را می پرستند؟ آیا مگر این بت ها سنگهایی نیستند که نه می بینند ونه می شنوند؟ گفتم: بله سوگند به خدا که بت ها چنین اند. ابوبکر گفت: سوگند به خدا خاله ات راست گفته است. خدا محمد بن عبدالله، را به رسالت برگزیده وبرای مردم فرستاده است، آیا می خواهی نزد وی بروی واز او بشنوی؟گفتم: بله! دیری نگذشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم وعلی بن ابی طالب رضی الله عنه در حالی که پارچه ای بر دوش داشتند ازکنار ما گذشتند، ابوبکر بلند شد ودر گوش پیامبر چیزی نجوا کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد ونشست ورو به من کرد وگفت: عثمان دعوت الهی را بپذیر که بهشت را به تو می بخشد. من پیامبری هستم که برای جهانیان فرستاده شده ام.
عثمان می گوید: سوگند به خدا بعد از شنیدن سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم بی اختیار اسلام را پذیرفتم وگواهی دادم که هیچ معبودی جز خدا نیست ومحمد بنده وپیامبر خدا است، ومدتی بعد با دختر پیامبر، رقیه ازدواج کردم. عموی عثمان، حکم بن ابی العاص مردی سنگدل و تندخوی بود، با خشونت با عثمان برخورد می کرد وقتی از اسلام آوردن عثمان با خبر شد او را گرفت وبا طنابی سخت بست وبا خشونت به عثمان گفت: آیا از دین پدر ونیاکان خود بر میگردی وبه آیین جدید روی می آوری؟
سپس عمویش سوگند خورد وگفت: سوگند به خدا تا تو از این دین دست برنداری تو را باز نخواهم کرد. عثمان با اصرار وبدون ترس گفت: ای عمو! سوگند به خدا که هرگز این دین را رها نخواهم کرد واز این دین جدا نخواهم شد(۵).

صفات وشمایل عثمان رضی الله عنه
عثمان رضی الله عنه مردی بود که جان ومالش را فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم نمود، اخلاق او الگوی خوبی برای مسلمانان بود، مهربان وبا حیا بود، طوری که فرشتگان از عثمان شرم می کردند، عایشه رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه اش به پهلو تکیه داده بود وساق پایش لخت بود. ابوبکر رضی الله عنه اجازه ورود به خانه را خواست ووارد شد پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچنان تکیه داده بود، سپس عمر رضی الله عنه اجازه ورود خواست، پیامبر صلی الله علیه وسلم همچنان تکیه زده بود وبا آنها سخن می گفت: بعد از آن عثمان رضی الله عنه اجازه ورود خواست وچون وارد شد پیامبر صلی الله علیه وسلم راست نشست ولباسهایش را مرتب کرد وبا او سخن گفت. عایشه رضی الله عنها شاهد قضیه بود، گفت: ای پیامبرخدا! ابوبکر وارد شده وشما تکان نخوردید وتوجه نکردید بعد عمر وارد شد شما باز هم تکان نخوردید وتوجه نکردید اما وقتی عثمان آمد شما نشستید و لباسهایتان را جمع وجور کردید…! پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: ((آیا من از مردی حیا نکنم که فرشتگان از او شرم دارند)).
عثمان مردی بزرگوار وسخاوتمند در این زمینه برای دیگران الگو بود. سخاوت های عثمان یادگارهای نیکویی از او ماند. در آن زمان آب کالای اساسی ومهمترین ضرورت زندگی بود که مردم به وسیله آب به زندگی خود وگوسفندان وشترهایشان ادامه می دادند. چاهی بنام ((بئر رومه)) متعلق به فردی از بنی غفار بود، وهر دلو آب این چاه را به چندین درهم می فروخت. مردم به ستوه در آمده بودند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به صاحب چاه گفت: آیا این چشمه را به چشمه ای در بهشت نمی فروشی؟ مرد غفاری گفت: ای پیامبر خدا! من وخانواده ام چشمه ای دیگر جز این نداریم ومن نمی توانم این را بخشش کنم.
وقتی این خبر به عثمان رضی الله عنه رسید چاه را از آن مرد به مبلغ سی وپنج هزار درهم خرید وبعد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت: برای من چشمه ای در مقابل آن چاه در بهشت می دهی؟ پیامبر فرمود: بله اینطور است. عثمان گفت: من آن چاه را خریدم و آن را برای مسلمانان وقف نمودم. آری، عثمان اینگونه بود، بارها پیامبر صلی الله علیه وسلم او را مژده بهشت داده بود.
سخاوتمندیهای او همواره راه را برای او به سوی بهشت باز گذاشته بود. در روز صلح حدیبیه، پیامبر صلی الله علیه وسلم، عثمان رضی الله عنه را نزد قریش و رهبر شان ابوسفیان (که در آن زمان اسلام را نپذیرفته بود) فرستاد تا به آنها بگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم به قصد جنگ نیامده است، بلکه او برای زیارت کعبه آمده وهم چنان حرمت کعبه را حفظ خواهد نمود ونیز پیامبر صلی الله علیه وسلم به عثمان گفت که به مردان وزنان مسلمانی که در مکه بسر می برند مژده بده که فتح وپیروزی نزدیک است، عثمان رضی الله عنه به مکه آمد وپیام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را به ابوسفیان وبزرگان قریش رساند، وقتی عثمان رضی الله عنه پیام را به آنها رساند وسخنش تمام شد، گفتند اگر تو می خواهی کعبه را طواف کنی طواف کن(۶). عثمان گفت: تا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم طواف نکند من طواف نخواهم کرد.
در این هنگام قریش عثمان را بازداشت کردند وتا سه روز او را نگه داشتند تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر رسید که عثمان رضی الله عنه کشته شده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ما بر نمی گردیم تا زمانی که با قریش بجنگیم. وانتقام خون عثمان را بگیریم آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم را برای بیعت فرا خواند وبه آنها گفت که خداوند به من دستور داده تا از شماها بیعت بگیرم. مردم همه به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند وزیر درخت با او بر مرگ وفرار نکردن از جنگ بیعت کردند نیز عهد کردند که یا فتح مکه یا شهادت(۷).
پیامبر صلی الله علیه وسلم به نیابت از عثمان رضی الله عنه بیعت کرد بدین صورت که دست راستش را بر دست چپش گذاشت وگفت: ((بارخدایا! عثمان به دنبال کار خدا وپیامبرش رفته است ومن به جای او بیعت می کنم)). و پیامبر صلی الله علیه وسلم دست راستش را بر دست چپ خویش نهاد.
بعد خبرهای موثقی رسید که عثمان صحیح وسالم است و بازداشت شده است.
یکی از افتخارات دیگر عثمان این است که با دو دختر پیامبر ازدواج نمود یعنی بعد از وفات یکی با دیگری ازدواج کرد به این سبب ذی النورین گفته می شود.
رحمت خداوند بر او باد. او یکی از شش نفری است که پیامبر صلی الله علیه وسلم درگذشت، واز آنها اعلام خشنودی کرد ویکی از کسانی بود که قرآن را جمع نمود.
رحمت خدا بر عثمان که پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز تبوک در مورد او گفت: عثمان از امروز به بعد هر عملی انجام دهد برای او ضرر نخواهد داشت.
رحمت خداوند برعثمان بن عفان جامع قرآن وفاتح شهرها.

عثمان بطور خلاصه :

۱- اوداماد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است .

۲- او شوهر رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

بوده است .

۳- او شوهر ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم

بوده است .

۴- او کسی است که خدیجه دختر خویلد همسر رسول الله صلی

الله علیه و آله وسلم؛ مادر خانمش بوده است.

۵- او کسی است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه باجناق

وی بوده است .

۶- اوکسی است که فاطمه زهراء رضی الله عنها ؛خواهر خانمش

بوده است.

۷- او تنها کسی است که با دو دختر رسول الله صلی الله علیه و

آله وسلم ازدواج نموده است.

۸- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او

را بشارت به بهشت داده است.

۹- اوکسی است که الله متعال در قرآن از او اظهار رضایت

نموده است.

۱۰ – او کسی است که به حبشه و مدینه هجرت نموده است.

۱۱- او سومین خلیفه مسلمین بوده است.

۱۲- او جامع قرآن بوده است .

۱۳- او کسی است که زمان حمله شورشیان بر او ؛حسن و

حسین رضی الله عنهما از او دفاع نموده و نگهبانی می دادند.

۱۴- او کسی است که راضی شد به شهادت برسد؛ ولی دستور

به جنگ با شورشیان در مدینه را صادر نکرد.

۱۵- وی در آخر عمر به دست شورشیان و منافقان ؛ در حال

تلاوت قرآن ودر خانه خویش در مدینه منوره به شهادت رسیده

و در گورستان بقیع دفن شدند (رضی الله عنه)

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

کتاب ده یار بهشتی
__________
(۱) مهمترین منابعی که در نوشتن سیرت عثمان رضی الله عنه مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتند از: سیرت ابن هشام، طبقات ابن سعد ج ۳، الریاض النضره فی مناقب الشعر، تاریخ الطیری ج.
(۲) مسلم (۲۴۰۱).
(۳) السیره الحلبیه از برهان حلبی.
تاریخ الخلفاء سیوطی، ص ۱۴۷٫
(۴) تاریخ الخلفاء، ص ۱۵۰٫
(۵) طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۵۵٫
(۶) مسلم والریاض النضره ج ۳ ص ۱۳٫
(۷) السیره الحلبیه ج ۳ ص ۷۰۱، وسیره ابن هشام ج ۳ ص ۳۳۰٫

| ۲۲ بهمن ۱۳۹۱
۶۰ پاسخ به “زندگینامه حضرت عثمان بن عفان رض”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  علی می‌گه:

  خدا تمام برادران من از شیعه و سنی را حفظ کند تمام اهل سنت برادر من هستند

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  کامران از سردشت می‌گه:

  باسلام.
  من کامران کریمی از شهرستان سردشت هسم و مذهبم هم سنی است
  من یه کنفرانسی داشتم در باره خلفای راشدین و علاوه بر کتابم خواستم مطالب دیگه رو هم به کنفرانسم اضافه کنم و به این وبسایت اومدم ک دیدم واقعا مطالب گرانبها و با ارزش زیادی توش هست . واقعا من بهره زیادی ازین وبسایت بردم و خیلی خیلی از شما برادران سنی مذهب سپاس گزارم.. زنده باشید یا (حق)

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  هیوا می‌گه:

  دوست خوبم کردها چه بدی به اسلام کردند؟تعداد زیادی از کردهای کرمانشاه هم شیعه هستند.چرا نباید باآنها همنشینی کرد؟؟؟


 4. مهدی اروجلو می‌گه:

  عزیزان مسلمان من من بفدای همه شما چرا شما قاضی بندگان خدا شه اید و نظر میدهید شما چرا فریب انگلیسی ها رومیخورید و متفرق میشوید به والله بهشتی که خداوند از آن سخن گفته است در آن امثال ادیسون و بل و انشتین و رازی و …………… که خدمت به خلق الله کرده اند جای دارند نه شیوخی که علم ندارند و بر طبل نفاق می کوبند و منفعت و سود میبرند تا اینکه رهبر فرزلنه مان میفرمایند اتحدو اتحدو وحتی اگر شیعه به سنی وسنی به شیعه بی حرمتی کند نه آن مسلمان هست و نه آن یکی در انتظار روزی که همه انسان به تعالی و پیشرفت وکشف درمان دیابت و کبد چرب و ایدز و ریشه کن کردن فلج اطال و….. فکر کنند من به عنوان خاکپای شما و یک مربی رزمی کار تقاضا دارم با انجام ورزش به مبارزه با دشمنان بشریت برویم و به خدمت به اولاد آدم و حوا فکر کنیم


 5. محمد رضا می‌گه:

  با سلام برادران من به شخصه شیعه مولایم علی هستم و تمام سعی خود را می کنم که در رفتار لااقل شبیه مولایم باشم و او را سرمشق خود قرار دهم به تمامی برادران اهل سنت احترام ویژه ای می گذارم دوستان هرکس مسئول کار خویش است به جای اینکه هی بیاین بگین عمر چیکار کرد ابوبکر چیکار کرد و خدای ناکرده توهینی کنید به رفتار خودتون نگاه کنید آیا از مرادم علی سراغ دارید جایی به کافری حتی توهین کند چه رسد به کسانی که مسلمانند و از یاران رسول خدا برادران اگر هم فرض بگیریم کسی در آن دوران خطایی انجام داده وظیفه منو شما نیست که دادگاه تشکیل بدیم خداوند خود ناظر بر اعمال و رفتار ماست خداوکیلی آیا به وظیفه خود به عنوان شیعه عمل می کنید اگر عمل می کنید بدونید که دستور ولی امرمون بر وحدت وحدت وحدت وحدت وحدت وحدت اگر متوجه شدید دست از برخی کارها بردارید ومسئول اعمال خود باشید


 6. رضا می‌گه:

  باسلام من میخام باانصاف باشیم هممون وبه نظرات همدیگراحترام بگذاریم ولی آیاقاتل دخترپیامبر ( ص )و غاصب باغ فدک میتونه خلیفه باشه یاکسی که تمام مناصب روبین خانوادش تقسیم کرده باتشکرمنتظرجواب منطقیتون هستم

  پاسخ :
  دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند مراجعه شود به (فاطمه رضی الله عنها وفات یا شهادت از دیدگاه اهل سنت)
  فدک به دلیل فرمایش رسول الله متعلق به بیت المال می باشد نه به خانواده .


 7. اسماعیل می‌گه:

  سلام علیکم وخسته نباشید خدمت گروه وبلاگ…فقط تشـــــــــکر بابت وبلاگ….خداوند جزای خیـــــردهد..


 8. siva می‌گه:

  با سلام خدمت همه دوستان مدیر وبلاگ اجرتون با الله، من دوستان شیعه اعتقاد دارن سه خلیفه حق حضرت علی خوردن ،خب من اینجا برام سوال پیش اومده چرا حضرت علی (ع) دراین مدت سخنی مبنی براینکه آنچه که حق من بوده سه خلیفه زیرپا گذاشتن ،چرا حضرت علی هیچ اعتراضی نکرد،و بعدش اگه کسی بخواد حکومت و غصب کنه معمولا برا کسب منافع دنیویی هستش ولی این سه خلیفه نه تاج طلا بر سرنهادن ونه برای خود تخت براخفتن داشتن و نه برای خود کاخ و قصر ساختن بلکه ساده می زیستن و ساده لباس میپوشیدن یارو یاور مسلمانان بودن و هیچ چیز دنیوی برا خود حاصل نکردن پس چطو تهمت به یاران پیامبر میزنید از خدا رسول خدا شرم کنید خب چطو میشه گفت یاران پیامبر حکومت و خلافت و غصب کردن درحالی که در دنیا براخود چیز دنیویی حاصل نکردن
  امیدوارم منصفانه قضاوت کنید
  خدا پشت و پناهتون


 9. متین می‌گه:

  شما مثل پسته های هستید که از داخل خراب شدید پس خواهشا دهن باز نکنید تا معلوم نشود کی هستید شما حرف نزنید کسی نمیگوید که لال هستید به خدا من هیچوقت دوست نداشتم این حرفا رو بگم اما شما واقعا شورشو در اوردید

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 15نفر
 • بازدید امروز 42077
 • بازدید دیروز 144335
 • بازید کل 49550810

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2183
 • کل نظرات 8636
 • کل اعضا 1554
 • جدیدترین عضو 365mahdi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com