امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
عبدالخالق احسان
| بازدیدها: 1651

اسم ونسب او

ایشان عبدالله پسرعباس پسرعبدالمطلب قریشی هاشمی و پسرکاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. مادرش ام الفضل لبابه دخترحارث هلالی وخواهرمیمونه همسررسول الله صلی الله علیه وسلم بود.

لقب او

حضرت عبدالله بن عباس ملقب به ابن عباس بود که منسوب به پدر خود عباس کاکای رسول خدا صلی الله علیه وسلم بوده است و برایش حبرهذه الأمه وترجمان القرآن (دانشمند اسلامی ومفسرقرآن ) نیز میگفتند.

و نیز به خاطرگسترده گی علم، فهم فزاینده، کمال عقل، بزرگواری زیاد و فراست اصیلش به لقب حبر (عالم) و بحر (دریا) نیزیاد می شد.

ویژگیهای جسمانی او

حضرت عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) قد بلند و تنومند بوده و چهره زیبا و بشاش داشت و در سخن گفتن فصیح بوده و لباس های دلپذیر می پوشید و بسیار از خوشبوئی استفاده می کرد حتی که هرگاه از راه عبور می نمود همه میگفتند: این حتماً ابن عباس هست یا مرد دیگری که ازخوشبوئی استفاده نموده است.

در اخیر زندگی خود نابینا شده بود و چنین شعرمی سرود:

إن یاخذ الله من عینی نورهما        ففی لسانی و سمعی منهما نور

قلبی ذکی وعقلی غیرذی دخل       و فمی صارم  کالسیف مأثور

اگرخداوند نور چشمم را از من گرفت نور و روشنائی زبان و گوشم باقی است، قلبم بیدار و عقلم سالم است و دهانم به بیان حق مثل شمشیر برنده می باشد.

تولد حضرت عبدالله بن عباس

حضرت عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) سه سال قبل از هجرت چشم بدنیا گشود، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و مسلمانان و اقارب ایشان از بنی هاشم در شعب ابی طالب در محاصره تحریم های اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند.

حضرت ابن عباس می گوید: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم درشعب ابی طالب محاصره بودند پدرم نزد ایشان رفت وگفت ای محمد! ام الفضل (مادرعبدالله) حامله هست، پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم فرمود: شاید خداوند به تولد او چشم شما را روشن کند. و به روایت دیگر فرمودند: شاید خداوند چشم مان را به تولد پسری روشن گرداند.

ابن عباس در ادامه میگوید: وقتی که تولد شدم پدرم مرا پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم برد درحالیکه به پارچه پیچانده بودم رسول الله صلی الله علیه وسلم مراتحنیک کرد یعنی به آب دهانش به اطراف کامم مالید.

حضرت مجاهد میگوید: ما هیچ کسی را نمیدانیم که پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم به آب دهانش او را تحنیک کرده باشد جز عبدالله بن عباس.

حضرت ابن عباس در جای دیگری فرمود: سه سال قبل از هجرت تولد شدم درحالیکه ما در شعب (دره ) بودیم و سیزده ساله بودم که رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نمودند.

ابن عباس درخانه پیامبر

حضرت عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) به پیغمبرصلی الله علیه وسلم زیاد نزدیکی و قرابت داشت و رسول الله خیلی دوستش میداشت چون که وی پسرکاکایش عباس و پسرلبابه بنت حارث خواهرمیمونه همسررسول خدا صلی الله علیه وسلم بود؛ لذا ابن عباس بسا از لحظات زندگی خود را درخانه رسول خداصلی الله علیه وسلم و نزد خاله اش میمونه سپری میکرد. بخاطر پیوند محکمی که بارسول الله داشت از ایشان اخلاق نیکو، عادات سلیم و بزرگواری ها را آموخت.

همانگونه که علوم را از ایشان فراگرفت و حفظ نمود، گفتار و کردار و حالات رسول الله را ضبط کرد و علاوه بر فصاحت و بیان شیوای که داشت علم و دانش فراوانی را کسب نموده و فهمائی شگفت آوری را کمائی کرده بود.

حضرت ابن عباس درین مورد می فرمود: خانه خاله خود میمونه بودم و برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم مقدارآب برای غسلش آمده کردم ، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسان نمود که چه کس آب را آماده کرده است؟ برایش گفتند: عبدالله بن عباس اینکار را کرده است، ایشان فرمودند: خداوندا! او را در دین آگاه کن و تفسیر و تأویل قرآن کریم را به او یاد بده .

او می گوید: شبی در اخیر شب پشت سر رسول خدا صلی الله علیه وسلم نمازخوانده و به او اقتداءکردم، دستم راگرفت و پهلوی خود کشاند وقتی که ازنماز فارغ شد گفت: چرا درکنارم نایستادی؟ گفتم: برای خود شایسته ندانستم که در  کنارشما بایستم در حالی که شما فرستاده خداهستید. ازین سخنم خوشش آمد و  دعا کرد که خداوند به علم و فهم من بیفزاید.

حضرت ابن عباس درفتح مکه و غزوه حنین و طائف همرای پیامبر اسلام حضور داشت درحالیکه تازه به سن بلوغت رسیده بود و قبل از فتح مکه همرای پدر و فامیلش هجرت نموده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم را در منطقه جحفه (منطقه است بین مکه و مدینه) ملاقات کردند که تصمیم فتح مکه را داشت؛ لذا همرای پیامبر صلی الله علیه وسلم به طرف مکه روان شدند.

فضائل و دانش او

احادیث زیادی پیرامون فضائل حضرت ابن عباس وارد شده که برتری والا، منزلت رفیع، بلندی شأن و شوکت، گستردگی علم و دانش وی را بیان میدارد. هم چنان از لابلای آن احادیث پیش قدمی ایشان در علوم تفسیر، فقه ،حدیث ، شعر ،ادبیات ،تاریخ و دیگر علوم تبارز میکند.

او انسان تیزبین، بابصیرت و خردمندی بود و به مقام و منزلتی رسید که امیرالمؤمنین عمر (رضی الله عنه) او را با وجودی که طفل بود به همرای صحابه درمجلس خود نزدیک میکرد.

حضرت عبدالله بن عباس درین خصوص فرمود: حضرت عمر درجلسات علمی اهل بدر را فرا می خواند و مرا نیز همرای شان می طلبید. بعضی ازصحابه اعتراض نمودند: که چرا  حضرت عمراین جوان را می طلبد درحالی که بعضی ازپسران ما مثل او هستند؟ حضرت عمردرجواب گفت : شما از دانش و خردمندی او آگاه نیستید.

در ادامه میگوید: روزی حضرت عمر رضی الله عنه بزرگان صحابه را در اجتماع جمع نمود و مرا نیز فراخواند ، از اصحاب، پیرامون سوره {إذاجاء نصرالله والفتح}سؤال نمود، گفتند: خداوند (ج) پیامبرخویش حضرت محمد(ص) را امرنموده که آنگاه فتح و پیروزی نصیبش می شود ازخداوند طلب آمرزش نموده و در پیشگاه او توبه نماید.

حضرت عمر(رض) گفت : ای ابن عباس تو چه میگوئی؟ گفتم چنین نیست که آنها گفته اند؛ بلکه خداوند رسولش را از فرارسیدن اجلش خبرداده بود وگفت : هنگامیکه نصرت و پیروزی خداوندی فرا رسد این نشانه مرگ توست پس به پاکی همراه ستائش پروردگار خود را یاد کن و از وی طلب آمرزش نما یقیناً خداوند توبه پذیراست. حضرت عمرگفت : من آنچه را میدانم و باور دارم که تو میدانی .

حضرت عمر درین امتحان و پرسش پاسخ می خواست برای صحابه منزلت ابن عباس و جایگاه علمی و فهمائی او را ثابت نماید.

روزی برای ابن عباس گفته شد چگونه اینقدر علم آموختی ؟ گفت : با استفاده از زبان پرسشگر و قلب با خرد. حضرت عمر(رض) میگفت: عبدالله ابن عباس زبده ترین مفسرقرآن است. و هرگاه ابن عباس را میدید که می آید میگفت : جوان برومندی که دارای زبان گویا و قلب پژوهنده است، آمد.

روزی حضرت عمر(رض) برایش گفت: یقیناً تو بهترین و خردمندترین و داناترین جوانان هستی. پدرش عباس برای او گفت: حضرت عمر تو را به خود نزدیک کرده وهمرای بزرگان صحابه همنشین میکند پس سه نصیحت مرا آویزه گوش خود قراربده:- ۱-  اسرار وی را فاش مکن. ۲- نزدش غیبت هیچ کس را منما . ۳- هیچ دروغی نزدش مگو.

حضرت عبدالله بن عباس (رض) درمقام علمی بجای رسیده بود که همه مردم او را ستایش کرده وبه بزرگواری وی گواهی میدادند و نزدش جمع میشدند و او پیرامون احادیث گهربار رهبر بشریت برای شان بحث میکرد و بخاطربدست آوردن احادیث مسافت های طولانی را می پیمائید.

ایشان فرمودند: هرگاه خبرمیشدم پیش کسی حدیثی هست به طرف خانه اش میرفتم ، اگر متوجه می شدم که درخواب است پشت دروازه خانه اش رداء خود را انداخته می نشستم تا اینکه بیرون میشد و میگفت ای پسرکاکای پیامبرگرامی صلی الله علیه و سلم چی حاجت داری؟ چرا کسی را نفرستادی که من میآمدم ، میگفتم: نخیرمرا شائسته است که نزد شما بیایم و از احادیث پرسان نمایم. و مردم اطرافم جمع می شدند و هر یک میگفت : این جوان ازمن فهمیده تراست.

حضرت عبدالله بن عمر(رض) فرمود: ابن عباس داناترین امت محمد به آنچه به حضرت محمد(صلی الله علیه و سلم ) نازل شده، میباشد. حضرت عائشه صدیقه (رضی الله عنها) گفت : ابن عباس عالمترین صحابه به سنت پیامبرگرامی (صلی الله علیه و سلم) بود.

عبیدالله بن عبدالله فرمود: هیچ کس را به احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و به فتاوای حضرت ابوبکر، عمر و عثمان رضی الله عنهم ازابن عباس آگاهتر ندیدم و هیچ کس از او فقیرتر نبود و هیچ کس با او در علم تفسیرقرآن، لغت عربی ، شعر، محاسبات و میراث همسانی کرده نمی توانست طوریکه به دروس خویش تقسیم اوقات داشت،که یک روزدرس تفسیر، روزی درس سیرت، روزی پیرامون شعر و ادب و روزی در باره تاریخ عرب سخن میگفت.

هیچ عالمی در جلسه او نمی نشست مگر اینکه در مقابلش تواضع میکرد و هیچ کس از او چیزی را نمی پرسید مگر اینکه جواب کافی و شامل رامیافت.

حضرت مجاهد فرمود: ابن عباس را بواسطه علوم زیادش بحر (دریا) میگفتند. عطاء گفت: هیچ مجلسی را از مجالس ابن عباس گرامی تر ندیدم؛ زیرا در مجالس او علم زیاد و فطانت فراوان بود و مفسرین ، نحویین ، شعراء و فقهاء همگی از او مسائل را پرسان میکردند و جواب قناعت بخش دریافت می نمودند.

نابیناشدن ابن عباس رضی الله عنه:

پیشتر بیان شد که عبدالله ابن عباس در اواخر زندگی خود بینائی اش را از دست داد و سبب آن این بود که حضرت جبرئیل (ع) را نزد رسول الله (صلی الله علیه و سلم) دیده بود. روایت شده که پدرش عباس روزی وی را در حالیکه طفل بود نزد رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) فرستاد و ابن عباس مرد ناشناسی را پیش پیامبرگرامی دید و جرئت نکرد که داخل خانه شود و بدون اینکه با پیامبر اسلام سخن گوید برگشت.

حضرت عباس (رض) به ملاقات رسول الله (صلی الله علیه و سلم) آمد وگفت : ای رسول خدا پسرم را نزد شما فرستادم اما او پیش شما مردی را دید و نتوانست با شما سخن گوید؛ لذا به عقب برگشت. رسول اکرم (صلی الله علیه و سلم) فرمود: کاکا! آیامیدانی آن مرد کی بود؟ گفت نخیر. گفت : او جبرئیل (ع) بود و پسرتو نمی میرد تاکه بینائی خود را از دست دهد و علم فراوانی را کسب نماید.

و در روایت دیگرآمده‌ : رسول الله (صلی الله علیه و سلم) برای اوگفت آیاوی رادیدی ؟ ابن عباس گفت بلی ، پیامبرگرامی فرمود: اوجبرئیل بود . امابه چشم توآصیب خواهد رسید.

خداوند تبارک و تعالی زندگی طولانی او را گرامی داشت و در اخیر ایام زندگی اش بینائی را از او گرفت.

تواضع ابن عباس رضی الله عنه

ایشان با وجود آن همه قدر و منزلت و بلند مرتبه­گی ، متواضع و فروتن بوده و در مقابل مسلمانان فروتنی کرده و به بزرگان و علماء ادب و احترام بخصوصی داشت.

شعبی روایت کرده که روزی زید بن ثابت (رض) سوار اسپ خود میشد که ابن عباس رکابش را گرفت زید گفت: ای پسرکاکای پیامبرگرامی چنین مکن! ابن عباس گفت به ما امر شده که با دانشمندان خود اینگونه رفتارکنیم یعنی به آنها احترام وخدمت نمائیم . زید گفت: دستانت را به من نشان بده وقتی عبدالله دست های خود را به او نشان داد، زید دستهایش را بوسید و گفت به ما هم امرشده که به نزدیکان پیامبر این گونه رفتار کنیم.

 حضرت عبدالله ابن عباس (رض) زیاد روزه میگرفت و شب خیزی میکرد و بسیار تلاوت می نمود و از ترس پروردگارعالم گریه می کرد و این قول خداوند تبارک و تعالی را زیاد تکرار میکرد و به آواز بلند گریه می کرد {وجاءت سکرهالموت بالحق ذالک ماکنت منه تحید}[۱] براستی سختی مرگ آمد اینست آنچه توازآن کناره میکردی.

حضرت علی (رض) وی را والی بصره مقرر نمود؛ امادیری نگذشت که امارت و ولایت را ترک نموده به طرف مکه رفت و به انتشارعلم حدیث، فقه وفتوی توجه خود را مبذول کرد؛ چراکه او درس و تعلیم را از امارت و منصب برتری میداد گویا که او فقط برای آموزش علم و نشرآن آفریده شده بود. در واقع منصب و مقام حقیقی، علم است که عزت و شرف و ابهت و سیادت درآن نهفته میباشد.

جهاد ومبارزه او:

حضرت ابن عباس (رض) همرای رسول گرامی (صلی الله علیه و سلم) درفتح مکه ، غزوه حنین و طائف حضورداشت و در فتح افریقیه سال (۲۷) هجری نیز حضور داشت و در جنگ های جمل و صفین پهلوی پسرکاکای خود حضرت علی (رض) بوده و سرکرده گی جانب چپ لشکر را به عهده داشت و حضرت علی به طرفش نگاهی کرده وگفت: خداوند چشم کسی را که این گونه پسرکاکای دارد روشن نماید. او هم چنان درجنگ با خوارج همرای حضرت علی(رض) بود. و یکسال ریاست اجرایی مراسم حج را به عهده گرفت و درعرفات خطبه را ایراد کرد که در آن سوره بقره را تفسیرنمود، بعضی ازشنوندگانش میگفتند: طوری تفسیر نمود که اگرمردم روم ،ترکیه و فارس می شنیدند حتماً مسلمان میشدند.

ذکاوت وهوشمندی او:

حضرت ابن عباس (رض) فوق العاده هوشمند بوده و تفکرسریع داشت و به چالاکی پاسخ میداد. روزی حضرت معاویه برایش گفت: شما را چه شده ای بنی هاشم که در بینائی خود به مصیبت دچارشده اید؟ ابن عباس درحال گفت: مثلی که شما بنی امیه دچار این مشکل شده اید.

درکتاب الاتقان آمده که ابن عباس (رض) درصحن کعبه نشسته بود و مردم اطرافش جمع شده از وی درباره تفسیرقرآن کریم سؤال می نمودند. نافع پسر ازرق برای نجده پسر عویمرگفت: بیا نزد این کسی که بدون علم به تفسیرقرآن جرئت نموده برویم و از او سؤال نمائیم، هر دوی شان پیش ابن عباس (رض)آمدند و گفتند: ما می خواهیم از تو پیرامون قرآن کریم سؤال نمائیم؛ باید برای ما تفسیر نموده و شاهدی از کلام عرب نیز بیاوری؛ چراکه خداوند قرآن را به زبان عربی واضح نازل نموده است.

حضرت ابن عباس گفت: هرآنچه به ذهن تان میآید پرسان کنید. نافع گفت:- ازتفسیر این آیه مرا خبر بده{عن الیمین وعن الشمال عزین} معارج(۳۷) ازطرف راست وچپ گروه گروه شده.  ابن عباس گفت: عزون به معنی گروه گروه جمع شدن است نافع گفت: آیاعرب ها هم همین مفهوم را معتبر میدانستند؟ گفت: بله آیا نشنیدی که عبید فرزند ابرهی میگوید:

     فجاؤوایهرعون الیه حتی        یکونواحول منبره عزینا

به طرفش شتابان آمدند تاکه اطراف منبر او گروه گروه جمع شدند.

نافع گفت: درباره این آیه برای ما توضیح بده {وابتغواالیه الوسیله}سوره مائده (۳۵) ازخداوند حاجت خودرابخواهید.

ابن عباس گفت: وسیله به معنی حاجت است . نافع گفت:آیا از اشعارعرب شاهد داری؟ گفت آیانشنیدی که عنتره گفته :

   إن الرجال لهم الیک وسیله      أن یأخذوک تکحلی وتخضبی

بدرستیکه مردم به توحاجت دارند اینکه ازسرمه چشم و حنای دست استفاده کنی. باز نافع گفت: از این قول خداوند ما را آگاه ساز! {لافیهاغول}سوره صافات(۴۷) درشراب های جنت بدبوئی نیست. ابن عباس (رض) فرمود: درآن شراب بدبوئی و زشتی شراب دنیا نمی باشد.

نافع گفت آیاشاهدداری؟ گفت بله آیاقول امرئ القیس رانشنیدی؟

   رب کأس شربت لاغول فیها     وسقیت الندیم منها مزاجا

بساگلاس های شراب راکه درآن بدبوی نیست نوشیدم و همنشین خود را از طبع خوب آن مستفید گردانیدم .

همین طورآن دو نفر درحدود بیشتر از صد سؤال را مطرح کردند و ابن عباس درحال همه را با شاهدی از اشعارکه شامل سؤال میبود پاسخ میداد.

درگذشت او

حضرت عبدالله بن عباس(رض) در اواخر عمرخود در شهر طائف سکونت گزید و به انتشار علم دوام داد تاکه مریض شده بینائی اش را از دست داد و در سال (۶۸) هجری به عمر (۷۱) سالگی روحش به ملکوت اعلی پیوست و محمد بن حنفیه نماز جنازه اش را خواند و قبرش درطائف معروف و مشهورمیباشد.

روایت شده هنگامی که ابن عباس (رض) را در قبرگذاشتند یک پرنده سفیدی آمد و خود را درکفن وی پیچانده و نا پدید شد.

و نیز وقتی که ایشان را در قبر گذاشتند صدای شنیده شد که میگفت:{یاایتهاالنفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی} سوره فجر(۲۷-۳۰) هان ای نفس مطمئنه ! به سوی پروردگارت درحالی که تو از او خشنود و او از توخشنود باشد بازگرد و در زمره بندگان من درآی و به بهشت من وارد شو.

در وقت وفات ابن عباس رافع فرزند خدیج گفت: امروزکسی وفات نموده که مردم از شرق و غرب به علم او احتیاجی داشتند. جابر بن عبدالله گفت : امروز دانشمندترین و بردبارترین مردم وفات نموده و مصیبت سهمگینی به این امت رسیده است . حضرت معاویه (رض) فرمود: به خدا سوگند فقیه ترین زنده روی زمین مرده است . مجاهد گفت: من هرگز مثل او ندیدم و بالاخره او زندگی را بدرود گفت و حقیقتاً او دانشمند و عالم این امت بوده است.

خداوند از اوخوشنود باد و محبت و پیروی او را نصیب ماگرداند.

[۱] – سوره (ق) آیه ۱۹

نوشته: عبدالقادر ابراهیم          

ترجمه: عبدالخالق احسان

| ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 11نفر
  • بازدید امروز 34745
  • بازدید دیروز 139436
  • بازید کل 49399143

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2183
  • کل نظرات 8633
  • کل اعضا 1552
  • جدیدترین عضو karimi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com