دعاهایی که از رسول خدا به ما رسیده اند در ادامه مطلب ذکر شدند .