امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 50274

ترجمه و تفسیر تک تک سوره های قرآن به زبان کردی را با کلیک بر روی لینک مقابل هر سوره دانلود نمایید.وااسلاماه+تفسیر آسان قرآن به زبان کردی

بى‏ تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده‏ ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود . سوره حجر آیه ۹
۱ترجمه وتفسیر سوره الفاتحه ………………دانلود کنید
۲ترجمه وتفسیر سوره البقره…………………دانلود کنید
۳ترجمه وتفسیر سوره آل عمران …………….دانلود کنید
۴ترجمه وتفسیر سوره النساء…………………دانلود کنید
۵ترجمه وتفسیر سوره المائده………………..دانلود کنید
۶ترجمه وتفسیر سوره الأنعام…………………دانلود کنید
۷ترجمه وتفسیر سوره الأعراف………………..دانلود کنید
۸ترجمه وتفسیر سوره الأنفال…………………دانلود کنید
۹ترجمه وتفسیر سوره التوبه …………………دانلود کنید
۱۰ترجمه وتفسیر سوره یونس………………..دانلود کنید
۱۱ترجمه وتفسیر سوره هود …………………دانلود کنید
۱۲ترجمه وتفسیر سوره یوسف……………….دانلود کنید
۱۳ترجمه وتفسیر سوره الرعد…………………دانلود کنید
۱۴ترجمه وتفسیر سوره إبراهیم……………….دانلود کنید
۱۵ترجمه وتفسیر سوره الحجر………………..دانلود کنید
۱۶ترجمه وتفسیر سوره النحل…………………دانلود کنید
۱۷ترجمه وتفسیر سوره الإسراء……………….دانلود کنید
۱۸ترجمه وتفسیر سوره الکهف………………..دانلود کنید
۱۹ترجمه وتفسیر سوره مریم………………….دانلود کنید
۲۰ترجمه وتفسیر سوره طه……………………دانلود کنید
۲۱ترجمه وتفسیر سوره الأنبیاء………………..دانلود کنید
۲۲ترجمه وتفسیر سوره الحج………………….دانلود کنید
۲۳ترجمه وتفسیر سوره المؤمنون……………..دانلود کنید
۲۴ترجمه وتفسیر سوره النّور………………….دانلود کنید
۲۵ترجمه وتفسیر سوره الفرقان……………….دانلود کنید
۲۶ترجمه وتفسیر سوره الشعراء………………دانلود کنید
۲۷ترجمه وتفسیر سوره النّمل…………………دانلود کنید
۲۸ترجمه وتفسیر سوره القصص………………دانلود کنید
۲۹ترجمه وتفسیر سوره العنکبوت……………..دانلود کنید
۳۰ترجمه وتفسیر سوره الرّوم…………………دانلود کنید
۳۱ترجمه وتفسیر سوره لقمان…………………دانلود کنید
۳۲ ترجمه وتفسیر سوره السجده……………..دانلود کنید
۳۳ ترجمه وتفسیر سوره الأحزاب………………دانلود کنید
۳۴ ترجمه وتفسیر سوره سبأ………………….دانلود کنید
۳۵ ترجمه وتفسیر سوره فاطر………………….دانلود کنید
۳۶ ترجمه وتفسیر سوره یس………………….دانلود کنید
۳۷ ترجمه وتفسیر سوره الصافات………………دانلود کنید
۳۸ ترجمه وتفسیر سوره ص……………………دانلود کنید
۳۹ ترجمه وتفسیر سوره الزمر………………… دانلود کنید
۴۰ ترجمه وتفسیر سوره غافر…………………..دانلود کنید
۴۱ ترجمه وتفسیر سوره فصّلت………………..دانلود کنید
۴۲ ترجمه وتفسیر سوره الشورى………………دانلود کنید
۴۳ ترجمه وتفسیر سوره الزخرف……………..دانلود کنید
۴۴ ترجمه وتفسیر سوره الدّخان………………. دانلود کنید
۴۵ ترجمه وتفسیر سوره الجاثیه………………. دانلود کنید
۴۶ ترجمه وتفسیر سوره الأحقاف…………….. دانلود کنید
۴۷ ترجمه وتفسیر سوره محمد……………….  دانلود کنید
۴۸ ترجمه وتفسیر سوره الفتح………………… دانلود کنید
۴۹ ترجمه وتفسیر سوره الحجرات…………….  دانلود کنید
۵۰ ترجمه وتفسیر سوره ق…………………..   دانلود کنید
۵۱ ترجمه وتفسیر سوره الذاریات…………….   دانلود کنید
۵۲ ترجمه وتفسیر سوره الطور……………….   دانلود کنید
۵۳ ترجمه وتفسیر سوره النجم………………..  دانلود کنید
۵۴ ترجمه وتفسیر سوره القمر…………………  دانلود کنید
۵۵ ترجمه وتفسیر سوره الرحمن………………دانلود کنید
۵۶ ترجمه وتفسیر سوره الواقعه………………دانلود کنید
۵۷ ترجمه وتفسیر سوره الحدید………………. .دانلود کنید
۵۸ ترجمه وتفسیر سوره المجادله……………..  دانلود کنید
۵۹ ترجمه وتفسیر سوره الحشر……………….. دانلود کنید
۶۰ ترجمه وتفسیر سوره الممتحنه……………..دانلود کنید
۶۱ ترجمه وتفسیر سوره الصف………………..دانلود کنید
۶۲ ترجمه وتفسیر سوره الجمعه………….……دانلود کنید
۶۳ترجمه وتفسیر سوره  المنافقون……………..دانلود کنید
۶۴ ترجمه وتفسیر سوره التغابن…………………دانلود کنید
۶۵ ترجمه وتفسیر سوره الطلاق……………….. دانلود کنید
۶۶ ترجمه وتفسیر سوره التحریم……………….. دانلود کنید
۶۷ ترجمه وتفسیر سوره الملک………………… دانلود کنید
۶۸ ترجمه وتفسیر سوره القلم………………….. دانلود کنید
۶۹ ترجمه وتفسیر سوره الحاقه…………………. دانلود کنید
۷۰ ترجمه وتفسیر سوره المعارج………………… دانلود کنید
۷۱ ترجمه وتفسیر سوره نوح…………………….. دانلود کنید
۷۲ ترجمه وتفسیر سوره الجن…………………….دانلود کنید
۷۳ ترجمه وتفسیر سوره المزّمّل…………………..دانلود کنید
۷۴ ترجمه وتفسیر سوره المدّثر……………………دانلود کنید
۷۵ ترجمه وتفسیر سوره القیامه………………….دانلود کنید
۷۶ ترجمه وتفسیر سوره الإنسان…………………دانلود کنید
۷۷ ترجمه وتفسیر سوره المرسلات……………….دانلود کنید
۷۸ ترجمه وتفسیر سوره النبأ………………………دانلود کنید
۷۹ ترجمه وتفسیر سوره النازعات………………..دانلود کنید
۸۰ ترجمه وتفسیر سوره عبس……………………دانلود کنید
۸۱ ترجمه وتفسیر سوره التکویر…………………..دانلود کنید
۸۲ ترجمه وتفسیر سوره الإنفطار………………….دانلود کنید
۸۳ ترجمه وتفسیر سوره المطفّفین…………………دانلود کنید
۸۴ ترجمه وتفسیر سوره الإنشقاق……………….دانلود کنید
۸۵ ترجمه وتفسیر سوره البروج……………………..دانلود کنید
۸۶ ترجمه وتفسیر سوره الطارق…………………….دانلود کنید
۸۷ ترجمه وتفسیر سوره الأعلى…………………….دانلود کنید
۸۸ ترجمه وتفسیر سوره الغاشیه………………….دانلود کنید
۸۹ ترجمه وتفسیر سوره الفجر…………………….دانلود کنید
۹۰ ترجمه وتفسیر سوره البلد………………………دانلود کنید
۹۱ ترجمه وتفسیر سوره الشمس…………………..دانلود کنید
۹۲ ترجمه وتفسیر سوره اللیل……………………….دانلود کنید
۹۳ ترجمه وتفسیر سوره الضحى…………………….دانلود کنید
۹۴ ترجمه وتفسیر سوره الشرح……………………..دانلود کنید
۹۵ ترجمه وتفسیر سوره التین……………………….دانلود کنید
۹۶ ترجمه وتفسیر سوره العلق……………………….دانلود کنید
۹۷ ترجمه وتفسیر سوره القدر ……………………….دانلود کنید
۹۸ ترجمه وتفسیر سوره البینه……………………..دانلود کنید
۹۹ ترجمه وتفسیر سوره الزلزله………………………دانلود کنید
۱۰۰ ترجمه وتفسیر سوره العادیات…………………..دانلود کنید
۱۰۱ ترجمه وتفسیر سوره القارعه……………………دانلود کنید
۱۰۲ ترجمه وتفسیر سوره التکاثر…………………..دانلود کنید
۱۰۳ ترجمه وتفسیر سوره العصر……………………دانلود کنید
۱۰۴ ترجمه وتفسیر سوره الهمزه…………………….دانلود کنید
۱۰۵ ترجمه وتفسیر سوره الفیل………………………دانلود کنید
۱۰۶ ترجمه وتفسیر سوره قریش…………………….دانلود کنید
۱۰۷ ترجمه وتفسیر سوره الماعون…………………..دانلود کنید
۱۰۸ ترجمه وتفسیر سوره الکوثر…………………….دانلود کنید
۱۰۹ ترجمه وتفسیر سوره الکافرون…………………دانلود کنید
۱۱۰ ترجمه وتفسیر سوره النصر…………………….دانلود کنید
۱۱۱ ترجمه وتفسیر سوره المسد…………………….دانلود کنید
۱۱۲ ترجمه وتفسیر سوره الإخلاص…………………..دانلود کنید
۱۱۳ ترجمه وتفسیر سوره الفلق……………………..دانلود کنید
۱۱۴ ترجمه وتفسیر سوره النّاس……………………..دانلود کنید

برای ترجمه و تفسیر کامل قرآن به زبان فارسی اینجا کلیک کنید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

مهم : به اطلاع عزیزان می رسانیم تمام سوره های قرآن در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ بروز شده اند و شما می توانید تک تک سوره های قرآن را بدون مشکل دانلود نمایید.

| ۲۹ تیر ۱۳۹۱
۲۵ پاسخ به “دانلود ترجمه و تفسیر کل قرآن به زبان کردی”

 1. وااسلاماه می‌گه:

  مهم : به اطلاع عزیزان می رسانیم تمام سوره های قرآن در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ بروز شده اند و شما می توانید تک تک سوره های قرآن را بدون مشکل دانلود نمایید.

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  اسعد می‌گه:

  سلام خیلی عالی بود.گفتم اگه میشه می خوام این مطالب رو به برنامه اندروید تبدیل کنم اگه اجازه می فرمایید با ذکر منبع این کار رو انجام می دم لطفا جوابم رو به ایمیلم بفرستید.

  پاسخ :
  با ذکر منبع و آدرس سایت این کار را انجام دهید .


 3. مژگان می‌گه:

  زورررر باشه ده س خوش 

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 25نفر
 • بازدید امروز 73925
 • بازدید دیروز 139863
 • بازید کل 49944951

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2184
 • کل نظرات 8649
 • کل اعضا 1555
 • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com