دوزخ با لذایذ و شهوات و بهشت با نا ملایمات احاطه شده است

تلاش کن پیش خداوند بیش از دیگران جذاب باشی

اگر توانستی خودرا فریب ندی خوشبخت میشی

گناهت را توجیه نکن چون از پذیرشش اطمینان نداری

از بی نمازی، پول حرام و زنا مانند عقرب فرار کن

سودمند ترین دارایی تو آن است که جاودانه باشد

امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

آمار کلی سایت

 • کل مطالب 2248
 • کل نظرات 9073
 • کل اعضا 1624
 • جدیدترین عضو arapatel0663020

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 79388

تفسیرفی ظلال القرآن نویسنده سید قطب . برای دانلود کردن و ذخیره تفسیرهرسوره در کامپیوترتان روی سوره مورد نظرکلیک کنید تا به تفسیر کامل فارسی قرآن.وااسلاماهصفحه دانلود منتقل شوید.

دانلود ترجمه وتفسیر سوره فاتحه

دانلود ترجمه وتفسیرسوره بقره

دانلود ترجمه وتفسیرسوره آل عمران

دانلود ترجمه وتفسیرسوره نساء

دانلود ترجمه وتفسیرسوره مائده

 دانلود ترجمه وتفسیرسوره انعام

دانلود ترجمه وتفسیرسوره اعراف

دانلود ترجمه وتفسیرسوره انفال

دانلود ترجمه وتفسیرسوره توبه

دانلود ترجمه وتفسیرسوره یونس

دانلود ترجمه وتفسیرسوره هود

دانلود ترجمه وتفسیرسوره یوسف

دانلود ترجمه وتفسیرسوره رعد

دانلود ترجمه وتفسیرسوره ابراهیم

دانلود ترجمه وتفسیرسوره حجر

دانلود ترجمه وتفسیرسوره نحل

دانلود ترجمه وتفسیرسوره اسراء

دانلود ترجمه وتفسیرسوره کهف

دانلود ترجمه وتفسیرسوره مریم

دانلود ترجمه وتفسیرسوره طه

دانلود ترجمه وتفسیرسوره انبیاء

دانلود ترجمه وتفسیرسوره حج

دانلود ترجمه وتفسیرسوره مومنون

دانلود ترجمه وتفسیرسوره نور

دانلود ترجمه وتفسیرسوره فرقان

دانلود ترجمه وتفسیرسوره شعراء

دانلود ترجمه وتفسیرسوره نمل

دانلود ترجمه وتفسیرسوره قصص

دانلود ترجمه وتفسیرسوره عنکبوت

دانلود ترجمه وتفسیرسوره روم

دانلود ترجمه وتفسیرسوره لقمان

دانلود ترجمه وتفسیرسوره سجده

دانلود ترجمه وتفسیرسوره احزاب

دانلود ترجمه وتفسیرسوره سباء

دانلود ترجمه وتفسیرسوره فاطر

دانلود ترجمه وتفسیرسوره یس

دانلود ترجمه وتفسیرسوره صافات

دانلود ترجمه وتفسیرسوره ص

دانلود ترجمه وتفسیرسوره زمر

دانلود ترجمه وتفسیرسوره غافر

دانلود ترجمه وتفسیرسوره فصلت

دانلود ترجمه وتفسیرسوره شوری

دانلود ترجمه وتفسیرسوره زخرف

دانلود ترجمه وتفسیرسوره دخان

دانلود ترجمه وتفسیرسوره جاثیه

دانلود ترجمه وتفسیرسوره احقاف

دانلود ترجمه وتفسیرسوره محمد

دانلود ترجمه وتفسیرسوره فتح

دانلود ترجمه وتفسیرسوره حجرات

دانلود ترجمه وتفسیرسوره ق
۵۱ ترجمه وتفسیر سوره الذاریات…….……….   دانلود کنید
۵۲ ترجمه وتفسیر سوره الطور…………..…….   دانلود کنید
۵۳ ترجمه وتفسیر سوره النجم………….……..  دانلود کنید
۵۴ ترجمه وتفسیر سوره القمر…………..……… دانلود کنید
۵۵ ترجمه وتفسیر سوره الرحمن…………………دانلود کنید
۵۶ ترجمه وتفسیر سوره الواقعه………….…… دانلود کنید
۵۷ ترجمه وتفسیر سوره الحدید……….………. دانلود کنید
۵۸ ترجمه وتفسیر سوره المجادله……………..  دانلود کنید
۵۹ ترجمه وتفسیر سوره الحشر………….……..دانلود کنید
۶۰ ترجمه وتفسیر سوره الممتحنه……….……..دانلود کنید
۶۱ ترجمه وتفسیر سوره الصف………………….دانلود کنید
۶۲ ترجمه وتفسیر سوره الجمعه……………… دانلود کنید
۶۳ترجمه وتفسیر سوره  المنافقون……….…….دانلود کنید
۶۴ ترجمه وتفسیر سوره التغابن……………….. دانلود کنید
۶۵ ترجمه وتفسیر سوره الطلاق…………….…..دانلود کنید
۶۶ ترجمه وتفسیر سوره التحریم………..…..…..دانلود کنید
۶۷ ترجمه وتفسیر سوره الملک…………………  دانلود کنید
۶۸ ترجمه وتفسیر سوره القلم…………..………..دانلود کنید
۶۹ ترجمه وتفسیر سوره الحاقه……….…….……دانلود کنید
۷۰ ترجمه وتفسیر سوره المعارج……….….…… دانلود کنید
۷۱ ترجمه وتفسیر سوره نوح…………….….…….دانلود کنید
۷۲ ترجمه وتفسیر سوره الجن…………….….…  دانلود کنید
۷۳ ترجمه وتفسیر سوره المزّمّل………….………دانلود کنید
۷۴ ترجمه وتفسیر سوره المدّثر……………..……دانلود کنید
۷۵ ترجمه وتفسیر سوره القیامه……………..… دانلود کنید
۷۶ ترجمه وتفسیر سوره الإنسان………………..دانلود کنید
۷۷ ترجمه وتفسیر سوره المرسلات…………… دانلود کنید
۷۸ ترجمه وتفسیر سوره النبأ………………..……دانلود کنید
۷۹ ترجمه وتفسیر سوره النازعات…………..…….دانلود کنید
۸۰ ترجمه وتفسیر سوره عبس……………..…… دانلود کنید
۸۱ ترجمه وتفسیر سوره التکویر………….……….دانلود کنید
۸۲ ترجمه وتفسیر سوره الإنفطار…………….…  دانلود کنید
۸۳ ترجمه وتفسیر سوره المطفّفین…….…….… دانلود کنید
۸۴ ترجمه وتفسیر سوره الإنشقاق…….…………دانلود کنید
۸۵ ترجمه وتفسیر سوره البروج…………………….دانلود کنید
۸۶ ترجمه وتفسیر سوره الطارق……………………دانلود کنید
۸۷ ترجمه وتفسیر سوره الأعلى…………………  دانلود کنید
۸۸ ترجمه وتفسیر سوره الغاشیه………….… دانلود کنید
۸۹ ترجمه وتفسیر سوره الفجر……………….…. دانلود کنید
۹۰ ترجمه وتفسیر سوره البلد……………….….  دانلود کنید
۹۱ ترجمه وتفسیر سوره الشمس……………… دانلود کنید
۹۲ ترجمه وتفسیر سوره اللیل……………………دانلود کنید
۹۳ ترجمه وتفسیر سوره الضحى…………………دانلود کنید
۹۴ ترجمه وتفسیر سوره الشرح………………… دانلود کنید
۹۵ ترجمه وتفسیر سوره التین……………………دانلود کنید
۹۶ ترجمه وتفسیر سوره العلق………………… دانلود کنید
۹۷ ترجمه وتفسیر سوره القدر ………………… دانلود کنید
۹۸ ترجمه وتفسیر سوره البینه………………..…دانلود کنید
۹۹ ترجمه وتفسیر سوره الزلزله………………… دانلود کنید
۱۰۰ ترجمه وتفسیر سوره العادیات…………    دانلود کنید
۱۰۱ ترجمه وتفسیر سوره القارعه………………دانلود کنید
۱۰۲ ترجمه وتفسیر سوره التکاثر…………..……دانلود کنید
۱۰۳ ترجمه وتفسیر سوره العصر……………..…دانلود کنید
۱۰۴ ترجمه وتفسیر سوره الهمزه……………… دانلود کنید
۱۰۵ ترجمه وتفسیر سوره الفیل…………………دانلود کنید
۱۰۶ ترجمه وتفسیر سوره قریش………….……دانلود کنید
۱۰۷ ترجمه وتفسیر سوره الماعون…………… دانلود کنید
۱۰۸ ترجمه وتفسیر سوره الکوثر……………..…دانلود کنید
۱۰۹ ترجمه وتفسیر سوره الکافرون………….. دانلود کنید
۱۱۰ ترجمه وتفسیر سوره النصر………………..دانلود کنید
۱۱۱ ترجمه وتفسیر سوره المسد………………دانلود کنید
۱۱۲ ترجمه وتفسیر سوره الإخلاص……………دانلود کنید
۱۱۳ ترجمه وتفسیر سوره الفلق……………….دانلود کنید
۱۱۴ ترجمه وتفسیر سوره النّاس………………دانلود کنید

برای ترجمه و تفسیر تمام سوره های قرآن به زبان کردی اینجا کلیک کنید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

| ۱۶ آذر ۱۳۹۴
۳۱ پاسخ به “ترجمه و تفسیر تمام سوره های قرآن برای دانلود”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  walimansori says:

  سلا م خد مت د ست اند ر کار بر نامه

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  حميد شاهميري says:

  با سلام ببخشید وارد سایت شدم تا از ان استفاده کنم ولی متاسفانه نماد اعتماد الکترونیک در سایت ندیدم به دلایلی که شما هم مطلع هستید چنین منابعی باید برای مخاطب کاملا اطمینان حاصل کنند لطفا در این زمینه اقدام فرمایید

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  امید says:

  با سلام
  از آنجایی که این کار با هدف رضای خدا و نشر مفاهیم قرآنی صورت می گیرد
  با ید رضایت مترجم تفسیر فی ظلال (دکتر خرم دل ) و انتشارات مربوطه را بدست آورده باشید
  در غیر این صورت از دیدگاه اینجانب این کار سرقت و از بین بردن حق الناس است و به ازای هر
  دانلود از سایت شما مسولین سایت گناه آنرا بر دوش می کشید.
  خدا رهپویان صادق راه الله را توفیق دهاد

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  حسین says:

  باسلام وخسته نباشید
  باتشکراززحمات شما
  همیشه موفق باشید

 5. وضعیت کاربر : مهمان
  عبدالهادی رسولی says:

  اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
  خداوند(ج)شمارا اجرجمیل نصیب تان سازدکه چنین خدمتی بزرگی رابخاطررضای رب العزت(ج)
  جهت استفادۀ بنده گان الله(ج)انجام داده اید.جزاکلاوخیرا.

 6. وضعیت کاربر : مهمان
  عبدالهادی(رسولی) says:

  salm


 7. RAHMAT OLLAH says:

  سلام علیکم.اگرلطف کنید وبه بنده اجازه دهید،فایل های word موجودکه برای دانلود گذاشته بودید،که تفسیر قرآن است راتبدیل بهpdfکنم وبرای شما ارسال کنم،چون درحالت wordفونت ها در رایانه های مختلف بهم می خورد.ونیزفونت آن رابهB zar18تبدیل کنم.که فونت زیباتری نیز هست.ودر حالت pdfتغییری نیز در محتوا ایجاد نخواهد شد.ان شاء الله.الله تعالی به شما جزای خیر بدهد .من مدتهاست که دنبال چنین فرستی هستم که خدمتی برای دین الله تعالی انجام بدهم.جزاءکم الله خیرا

 8. وضعیت کاربر : مهمان
  شعیب says:

  سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته

  اظهار سپاس از شما بخاطر سعی و تلاش تان در جهت نشر و پخش مطالب دینی. خداوند برای همه شما پاداش نیکی دهد. در ضمن یاد آوری میکنم که در تفسیر فی الظلا ل القران که در ویبسایت تان گذاشتید یک سوره کم است و فکر میکنم سوره آلمطففین باشد، می شه خواهش کنم سوره مذکور را هم در ویبسات بگذارید.
  با سپاس فراوان

 9. وضعیت کاربر : مهمان
  علیرضا says:

  سلام ببخشید نمیشه همش باهم دانلود شه؟؟

  پاسخ :
  خیر.


 10. آقای ابدال says:

  با سلام من می خواستم بدانم می توانم با اعلام منبع این فایل هارا کپی کنم؟

  پاسخ :
  با ذکر منبع یعنی ، ( پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه ) نقل مطالب مجاز می باشد .

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

تبلیغات

تغییر باور ها

آمار سایت

 • کاربران آنلاین 17نفر
 • بازدید امروز 57342
 • بازدید دیروز 159457
 • بازید کل 77482728

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com