امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 36524

چکیده:

ازآنجا که توجه خاص استکبار واستعمار،امروز بیش ازهرزمانی به کشورهای اسلامی معطوف است.لازم پنداشته میشودتا درین برحهء حساس اززمان، اندیشه های استرا تیژیک ،سیاسی وبیدارگرانهء اندیشمندان وسیا سیون جهان اسلام راسرلوحه والگوی مبارزات خویش قراردهم.
این نوشتار حاوی دوبخش است:
۱ـ پیرامون شخصیت،ونقش اقبال در راستای بیداری اسلامی است. ۲ـ مونع وچالش ها ی فراراه بیداری اسلامی ازنظر اقبال،وپیام خاص اقبال د ررابطه به بیداری اسلامی.

مقدمه
مراگرچه به بت خا نه پرورش دادند چکید ازلب من آنچه دردل حرم است “اقبال”
بدون تردید دین مقد س اسلام دین حکمت وسیاست،تحقیق وپژوهش،بیداری وبیدارگری می باشدوهم چنان حضرت رسول اکرم”ٌص”به صفت مبلغ وبیدارگراین مکتب انسا ن سازبامبارزات سیاسی ،فکری،اعتقادی،ایجابی وسلبی خویش توانست درزمان منا سبی ملت های راکه ازنظرتفکرو تعقل درزوایای متعدد اززنده گی مجزوم ومنجمدبودند،ازنوم طولانی ایشان بیدارسازد.
بعدازرحلت آنحضرت”ص”میراث بیدارگری اش راکه همین مکتب اسلام است به خلفای راشدین سپرد وخلفای بزرگوارعهده داراین مسولیت مقدس فکری ومعنوی گردیده وراهکار های ایدو لوژیک دین اسلام رادر قلم رو،وجغرافیای ممالک اسلامی ازنظرژویوپلتیک پیاده می کردند.
بلآخره سیرتاریخ دیگرگون گردیده زمانی فرامیرسدکه پا سداران حقیقی اسلام ازجهان رخت سفربرمی بندندونظام های سیا سی حکو مت های اسلامی درممالک وجغرافیای اسلام قلع وقمع گردیده،زعامت ومدیریت کشورهای اسلامی به رهبران وسیا سیونی تفویض وواگذاری میگرددکه هریکی به نحوی دست نشان ده بیگانه ها واجانیب می باشند
اینجاست که راه برای نفوذ استعمار {این صیادی که باهزاران دانه اندردام خفته است}گشوده میشود. امارات متحده عرب تحت نفوذ،سیطره وا ستعمار فرانسه بوده وهمچنان کشورهای مانندا فغانستان،ایران و هندوستان هریکی تحت رهبری اینگلستان میباشند.درچنین برهه ی حساس ازتاریخ وزمان شخصیت متفکر،مردسیاست وحکمت مانند دیگر بیدارگران اسلامی بایک جرأت دینی،ایمانی ومعنوی تام وارد میدا ن مبارزه سیاسی کشورهای اسلامی منطقه میشود!؟که این مردبزرگ علامه اقبال لاهوری می باشد.
اقبال باسرودن اشعارحماسی وانقلابی شعرراموثرترین صوراسرافیلی برای بیداری مسلمانان منطقه مورد استفاد ه قرارداده برعلا وه مبارزات عملی،فکری وسیاسی ازشعربه عنوان بزرگترین سپردفاعی وبرنده ترین شمشیرحیدری استفاده می کند .بنده درین نوشتار چند صفحه ای ابعادسیاسی واجتماعی شخصیت ممتاز و فرهیخته علامه اقبال لاهوری ونقش آن در بیداری اسلامی راانشألله درحد توان به بررسی گرفته درمورد شرح وتوضیح بیشتری خواهم داد.
به خودخزیده ومحکم چوکوهساران زی چوخس مزی که هواتندوشعله بی باک است
“اقبال”

سخنی چند پیرامون شخصیت اقبال:
اقبال درسال”۱۸۷۳″م در سیالکوت پنجاب دریک خانواده عارف ،متدین وروشنفکر دیده به جهان گشود وگذشته خانواده گی اقبال به آن گروه برا همه هندوستان برمیگردد پدراقبال نورمحمدخان نام داشت وطراوت و تزکیه نفس ازمقام شامخ وبزرگی برخورداربوده وباعرفان ناب اسلام، داشت زنده گی می کردپدر اقبال شبی درخوابش این رامشاهده کردکه:دریک بیابانی داردقدم میزند وانبوه ازخلق هم آنجادار ن گشت وگذارمی کنندوکبوتری درحال پریدن وپروازمیباشد وهمه پیروجوان برای به چنگ آوردن آن دا رن سیع میورزنداماناگهان این کبوتردردامن وآغوش گرم این عارف خمیده قامت جلوس میکند شیخ موی سفیداین خواب راباخانمش حکایت میکندودرتعبیرخانمش میگویدانشاالله صاحب فرزندی خواهیم گردید که آنفرزندمایه ای آرامش خاطرما وبیدارگرمردم مسلمان منطقه وبرخی ازجغرافیای اسلام خوهد گردید که همین گونه هم به حقیقت پیوست اقبال دروس مقدماتی وابتدای خودرا دردمدرسه ای درزادگاه خویش فراگر فت وبعدجهت آموزش تحصیلات عالی راهی لاهورپاکستان شد دردانشگاه لاهوردر بخش فلسفه شرونمود به فراگیری دانش بعدازفراغت درهمین دانشگاه دردیپارتمینت فلسفه مدتی به صفت استاد ایفای وظیفه می کرد بلاخره درسال “۱۹۰۵”م راهی لندن شدودر دانشگاه کمبریج اینگلستان همچنان دربخش فوق تحقیق وپژوهژنمود بعدازتکمیل این دوره آموزشی کتابی بنام سیرفلسفه درایران نوشت وآنرابه دانشگاه مونیخ آلمان فرستاد که موردتوجه خاصی اساتید،دانشجویان ودانشگاهیان این اکادمی آموزشی وپژوهش گران قرارگرفت این باعث گردید تامدرک دکتوری خویش راازاین دانشگاه اخذنماید بازهم باردوم به لند ن بازگشت نمودودربخش حقوق وعلوم سیاسی به تحصیل پرداخت اقبال باچنین تحقیق وکنکاش علمی و مسافرت های طولانی به وطن خود(پاکستان امروزوهندوستان دیروز)بازگشت نمود مانند سابق درلاهور به شغل استادی خویش مشغول گردیده علاوه براین به حیث وکیل و داد گسترایفای وظیفه مینمود درین هنگام کشورهندوستان وپاکستان یکی بود اقبال بامشارکت درفعالیت های اجتماعی بااجتماعیون ونشست های که بامحمدعلی جناح رهبرمسلمانان هند داشت اهداف وخواسته های مقدس خویشرامطرح نموده وعضویت حزب مسلیم لیگ هندرابه خوداختصاص دادتادرچوکات یک ارگان رسمی به مبارزات فکری”سیاسی و اجتماعی خویش بپردازد دغدغه اصلی واساسی علامه اقبال لاهوری مستقل نمودن مسلمانان هندو جدا نمودن آن ها ازهندوستان بود که تامسلمانان بتوانندایدولوژی حقیقی خویش رابدون هیچ گونه تهدیدی ابر ازنموده وزعامت ومدیریت زنده گی دینی ،سیاسی،فردی واجتماعی خودراخودعهده دارشوند که این خود نمادی ازحس معرفت دینی ومعنوی این مرد شعروسیاست میباشد واین زمانی است که مسلمانان پیکروا حد ومنسجمی ندارند وحدت میان مسلمین برخواسته ازقوم،نژاد،مذهب،لسان،سمت وجغرافیا می باشد در ست زمانی است که امپراطوری عظیم عثمانی هم ازهم پاشیده است وکشورهای اسلا می هریکی نا به سا مان ومنزجرمیباشند بلآخره علامه اقبال بزرگ باآن روحیه ءی بیدارگرانه وفعالیت های جسورانه ای که داشت باعث تشکیل کشورمستقل بنام جمهوری اسلامی پاکستان گردید که این خود یک اینقلاب همه جانبه وتحول بنیادین واساسی درسرنوشت توده ای عظیمی ازمسلمانان پاکستان،منطقه وجغرافیای ازاسلام بود که این خود بزرگترین تحول مثبت،موثر،سازنده وسرنوشت سازدربرهه ی حساس ازتاریخ معاصربیدار ی اسلامی می باشد بناأ امروز،ما کشوری راکه بنام جمهوری اسلامی پاکستان باکتله ی عظیمی ازساکنا ن مسلمانش داریم مشاهده می کنیم ازبرکت فعالیت های بیدارگرانه اسلامی ومبارزات سیاسی ،اجتماعی، وفکری علامه اقبال لاهوری میباشد اقبالی که تغذیه فکری خویش را ازخان فلاسفه ی اروپاهمچون نیچه، کانت وگوته تناول نموداما هرگزتحت تاثیرافکار فیلسوفانه آنهاقرارنگرفت وبه قول خودش زما نیکه آموزه های دینی رامحقیقانه آموخت وفراگرفت گفت:وای برآن سالیان که درغرب به بی حاصیلی وبدون کدام دست آورد معرفتانه دینی سیپری کردم.

اقبال یعنی مصلح :
زمانیکه می گوی أیم اقبال مصلح است یعنی چه؟آیا”اصلاح”میتواندواقعاجامعه راازهمه پریشانیها،بدبختی ها،مظلومیتها،انزجارهاوبی ثباتی ها نجات دهدیایک تحول وانقلاب ناگهانی بنیادین وشدیدریشه دارایجاد شودهم دراندیشه ،درروابط اجتماعی,روابط سیاسی،روابط ملی وبین المللی؟وقتی می گوأیم اقبال به عنوا ن “مصلح”خانم ها،آقایان وعزیزان اهل بصیرت واگاهی که به اصطلاح های رایج دربین تحصیل کردها آشناهستند وآشنای کامل به این مفاهیم دارند می پندارندکه این صفت رابه معنی اصطلاحی معمولی آن در جامعه شناسی سیاسی به کار می بریم یعنی اصلاح(رفروم)دربرابرکلمه انقلاب معمولاوقتی می گوأیم که اصلاح است یعنی همان تحول تدریجی وروبنای ووقتی می گو أیم انقلاب یک دیگرگونی ناگهانی یازیربنای وبنیادین .یک فروریختن همه چیزمانندآ موزش،پرورش ،سیاسیت اقتصادو…ولی ماوقتی دراین تعبیرمی گوأیم قبال مصلح است .عنایت به آن تحول آهسته تدریجی یا اصلاح ظاهری نیست این کلمه رابه معنی ِ لغوی آن به کارمیبریم که شامل انقلاب نیزمی شود.وقتی می گوأیم اقبال مصلح است یامتفکران ارجمند و بزرگ جهان اسلام بعدازسید جمال الدین افغانی وبه عنوان مصلحان قرن اخیردرتمام دنیا علل خصوص درجهان اسلام معرفی شدند به این عنوان نیست که آنهاطرف دارتکامل تدریجی واصلاح تد ریجی جامعه بودندنه بلکه هریکی به یک معنی طرف دارانقلاب اساسی،موثروریشه داربودندانقلاب درنحوه تفکرسالم ،اندیشیدن ،نگاه کردن واحساس کردن .انقلاب ایدولوژیک وفرهنگی .بناء اقبال بود که پس ازآشنای دقیق ونزدیک ودرست باعصرماپروازدربلندترین افقهای اندیشه غربی وسالهاآموزش وآمیزش درمکتبیکه استا دانش اعجوبه های نبوغ فرهنگ جدیدچون هیگل،نیچه،کانت،گوته…اندقهره مان روین تن وفکروفلسفه و فرهنگ اروپای رادرپای رستم دستان خداینامه ما مولاناافکندتابه تیرآفتاب عشق کورش کندو خودبه هدا یت این پیر یزدانی برج بی روح بی نورونوای پولادین رادرپاریس وآن مجسمه سنگی ونابینای عدالت را درفرنگ ،ترک کردوبه ندای آسمان منارهءکه همه هستی اش یک حلقوم فریاداست وهمه عمرش یک صبح وشام،تکراریک دعوت معراج انسان ازلجن بسوی ملکوت الهی گام درراه صبح نهاد وازقافله سپید ه بالارفت وازدریچه فلق،خودرادرامواج بی قراراقیانوس عرفان افکندوبسوی شرق بازگشت وچون ازسا حل اسلام سربرآوردودرکنارقران واحادیث حضرت رسول اکرم”ص”قرارگرفت گفت:
دریغ برآن سالیان که درفرنگ به بی حاصیلی وبی ثمری تلف کردم،قراریکه درفوق تذکردادیم علامه اقبال بزرگ آن مرد متدین،روشنفکر،عارف متحرک نه خواب آلوده،مردسیاست ومدیریت حس دینداری اش رادر حدفوق تقویت نموده وبذر بیداری وبیدارگری رادر هستی وزمین وجودخویش کاشت ودربخش فرهنگی واعتقادی باعث ایجادانقلاب عظیم وحساسی گردیددربخش سیاست هم توانست تااستقلال سیاسی نفوذموردتوجه ازمسلمانان رابد ست گرفته در حفظ، گسترش ونگهداری آن کوشاباشد ومسلمانان را به اعتما د به نفس جمعی تشویق می کرد.
قبای زنده گانی چاک تاکی چوموران آشیان درخاک تاکی
به پروازآوشاهینی بیاموز تلاش دانه د رخاشاک تا کی
گربه خودمحکم شوی سیل بلا انگیزچیست
مثل گوهرد رد ل د ریا نشستن می توان

عشق اقبال به پیامبر”ص”واهل بیت”ع”:
اقبال هروقتی که اسم مبارک پیامبراسلام حضرت محمد”ص”رامی شنید ازچشمانش اشک جاری می شد موصوف درحقیقت عاشق پیامبر”ص”شده بود واقعأ اقبال بزرگ روی خوب نکته ای انگشت گذا شته و الگوی حسنه ای را انتخاب نموده است دنیای اسلام درواقیع چه کسی رامحبوب تروعمومی ترازپیامبر” ص”میتواند پیداکند ؟این کانون میبخشد به تمام محبت های د نیای اسلام،پس ازاینکه مقدارمقوله می گوید داستان دخترهاتم طای رانقل می کند ومی گوید دریکی ازجنگها اسیرشد واوراآوردندخدمت پیامبراسلا م “ص”چون پای آن دختردرزنجیروسرویابد نش عریان بود رسول اکرم”ص”عریانی این دختربزرگ زاده رانپذیرفت ونپسندید ،عبای خودرابرداست وروی این دخترافکند تا اوسرافکنده وشرمسارنشود وآنگاه این علامه بزرگ بنابرعد م وحدتیکه میان مسلمان هامی بیند ملت اسلام راد رمیان ملت های دیگربه داستان دخترهاتم طای تشبه میکند.
ما ازآن خا طون طی عریا ن تریم پیش ا قو م جها ن بی چا دریم
رو ز محشر اعتبا رما ست ا و د رجهان هم پر د ه دا رما ست ا و
ما که از قید وطن بی گا نه ایم چون نگه نو ر د وچشمیم ویکیم
ا زحجا ز و مصر وا یرا نیم ما شبنم یک صبح خندا نیم ما
مست چشم سا قی اعلا ستیم د ر جهان مثل می و مینا ستیم
چون گل صد برگ ما را بو یکیست اوست جا ن این نظام اویکیست
دربا ره شخصیت پیامبر”ص” بازهم چنین زیبا ودل نشین می سراید.
عا شقان او زخوبان خوب تر خوشتروزیبا ترو محبوب تر
دل زعشق او توانا می شو د خاک همدوش سریا می شو د
خاک نجد ازفیض اوچالاکشد آمد اندر وجدوبرا فلا ک شد
دردل مسلم مقام مصطفی است آب وروی ما زنام مصطفی است
طور،موجی ازغبا رخانه اش کعبه را بیت الحرم کاشانه اش
بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسری زیرپای امتش
درشبستان حرم خلوت گزید قوم وآأیین وحکو مت آفرید
ما ند شبها چشم او محروم نوم تا به تخت خسروی خوابید قوم
همچنین قیام سیاسی،انقلابی وبیدار گرانه حضرت امام حسین “رض”رایک جنبش موثروسرنوشت سازدر تاریخ اسلام تلقی نموده وتاثیرانراچه د رگذشته چه د رحال وچه د رآینده بی سا بقه میخواند وبه لفظ سر شارازمحبت آن را می ستاید.

خون اوتفسیراین اسرا ر کرد ملت خوا بید ه را بید ا ر کرد
تیغ لاچون ا زمیان بیرون کشید ا ز رگ ا ربا ب با طل حون کشید
تا قیامت قطع استبد ا د کر د موج خون ا و چمن ایجا د کر د
نقش الا لله د رصحرا نو شت سطر عنوا ن نجا ت ما نو شت
رمز قر آن ا زحسین آ موختیم ز آتش ا و شعله ها ا ند و ختیم
شو کت شا م و فر بغد اد رفت سطوت غرنا طه هم ا زیا د رفت
تا رما ا ززخمه اش لرزان هنوز تا ز ه ا زتکبیر ا وا یما ن هنو ز
ای صبا ای پیک دورافتاد ه گان اشک ما بر خاک پاک او رسا ن
بگذ رازمرگی که سازد بالحد زانکه ان مرگ است مرگ دام ود د
گرچه هرمرگ است برمومن شکر مرگ پورمرتضی چیز دیگر
جنگ شاها ن جها ن غارتگریست جنگ مومن سنت پیغمبریست
آنکه حرف شوق بااقوام گفت جنگ را رهبا نی اسلا م گفت
بد ون شک قیام حضرت اما م حسین”رض”وعا شوری حسینی آن جنبشی بود که برخواسته از حس ایمانی ،عقید ه تی ،معرفتی ودینداری که تما م فرق اسلا م آن را نقطه موردعطف ومورد فضیلت واحترا م ویژه می پندارند د رتا ریخ دین مقد س اسلا م بعد از وفات حضرت پیامبر “ص”همواره چنین انقلا بیون وبیدا رگرانی بود ه ود رراه دفاع وپشتیبا نی ا زمکتب ایمانی،اخلاقی،وانسا ن ساز پیامبراسلام “ص”جان ومال خویش رافدا میکردند خلفای بزرگوا راسلا م هریکی به نوبه وزما ن خود دربسط وکسترش دین مقد س ا سلام ،نشرپیام ها وآموزه های آن سیع وتلا ش همه جانبه به خرج دا د ه وپر چم پر افتخا ر اسلام محمدی “ص”را د رگوشه گوشه ا ز فضای جغرا فیا ی جها ن ،د ر زیر آسما ن آبی خدا وند”ج” بر فراشته وبه اهتزا ز جا ویدا نگی د ر آ ورد ند .
حسنین”ع” هم درست زما نیکه عهد ه دا ر چنین مسوولیت، ووا رث خلا فت واما مت میشو ند خود را مسوول ،ا مانت د ا ر ومبلیغ آیئین جد بزرگوا ر وپد ر غیو ر خویش مید ا نند علیه افرادظالم وستم پیشه ،نا خدا ترس و گنه کا رقیا م می کنند د رست آ ن قیا میکه تا لهظه لهظه ای مرگ وتا د اشتن آخرین تاب وتوان وآخرین قطره خو ن ادامه د ا ر د این حرکت ،مبا ر زه وا زخو د گذ ری است وپشتی پا زد ن به تما م ا میا ل وآ ر زوها ی دنیای است واین جا ن فشا نی بزر گی است که د رمید ا ن کربلا به شها د ت آن اما م بزرگ ،خانواد ه وحتی ریختن خون وشها د ت اطفا ل مظلوم نو زاد شا ن د رمید ا ن کربلا به پا یا ن میرسد .
که علا مه اقبال قراریکه شرح دادیم قیام حسینی را ا زبزرگترین قیام های د رجها ن اسلا م میدا ند که به قول خو دش ملت خابید ه وبی خبر را ا زخوا ب عمیق شا ن بیدا ر ساخت واین قیا م بزرگترین الگوبرا ی بیدار گرا ن معاصر جها ن اسلا م میبا شد وبرایشا ن این پیام را میر سا ند که تا ا زخو د گذ ری ند ا شته باشیم کامیاب وموفق نیستیم وموفق نخوهیم شد.
اقبال بااندیشه های فرامنطقهء:

د رخارج ازجهان عرب،برخی مصلحا ن که بتوان آنهاراقهرمان نامید کم وبیش ظهورکردند.اقبال لاهوری راقطعأ یک قهرما ن اصلاح درجهان،اسلام بایدبه شما رآور د که اندیشه های اصلاحی اش ازمرزکشورخودش هم گذشت .اقبال دارای مزایا ومقام والای است ازجمله مزایای اقبال این است که فرهنگ غرب رامی شناخته است وبااندیشه های فلسفی واجتماعی غرب آشنای عمیق داشته تاآنجا که درخودغرب به عنوان مفکروفیلسوف به شما رآمده است.دیگراینکه باهمهء آشنای وشناسای فرهنگ غرب،غرب رافاقد یک اید ولوژی جامع انسانی میدانسته است.برعکس معتقد بوده است که مسلمانان تنهامردمی هستند که ازچنین اید ولوژی برخورداروبهره مندند .لهذا اقبال درعین دعوت به فراگیری علوم وفنون غربی ،ازهرگونه غربگرای وشیفتگی نسبت به “ایسم”های غربی،مسلمانا ن رابرحذروا میداشت اقبال دراحیای فکردینی می گوید:مثالیگری اروپاهرگزبه صورت عامل زندهء درحیات آن به درنیامده،ونتیجه آن پیدایش “من”سرگردانی است که درمیا ن دموکراسی های ناسا زگا ربایکد یگر به جستجوی خود می پردازد که کا رمختصرآنها بهره کشی ازد رویشان به سود توانگران است .سخنرا باورکنید که اروپای امروزبزرگترین مانع درراه پیشرفت اخلاق بشریت است.ازطرف دیگرمسلمانان مالک اندیشه ها وکمال مطلوب های نهای مطلق مبتنی بروحی می باشند که چون ازدرونی ترین ژر فای زنده گی بیان می شود،به ظاهری بود ن آ ن رنگ باطنی می دهند مزیت دیگراقبال این است که درذهن خود درگیریهای که محمد عبده گرفتا رآنها بوده داشته است،یعنی یافتن راه حلی که مسلما نان بدون آنکه پاروی حکم یااصل ا زاصول اسلام بگذارند مشکلات سیاسی واقتصادی واجتماعی ز مان خود راحل کنند،ازاین رودرباره بعضی ازمسا ئلی از قبیل اجتهاد ،اجماع وامثال این ها خیلی زیا د می انیشید ه است.اقبال اجتها د راموتورحرکت اسلام می شمارد ازجملهء مزایای دیگراقبال بزرگ این است که برخلا ف سا ئرپر ورش یا فته گا ن فرهنگ غرب شخصأ معنویت گراست وازبعدروحی عرفانی واشراقی نیرومندی برخوردار است،ازاین روبرای عبادت وذکروفکرومراقبه محاسبـت نفس وبلآخره سیروسلوک ومعنویت وآنچه امروزآن را”درونگرای”می خونندو واحیانآ تخطهء می نمایند ار زش فراوان قایل است وا زمسا ئلی که د راحیای فکردینی طرح می کند این مسائل است اقبال،احیا ی فکردینی رابدون احیای معنویت اسلامی بی فایده می شمارد.مزیت دیگرا واین است که تنها مرداندیشه نبوده.مردعمل ومبارزه هم بوده است عملأ با استعما ردرگیری داشته است.اقبال یکی ازموسسا ن کشور اسلا می پا کستان است.
مزیت دیگراقبال قدرت شاعیری اوست.قدرت که د رخدمت اهداف اسلامی اوقرارگرفته است.اقبال ازآن نوع شاعیرانی است که کوکبی آنهاراستود،ا زقبیل کمیت اسدی وحسا ن بن ثا بت انصاری ودعبل بنعلی خزاعی .سرود های انقلا بی اقبال که به زبا ن اردو بوده ،به عربی وفارسی ترجمه شده وهمچنان ازحما سه آفرین وهیجا ن آورخودراحفظ کرده است.
اقبال به اهل بیت پیامبر”ص”علاقه وارادت خاصی دارد وبه زبان فارسی اشعارانقلا بی وآموزنده درمدح آنهاسروده که گمان نمی رود همهء شاعیرانی اسلامی فارسی زبان بتوان نظیری برایش پیداکرد.به هرحا ل شعر برای اقبال هد ف نبوده وسیله بوده است.وسیله آگاهی وبیداری برای امت اسلام ومسلمان.اقبا ل فلسفهء داردکه آن را”فلسفهءخودی”می نامد.اومعتقد است که شرق اسلا می هویت واقعی خودراکه هویت اسلامی است ازدست داده وباید آن رابازیابد.اقبال معتقد است همان طورکه فرداحیانأ دچارتزلزل ویا کم

کردن شخصیت میشود،ازخود فاصله می گیرد وبا خود بیگانه میشود ،غیرخودرابه جای خود میگیرد وبه قول مولانا که اقبال سخت مرید وشیفتهء اووتحت تأثیرجازبه قوی اوست”درزمین دیگران خانه می سا زد وبه جای آنکه کا رخود کند کار بیگانه میکند”جامعه نیزچنین است،جامعه مانند فرد.روح وشخصیت دارد ،مانند فرد احیانأ دچار تزلزل شخصیت واز دست دادن هویت می گردد.ایمان به خود راوحس احترام ذات وکرامت به ذات را ا ز د ست میدهد ویکسره سقوط می کند هرجامعهء که ایمان به خویشتن واحترام به آن کیان ذات وکرامت ذات خویشتن را ازد ست بدهد محکوم به سقوط است.اقبال معتقد است که جا معه ا سلا می درحال حاضردربرخوردباتمدن وفرهنگ غربی دچار بیماری تزلزل شخصیت وازدست د ا د ن هویت شده است “خود”این جامعه و”خویشتن”اصل این جامعه ورکن رکین شخصیت این روح جمعی ، اسلام وفرهنگ اسلامی است.نخستین کار لازمی که مصلحان باید انجام دهند بازگرداندن ایمان واعتقا د این جامعه به”خود”واقعی اویعنی فرهنگ ومعنویت اسلامی است واین است فلسفهء”خودی”.
اقبال در اشعار ومقالات وسخنرانیها وکنفرانسهای خود همواره کوشش کرده است مجدها،عظمت ها، لیا قت ها وشائسته گیهای این امت رایادآورد وبا ردیگراورا به خودش مومن سازد.اینکه اقبال،قهرما نا ن اسلام را ازلا بلای تاریخ بیرون می کشد وجلوچشم مسلمانان قرار میدهد به همین منظوراست.ا زاین رو حق عظیمی برجامعهء اسلا می دارد.
اقبال مانند سیدجمال الدین “افغانی”شعاع اندیشه اش وفعالیت های اصلا حی اش ازمرزهای کشورخودش گذشته وکم وبیش درهمهء جهان اسلام اثرگذاشته است.

نقش اقبال دراحیای اندیشه های مسلمانان هندوستان:

برای آشنای باشعر،فلسفه ونقش اقبال دراحیای اندیشه های اسلامی لازم است که درباره وضعیت مسلما نان هندوستان بدانیم.
مسلمانان عربستان ازدوران قدیم ازطریق د ریا نوردان وبازرگانان عرب باهندوستان ارطبا ت داشتند،اما درپی گسترش به کشورهای پیرامون،اولین حمله ای که به خاک هندوستان صورت گرفت،به وسیله”محمد بن قاءم”بود.اودرسال ۱۷۱۲م(۱۹۰ه)به سرزمین سندحمله کرد.ازآن تاریخ تاکنون،اکثرجمعیت سند،د ین اسلام راپذیرفته وبه آن گرویده اند.”سلطان محودغزنوی”بین سالهای ۴۷۷تا۵۰۳ه ق هفده باربه شعبه قاره هند لشکرکشید محمودایالت “پنجاب”رابد ست آورد.اما پس ازجنگهای متمادی،آن راازدست دادوبه سلسله غوروانها د.”شهاب الدین غوری”که یکی ازسرداران ممتازوبرجستهء این سلسله بود،درسال ۶۷۰ه ق به سوی دهلی حمله کردوسلطنت آنجا راازپادرآوردوخودپردهء استیلای بران ناحیه کشید.ارآن تاسال۱۰۰۴ه پنج نفرترک یا افغان ازاین سلسله درهند سلطنت کردند.
سپس نوبت به سلسله مغول ها رسید دراثرسیست های این حاکمان،اسلام گسترش بیشتری یافت وهندوه های بسیاری به دین اسلام گرویدند.عدهء نیز به آیین خود پای بند ماندند.بنابرین هندوستان به دوجامعه با دوآیین اسلام وهند وتقسیم شد.ضمن انکه فرقه های فرعی دیگری هم درکنا رآنهادراقلیت زنده گی میکرد ند.
مغول ها تااوایل قرن۱۷٫یعنی تاسال ۱۷۰۷م برهند حکومت داشتند.آخرین پادشاه این سلسله “اورنگ زیب”،نام داشت درسال ۱۷۳۹م “نادرشاه افشار”بالشکرعظیمی به دهلی حمله کرد وآن جارابه تصرف درآورد.دراین هنگام زبان وفرهنگ فارسی درهند رواج بسیارداشت،تاجایکه تقویم آن نیزفارسی بود. پس ازآن،ازمغولها تنها یک نام باقی ماند،اگرچه پادشاه مورثی تاسال ۱۷۵۷م برجای بود،ولی قدرت وا قعی وحقیقی آن به دست درباریان مسلمان وژنرال های هندوافتاده بودکه هردوبرای خوداازین امپراتور ی گسیخته حکومت های میتراشیدند ودست به جنگ های داخلی میزدند.یکی ازاین جنگ ها،میان سیک هاومسلما نا ن کشمیری بود.ازآن جاکه قدرت حکومت دردست سیک هابود،آنان بامسلمانان مانندحیوا ن رفتارمی کردند.دردوره حکومت آنها،اگریک سیک فرد مسلمانی را می کشت،مجازات او۱۶ تا۲۰ رو پیه بود که از آن مبلغ ۴ روپیه به خانه مقتول داده میشد.امااگریک فرد سیک مسلمانی رابه قتل میرساند، تنها باید۲ روپیه به خانواده اش می پرداخت.همین طوردرآن زمان،مجازات ذبح گاو،اعدام بود.اگرمسلما نی درحال بریدن سرگاو دیده میشد.اورادرکوچه ها به خاک می کشیدند،به دارمی آویختند ویادرآتش می سوزاندن.به گواه تاریخ، آن سال ها،سالهای سخت وسیاهی بود،سالهای مملوازحوادث طبیعی مثل سیل ، زلزله،قحطی وحوادث انسانی مانند جنگ بین قومهاوملت های که بی رحمن ترازقهرطبعیت بود.
این اوضاع به هم ریخته ،این آب وگل آلوده ،برای ماهی گیری بسیار منا سب بود.پس اینگلیسی هاآمدند تاازاین اوضاع آشفته بهترین بهره برداری بکنند.دراسال ۱۷۶۵م کمپانی هند شرقی دردهلی به پا دشا ه مغول وعده دادکه درسرکوب شورش های داخلی به اوکمک کند.پادشاه هم درعوض این خدمت،فرماندا ری چندشهر ازجمله بها ر،بنگال واریسه را به این کمپانی داد.کمپانی هند شرقی بازیرکی خاصی مالیات این نواحی راازمرد م می گرفت وپادشاه ضعیف النفس هم هیچ دخالتی نمی کرد.رفته رفته،کمپانی شهر کلکته راپایتخت قلمرو خود کرد ونظارت وکنترل استانهای شرقی هندوستان را ازدست پادشاه بیرون آو رد،چنانکه انگلیسی ها برآن مناطق تسلط پیداکردند وپادشاه بی هیچ اختیاری فقط دست نشانده آن ها شد. چندسال بعد، کمپانی مانند یک دولت مستقل،سکه ضرب کرد وبه استیلای حکومت خودافزود،انگلیسی ها برای نفوذ بیشترخود،فرهنگ وزبانشان رارسمیت بخشیدندودرسا ۱۸۳۷م دوران تسلط زبان فارسی بطور رسمی درین کشوربه پایان رسید.این،بزرگترین لطمه وضربه به مسلما نان هند بود.تضعیف مسلما نان همین طورادامه داشت تابلآ خره درسال ۱۸۵۷م شورش بزرگی سراسرهند رافراگرفت.اینگلستان وا ر د میدان شدتابه این شورش خاتمه دهد.یک سال بعد،هنوزشورش ادامه داشت که کمپانی،پادشاه راازکا ربر کنار کردوبه تبعید فرستاد.شاهزدگان راهم به بی رحمی وقساوت تام تیرباران کرد تا دیگرسلطنت هیچگو نه مدعی نداشته باشد.به این ترتیب،هندوستان زیرنظردولت سلطنتی انگلیس قرارگرفت.ملکه “وکتوریا” د رسال ۱۸۵۸م اعلام کرد:مردم هند،حقوق مساوی بادیگراتباع انگلستان خواهند داشت.این گونه بودکه سر زمین هندوستان بافرسنگها فاصله ازانگلستان،یکی ازاستانهای تحت نفوذآن کشورشد.
ازآن به بعد مسلمانان به عنوان های مختلیف،ازجمله شورش.اغتشاش واهانت سرکوب شدند.املاک زمین های آنها بنام دولت ضبط وتعلیمات جدید،جانشین تعالیم قد یمی شد،تعالمی که درآن عربی وفارسی وعلوم اسلامی هیچ جایگاهی نداشتند.چندسال بعد،دستگاه قضاوت اسلامی تعطیل شد.قانون وارداتی ازبریتانیاجا ی قوانین دینی راگرفت.ازآن زمان،روزوروزگاربرمسلما نان تیره وتارشد.شغلهای دولتی خودراازدست دادندواستخدام آنهادرادارات ممنوع شد.ازتعداد ۱۳۳۸ کرسی دولتی وایالتی،فقط ۹۲ کرسی به مسلما نان تعلق داشت.همه جاباتبعیض روبرو می شدند.ازسوی دیگر،هندو ها باحمایت انگلیسی هابرحاکمیت ظالمان
نه خودمی افزودند.طبیعی است که درچنین شرایطی،جمعیت ضعیف شده مسلمانان درگروهای مختلیفی به مبارزه مخفی یاعلنی علیه انگلیسی ها وهندو ها بپردازند،چون معتقد بودند که پیش ازدخالت انگلیسی ها،هندوستان وطن اصلی آنها بوده است.آنهااعتراض خودرابه صورت های مختلیف،ازقبیل تجد دخواهی ،گرایش به زهدخشک وهابی،عدم تعاون فرهنگی ومبارزهء علنی خصمانهء نشان دادند.ازمبارزان مشهو راین دوران باید از”سیداحمدشهید”و”سیداسمعیل شهید”نامبرد،که دررهبری گروهای مبارزمخالف علیه سیک هاوانگلیسی ها نقش برجستهء داشتند.ازدیگرمبارزان این دوران،بایداز”سرسیداحمدخان”نامبرد سر سیداحمد خان نه تنها ازآزادیخوان بزرگ هند وموسس دانشگاه اسلامی “علیگره”بود.بلکه شاعرومحقیق معروفی نیزبودکه بیشترشاگردان اوازبنیان گذاران پاکستان فعلی هستند.البته خط مش سرسیداحمد خان با سایررهبران مبارزفرق داشت.اوکه شاهدفرهنگی وسیاسی درسایهء انگلیسی هابود،عقیده داشت که مسلما نان هم بایدازتعلیمات وآموزش های عالی برخورداربشوندتابتوانندباعلم وآگاهی ازدین خوددفاع کنند ودرر قابت های حزبی شرکت جوینداوبااین عقیده ،”نهضت”علیگره”راپایه گذاری کرد.این “نهضت”هم اکنو ن عامل اصلی واساسی تجد داسلام درشبه قاره هندمحسوب می شودویکی ازامکانات پرنفوذمسلمانان است .انگلیسی ها تاسال های قبل بامسلمانان رفتارخصمانه داشتند وآنان رامخلف سرسخت خودمی دانستند.بر همین اساس مخالفت بامسلمانان درشبه قاره هندمبنای سیاست انگلستان شددرسال ۱۸۸۵م حزب کنگره ملی هند،برای تحقق حکومت دموکراتیک درهند متولد شد.این حزب حامی منافع هندو ها بودوبرای مردم مسلمان خطربزرگی به حساب می آمد،زیرابیم آن میرفت که پس ازآن ،مسلمانان درجمعیت اکثریت هندو هاوقوانین آنان حل شوند وازاسلام چیزی باقی نماند.سیداحمد خان نخست،عضویت مسلمانها درین حزب رامنع کرد وسپس برای ایجا د یک حزب اسلامی دست به تلاش زد.این حزب درسال ۱۹۰۶م درشهردا کاشکل گرفت وبه خودعنوان “حزب مسلم لیگ داد”ازآن پس،مسلم لیگ،رهبری سیاسی اکثرمسلمانان را بدست گرفت ومقابله ومبارزه مسلمانان باهندوهاشکل جدیدتری یافت .البته این مبارزه،چاقوی چندنان تیز ی نبود.طرفداران سید احمد خان ازیک سوخواستارملی گرای وازسوی دیگرتحت تأثیراندیشه های سید جمال الدین افغانی،طرفداراتحادمسلمانان درمصروعثمانی وایران بودند.ولی ظاهرأکتمان این اتحادوجود نداشت.زیراهرروزبرسرمسلمانان جهان بلای می آمد،ولی مسلمانان هندفقط تماشامی کردند،تأسف میخور دند وبه جزدعاکاری نمی کردند.اتکای آنهابه وطن پرستی وملی گرای ،ازاتکابه دین وگشودن گره مشکل خودازاین طریق بود.
اقبال تاپیش ازسفربه اروپا،به همدلی واتحا دمسلمانها وهند وها تحت لوای کشورهندوستان اعتقادداشت ،چنانکه بیشتراشعاربانگ دراسرشارازاین گونه شعارهای وطن پرستانه است ،اماپس ازسفروآن تحول درونی که ازآن سخن گفتیم وهمچنین مشاهدهء وضع مسلمانان،به این نتیجه رسیدندکه رشته این جنگ مذهبی،سری درازداردوهندوهاومسلمانان هرگزنخواهندتونست برسریک سفره بنشینند.اقبال ازحالت زار وزبونی مسلمانان وپراگند گی آنان سخت متأثربودوی گفت “دشمن به حربهء وطن پرستی ،مسلمانان را ازیکدیگرجداوبه اقوام کوچک تقسیم کرده است.بازیرکی،هموطنی راجایگزین اخوت اسلامی کرده است :
آن چنا ن قطع اخوت کرد ه اند بر وطن تعمیر ملت کر د ه اند تاوطن راشمع محفل سا ختند نوع انسان را قبا یل سا ختند
اقبال به کشورواحدی ازمسلمانان جهان می اند یشید،اما این طرح به زمان زیادی نیاز داشت.فکراولیه او ایجاد یک کشوراسلامی بود.اقبال این فکررامثل دانه ای درزمین کاشت وچندسال بعد،آن راد رسطح و سیعی مطرح کرد وحدود ده سال پس ازمرگش،این گیاه میوه داد وجمهوری اسلامی پا کستان تولدیافت که این خود تحول عظیمی دررابطهء بیداری اسلامی می باشد.

بزرگترین موانع بیداری اسلامی ازدید گاه اقبال:
سیدجمال الدین”افغانی”یکی ازشخخصیت های عالم وفاضل،روشنفکرومجاهد،مبارزومبتکرجهان اسلام ومنطقه.واولین مبلغ وبیدارگرمسلمانان درچند قرن گذشته.وهم چنان اولین مشوق مسلمانان به علوم وفنون معاصر،جهت آگاهی دهی ورسانید ن آموزه های اسلام محمدی”ص”به مرد م جهان ومنطقه همواره به کشورهای آسیای واروپای مسافرت میکرده است.آنقدرمشغول مبارزات دینی بوده است که حتی درعمر خودنتوانست ازدواج کند.موصوف مقولهء قشنگ وپرمحتوای دارد: ” وآن چنین است که میگوید،درغرب زمانیکه رفتم اسلام رادیدم ومسلمان راندید م وزمانیکه به آسیا وبه کشورهای اسلامی آمدم اینجا مسلمان،دیدم اما اسلام راندیدم.وخوشابرحال آنانیکه هم مسلمان اند وهم در زیرچتروپرتواسلام زنده گی میکنند.”

اقبال لاهوری هم دررابطه فوق چنین می گوید:
“دین مقد س اسلام هم درمیان مسلما نان وجودداردوهم وجودندارد. وجوددارد بدین مفهوم که شعایردین مقدس اسلام،مانند نماز،روزه،حج،دفن میت….وجود دارد.اما روح حقیقی اسلام درمیان مسلمانان وجود ندارد.ویاهم واضح تر بدین معنی که اسلام زنده است ومسلمانان مرده اند”

اولین چالش بیداری اسلامی ازنظراقبال:
“اولین موانع بیداری اسلامی ازنظرعلامه اقبال لاهوری کشانیدن دین مقدس اسلام به رهبانیت خشک عیسویت است.درصورتیکه آموزه های دین اسلام به شدت تام علیه این مبانی فکری تاخته اند.از نظروی همین گوشه گیری ها وعزلت نشینی ها باعث عدم تحرک اجتماعی وسیاسی مسلمنان گردیده است.” به قول شریعتی:
“برای دنیا یت آنقد ر کار کن که گویا یک عمرزنده با قی می مانی وبرای آخرتت آنقدر کارکن که گویا فردا خواهی مرد”

دومین چالش بیداری اسلامی از نظراقبال:
“از نظر اقبال لاهوری موانع دیگری که با عث عدم تحرک وبیداری مسلمانان پنداشته میشود،تغا فل واز خود بی خبری مسلمانان است.اقبال بزرگ،کافر پرتحرک،پرفعالیت وبیدار وخود آگاه را ارجمند تراز آن مسلما نی میداند که درحال طواف حرم است”
کا فر بیدار دل پیش صنم به ز دین داری که خفت اند ر حرم

سومین چالش بیداری اسلامی از نظر اقبال:
“سومین چالشی راکه فرا راه بیداری اسلامی، اقبال بزرگ قلم داد می کند،عدم خودآگاهی وهوشایاری رهبران وسران جوا مع اسلامی است.که هریکی در زمان خود مورد بازی وفریب استعمار واجا نیب قرا ر گرفته وشکاروطمع بی گانه ها گردیدند.وبه دوستی تجمل گرایانهء آنها محو ونا بود گردیدند.”
طا یر دا نا نمی گردد اسیر گرچه با شد دامی از تا ر حریر
خند خندان است اورایارنیست مار اگر خندان شود جز مارنیست

چهارمین چالش بیداری اسلامی از نظر اقبال:
“به نظر علامه اقبال چا لش ومشکل دیگری که باعث عدم بیداری اسلامی ومسلمانان منطقه گردیده است تقلید نا بجا ونا آگا هانه از فرهنگ وعلم وفن غرب میبا شد.اقبال ازجوانانیکه بدون شناخت ازفر هنگ غرب پیروی می کنند شدیدأ انتقاد می کند،وجوانان را به آموزش وفراگیری آگاهانهء علوم وفنون جدید تشویق میکند.”
قوت مغرب نه از چنگ وربا ب
نی ز رقص دختران بی حجا ب
نی ز سحر سا حران لا له رو ست
نی زعریان ساق ،نی ازقطع موست
محکمی او را نه از لا دینی است
نی فرو غش ز خط لا تینی است
قوت افر نگ از علم و فن است
از همین آتش چرا غش رو شن است
علم و فن را ای جوان شوخ وشنگ
مغز می با ید نه ملبوس فر نگ
فکر چا لا کی اگر داری بس است
طبع د را کی اگر داری بس است

پیام استرا تیژیک اقبال جهت بیداری مسلمانان:
اقبال لاهوری مانند سائراندیشمندان وبزرگان اسلام ،جهت بیداری وخود اگاهی ملل مسلمان پیامی دارد که بدین شرح است.
“قراریکه در مباحث گذشته هم متذکرگردیدیم،علامه اقبال لاهوری جهت وحدت مردم اسلام در سرا سرجهان،به کشورواحدی بنام مسلمانان عقیده وباورداشت که این امرباعث شهرت جاویدانگی اقبال لاهو ری گردیده است.اقبال لاهوری وحدت میان مسلمانان رابرخواسته ازمبانی همچون قوم،ملت،جغرافیا،لسا ن ومذهب میداند.که به نظروی این مبانی باعث پیوند ووحدتی همیشه گی در میان امت مسلمه نمی گردد، حتی اگراین وحدت برخواسته از مذهب باشد،چون هرگاه وحدت اگر در میان مسلمانان برخواسته ازاین دید ها باشدروزی ازهم خواهد گسیخت.امابه نظراقبال لاهوری آن وحدتی که درمیان مردم مسلمان باعث ایجاد پیوند عمیق ووحدت سرشارازمحبت میگردد،پیوندایمانی وعقیده تی میباشد.هرگاه وحدت درمیان مر دم وملت های اسلامی برخواسته ازعقیده وایمان باشد،این خود وحدتی است پایداروهمیشه گی وهم چنان هیچ گاهی ازهم نخواهد گسیخت ونخواهدپاشید.آن مسلمانیکه درآخرین نقطهء این کرهء خاکی وآن مسلما نیکه درگوشهء ازگوشه های این گیتی حیات به سرمی برند بنابرداشتن پیوند،ووحدت ایمانی وعقیده تی در غم وشادی یکی دیگر خودراشریک میدانند،که درین گونه وحدت هیچ گونه تمیزی میان شرقی با غر بی ،شمالی باجنوبی،وعربی باعجمی وجودندارد.اقبال چه خوش میفرماید:

اهل حق را حجت و دعوی یکیست
خیمه های ما جدا دلها یکیست

مخاطب خاص دیگرعلامه اقبال لاهوری جهت بست وگسترش بیداری اسلامی،علما،فضلا،روحانیون،اد با،شعراونویسنده گان میباشد.درین مورداقبال چنین میفرماید:
نحوه تبلیغ عالم اسلام وطرزنگارش قلم ادیب ونویسنده،درتحریروتقریرآموزه های مقدس اسلام باید همچون عصای حضرت موسی “ع”تاثیر گذارباشد.این بدین مفهوم است که نحوهء منش ورفتار وارثان مکتب محمدی “ص”ونویسنده گان بیانات آنحضرت “ص”باید به گونهء باشد که دیگران راشیفته ومجذو ب خویش قرارداده ودارای قدرت ابتکارباشند”.

نتیجه گیری:
بدون شک وترتید،دین مقدس اسلام بابیانات شیوا،وآموزه های مفید وبیدار گرانه خویش ازآغاذ تا کنون،هزاران ملل خوابیده را بیدارساخت.وهمواره درآموزه های خویش مسلمانان را به خود آگاهی وخود بیدا ری سفارش نموده است.

| ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 36نفر
  • بازدید امروز 84399
  • بازدید دیروز 80422
  • بازید کل 49815562

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8645
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com