يکي  از عوامل اساسي انحراف‌هاي اجتماعي که از خانواده سرچشمه مي‌گيرد، طلاق است. طلاق عوارض روحي بسيار مضري در بر دارد که موجب اختلال رواني فرزندان و بي‌بند و باري و تباهي آنان مي‌شود که عوارض تربيتي آن در نابساماني روز افزون آنان جلوه‌گر مي‌شود.