امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
خواهرمسلمان
| بازدیدها: 490

فولاد یکی از سخترین فلزات است که انسانهای صاحب اراده را به آن تشبیه میکنند ومیگویند:انسانی بااراده پولادین!اما این فلز خواص دیگری هم دارد و از آن جمله گرم وسردشدن سریع است! نمیدانم چرامتاسفانه اکثرمردم ویژگی اخیرفولاد را برگرفته وازصلابت وسختی آن بی بهره اند،می بینیم بیشتر مردم درمد ت کوتاهی به سرعت حرارت یافته وجانبداری میکنند و سپس حرارت وشوق خود را از دست داده وبه سردی می گرایند!درمسائل مختلفی که برای جامعه رخ میدهد،جوانان ما به سرعت داغ شده وامید را دردل زنده میکنند، ولی پس ازمدت کوتاهی هرکدام ازمامسیرخودراطی میکند ومسئله تمام شده تلقی می گردد.اما آیا مسئله حل شده؟در جواب باید گفت:نه!پس مشکل چیست؟ فقط شوروشوق ما به سردی وانجماد تبدیل شده است!

مثلا دختری درماه رمضان شوق انجام عبادت داره وحجاب خودرا رعایت میکند،اما پس ازاتمام رمضان حجاب را برداشته و به سردی می گراید.

آیامیدانید که دشمنان اسلام این صفت(بسرعت گرم وسرد شدن)مسلمانان رادریافته اند؟

آنان هنگامی  مشکلات خودشان را درجوامع اسلامی رفع میکنند که مسلمانان درحالت سردی ورکود هستند.آنان مارا هنگام شوروشوق رها کرده و میگویند:بگذارید که هرکاری میخواهند انجام دهند،چرا که مدتی بعد خاموش شده و به سردی میگرایند ومسئله را به دست فراموشی می سپارند.

دشمنان هنگامی شروع میکنند که ما در غفلت و بی خبری باشیم.

برچه چیزی ثابت قدم باشیم؟

حتما خواهید گفت:برچه چیزی پایدار بمانیم؟پایداری درسه مورد مطلوب و نیکوست:

۱-پایداری درراه حقی که آشکاراست.

۲-پایداری در یاری رساندن به دین.

۳-پایداری بر عبادت.

باید شمااهمیت هرکدام ازاین موارد رابخوبی درک کرده وبدانید که اینها جزو  صفات مسلمانان راستین هستند وپیامبراکرم (ص) و   یارانش (رض)نیزبراین منهج بوده اند.پس برشماست که خودرا برای این راه مهیا سازید.

قرآن شما را ندا می دهد که پایدار باشید

همانطور که ام المومنین عائشه (رض)بیان کرده اند،اخلاق رسول خدا(ص)مطابق قرآن کریم بوده است وبه همین دلیل آن حضرت همواره در نمازهایشان دعا میکرد:ای تغییر دهنده دلها،دل مرا بر دین خود پایداربدار،چرا که پایداری در راه دین،نه تنها امری بسیارعظیم وارزشمند است،بلکه بزرگترین چیزی است که خداوند به امت اسلامی عطا می فرماید.

اگربرای اسلام زندگی کنید،زندگی بزرگی خواهید داشت!

گویی که قرآن به شما می گوید:ثابت قدم باشید،بپرهیزید ازغفلت وانحراف،اسلام را در قلب ،عقل وهستی خود قرار دهید ومسئله دین راارزشمند ترین مسئله درزندگی خود قرار دهید.

کسی که بخاطر اسلام زندگی کند،همواره آبرومند ودارای احترام است وزندگی ومرگ او بسیار با عظمت هست وسرانجام او سعادتمند جاودانیست،چرا که در طول زندگی خود این مسئله مهم را پیش چشم خود داشته که:من بخاطر دین ارزشمنداسلام وخداوندی که پروردگار همه جهانیان است،زندگی میکنم.

در پهنه تاریخ افرادی را می بینیم که زندگی ومرگ با عظمتی داشته اند،آنان درراه دین وآرمانهای عقیدتی خود از بذل مال، اولاد وحتی جان خوددریغ نکرده اند.

شاید چنین چیزی از امثال من وشما برنیاید،اما میتوانیم که دین را مهمترین بخش زندگی خود قرارداده وآن را ارزشمندترین سرمایه خودبدانیم ورفعت اسلام را بزرگترین آرزوی خود قرار دهیم.

پایداری یک شیر زن

نمونه پایداری درراه دین خدا،زنی مومنه است که آرایشگر دختر فرعون است.او به خداوندایمان آورده ورسالت موسی(ع) راتصدیق نموده،آنهم درزمانی که فرعون ندا سر میداد:من پروردگار شما هستم!!!

وقتی ایمان در قلب آدم رسوخ کرد،ناگزیر اثرآن دراعضا وجوارح ظاهر میشود

یک روز آن زن مشغول شانه کردن سر دختر فرعون بود،شانه از دستش افتاد وبا ذکر بسم الله آن را اززمین برداشت.

دخترفرعون پرسید:منظورت پدرم است؟ آن زن جواب داد:خیر،بلکه الله،پروردگار من وشما وپروردگار پدرتان است!!

دختر گفت:پدرم راازاین مسئله آگاه میکنم.واو با پایداری گفت:فقط الله پروردگار من وشما وپدرتان است.

سبحان الله!  زن ساده ای که درخانه فرعون کار میکند،همچون کوه در عقاید دینی خود ثابت قدم است!!!

فرعون برای اینکه آن زن را از عقیده اش بازگرداند شروع کرد به پرس وجو وگفت:آیا بچه داری؟ گفت: بله،چهار بچه دارم ویکی از آنها شیر خواراست.فرعون دستورداد فرزندان اورا حاضر کنند.

فرعون پرسید:آیا غیرازمن پروردگاری داری؟ زن جواب داد: پروردگارمن وشما فقط الله است. فرعون گفت:آتشی برپاکنید،پسراول را ازمادرش گرفت وسوال را دوباره تکرار کرد،وزن همان جواب راداد!

فرعون با قساوت تمام پسرک را به داخل آتش انداخت!صدای ناله پسر وسوختن اودرآتس بگوش میرسید.

وبهمین ترتیب دو فرزند دیگرراهم درآتش انداخت و زن همچنان برعقیده اش ثابت بود!

وقتی نوبت به بچه شیرخواررسید ،قلب مادر که لحظاتی پیش سه پاره جگرخودرا ازدست داده بود،بشدت شروع به تپیدن کرد وفریاد زد:

نه!پیامبر اکرم(ص)فرمود:این بچه همچون عیسی(ع) در گهواره به سخن آمد و به مادرش گفت:ای مادر!پایداروثابت قدم باش که تو بر حقی!!!

فرعونیان بچه را برداشته و به آتش انداختن ودوباره از زن پرسید: آیاغیرازمن پروردگاری داری؟ او باردیگر همان جواب را داد.

این بار فرعون دستورداد تااورا درآتش انداختند،اما حکایت آن زن به آنجا ختم نشد،

پیامبراکرم(ص)درحدیثی فرموده:هنگامی که همراه جبرئیل(ع)درسفرمعراج به آسمانها رفتم،به او گفتم: ای جبرئیل !این رایحه پاک ومعطر که آسمانهارا پر کرده چیست؟

جبرئیل(ع)گفت:آن رایحه عطر وجود آن زن و فرزندان اوست!

آری!پس از هزاران سال رایحه روح آن زن وفرزندانش آسمانها را در بر گرفته است.

طرحهای اولیه پایداری

۱- لازم است فهم صحیح وکاملی ازدین اسلام داشته باشیم تا دچارضعف،خطا ویابازگشت ازحرکت نشویم وارزش آنچه راکه انتخاب کرده ایم،بدرستی بفهمیم.

۲- مطالعه سیره صالحان ثابت قدم،به ویژه داستان پیامبران الهی.

۳- کثرت ذکرخداوند و به ویژه گفتن کلمه طیبه(لااله الاالله)؛ رسول اکرم (ص)فرمود: ایمانهای خودرا تازه کنید,گفته شد: ای رسول خدا چگونه؟فرمود: لااله الاالله رافراوان بگوئید.

۴- صبر،هیچگاه دربدست آوردن نتیجه ی پایداری ،عجله به خرج ندهید.خداوند منان میفرماید:  واستعینوا بالصبروالصلوه  ازصبرونمازیاری بجوئید.

۵- کثرت عبادت وانجام مستحبات به ویژه نمازشب وقرائت قرآن که باعث می شود نور هدایت بر قلب،روح واندیشه شما تابیده وازتاریکی های ضلالت نجات یابید.

۶- دوری شدید ازغرور؛ هیچگاه به خود مغرور نشوید،چراکه غرور،آفت دینداری است ومغرور فضل ونعمت خداوندی راازخود می بیند.

آیا فراموش کرده ایم که پیامبراکرم(ص)درراه دعوت چه آزارهایی رامتحمل شدند؟ و علی رغم آن همه رنج وآزار که می دیدند، هیچگاه ازاشتیاق ومحبتی که به دین خداوند و دعوت داشتند کاسته نشد و پیوسته می فرمود: پروردگارا قوم مرا ببخش! چرا که آنان نادانند و سپس با قلبی صاف وعزمی راسخ کار خود را شروع می کرد.

به امید آنکه ما هم در عقیده وبا ورهایمان، که بر حق است ثابت قدم باشیم.انشاء الله.

—————————

دکتر عمروخالد

ترجمه:فریده ویسی

| ۱۴ مهر ۱۳۹۲

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 31نفر
  • بازدید امروز 102272
  • بازدید دیروز 139436
  • بازید کل 49466670

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2183
  • کل نظرات 8634
  • کل اعضا 1552
  • جدیدترین عضو karimi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com