امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
عبدالخالق احسان
| بازدیدها: 507

نام وکنیه اش
نام مبارک او عبدالله فرزند عمرو بن العاص،کنیه او ابوعبدالرحمن و به قول بعضی ابو محمد بود. در مکه مکرمه هفت سال پیش از هجرت متولد شد، دوازده سال از پدرش کو چکتر بوده وهمرای مهاجرین به طرف مدینه هجرت نمود وقبل از پدر خود به دین اسلام مشرف گردید، ودر ابتداء نامش عاص بود، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسمش را به عبدالله تغییر دادند.
ویژگیهای جسمانی او
حضرت عبدالله بن عمرو (رضی الله عنهما) قامت بلند وچهره زیبا داشت، ساق های او بزرگ و سر و ریشش سفید بود و بعضی گفته اند که در آخر عمرش نابینا شده بود.
فضایل ودانش برتر او
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه حافظ، دانشمند، بسیار فهیم نسبت به آیات قرآن کریم بوده و به معانی قرآن تدبر می نمود و احکام آن را عملی میساخت، پایبند اوامر و اجتناب کننده نواهی قرآن کریم بوده و نسبت به احادیث گهربار پیامبر اسلام نیز این خط مشی را در پیش داشت و از جمله مکثرین روایت بود یعنی آنانیکه احادیثی زیادی روایت نموده بودند، از پیامبر گرامی اجازه نوشتن احادیث را خواست وگفت: ای رسول خدا آیا هر آنچه از شما در حالت رضامندی وغضبناکی شنیدم بنویسم؟  رسول خدا صلی الله عیله وسلم برایش اجازه داده و فرمود: بله بنویس من جز سخن حق چیزی نمیگویم.
کتاب یاد داشت وی را (الصادقه) میگفتند، حضرت ابوهریره رضی الله عنه در مورد عبدالله بن عمرو میگوید:
هیچ کس از من احادیث بیشتری حفظ نداشت بغیر از عبدالله بن عمرو؛ چراکه من بقلب خود حفظ مینمودم واو نیز چنین میکرد و اما او احادیث را می نوشت ومن نمی نوشتم، از همین جهت بود که نسبت به  حضرت ابوهریره احادیث زیاد تری را روایت کرده بود. او رضی الله عنه تورات را مطالعه نموده وآنچه مربوط به تفسیر، قصه ها ، فتنه ها وروز رستاخیز میشد یاد داشت نمود.
تقوا وپارسائی او
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه همیشه روزه دار بوده و شب نمی خوابید؛ لذا پدرش به پیامبر(صلی الله علیه و سلم) شکایت نمود ورسول خدا صلی الله علیه وسلم او را فراخواند وفرمود: یقیناً چشم تو به سّرت حق دارد واهل وفامیلت حق دارند وپروردگارت نیز بر تو حق دارد، پس برای اینکه همه حقوق رعایت شود، شب بیداری کن و بخواب، روزه بگیر وگاهی روزه نگیر ودر هر ماه سه روز روزه دار باش چرا که این بمنزله روزه دهر وهمیشگی میباشد.
رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیرامون ختم نمودن قرآن تنازل نموده و برای عبدالله فرمود: قرآن را در یک ماه ختم نما عبدالله گفت: من توان بیشتری دارم، این کلمه خود را تکرار میکرد تا اینکه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و سلم) فرمود: قرآن کریم را در کمتر از هفت روز ختم مکن.
  حضرت مجاهد می گوید: عبدالله بن عمرو وقتیکه پیر وضعیف شده بود چند روز پی در پی روزه میگرفت وپس چند روز را به اندازه آن روز ها افطار میکرد یعنی روزه نمی گرفت، مجاهد نیز گفت: عبدالله قسمتی از قرآن را همیشه می خواند وگاهی زیاد وگاهی کم می نمود ومیگفت: اگر رخصت پیامبر (صلی الله علیه و سلم) را قبول میکردم برایم بهتر بود اما من در حالی از پیامبر صلی الله علیه وسلم جدا شدم که دوست ندارم یک ذره با او مخالفت نمایم.
او رضی الله عنه شب ها در حضور خدا میاستاد وچراغ را خاموش میکرد وآن قدر میگریست که چشم هایش سرخ میشد ومیگفت: یک قطره اشک از ترس خدا برایم بهتر است از اینکه هزار دینار صدقه بدهم.
سخنان دلنشین او
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه دانشمند فاضل وسخنور فرزانه بود که این همه از فضل خداوند جل جلاله میباشد خدای عالم میفرماید: ‌[ یؤتی الحکمه من یشاء ومن یؤت الحکمه فقد أوتی خیراً کثیراً ] ([۱])  خداوند کسی را که بخواهد فرزانگی وحکمت میدهد وکسیکه فرزانگی داده شود به تحقیق خوبی زیادی داده شده است.
روایت شده که حضرت عبدالله فرمود:  در خواب دیدم که در یک دستم عسل و در دست دیگرم روغن قرار دارد و از هر دوتناول میکنم، این خواب را به رسول خدا صلی الله علیه وسلم بازگو نمودم ایشان فرمودند. هر دو کتاب ( قرآن وتورات) را خواهی خواند، وی هم هر دو را تلاوت نموده وآنچه در آنها بود فهمید لذا علم وافر وثقافت عالی کسب کرد ومرجعی در تفسیر، حکایات، فتنه ها واحوال آخرت قرار گرفت. ونیز فرمود: اگر شما حقیقت علم را بیاموزید حتماً سجده میکنید تا کمر های تان بشکند وفریاد میزنید تا صدا های شما باز ایستد، پس گریه کنید واگر در چشم تان گریه نبود خود را بگریانید.
عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فرمود: در روز رستاخیز همه گرد آورده میشوید، گفته میشود فقراء ومساکین این امت کجاهستند؟ پس فقراء آشکار میشوند وبرای شان گفته میشود چی دست آوردی دارید؟ میگویند: پروردگار را ! ما را امتحان نمودی وصبر کردیم در حالی که تو از ما دانا تری، ودارای وسلطنت را بدیگران عنایت فرمودی، پس گفته میشود راست گفتید، عبدالله گفت: آنان اندکی از دیگر مردم زود تر وارد بهشت میشوند، وشدت محاسبه بر ثروتمندان است.
ونیز فرمود: ارواح مؤمنان در شکم پرنده سبزی مانند سارها است که به هم آشنایند واز میوه های بهشت روزی میخورند.
سخاوتمندی وصداقت او
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه مانند سایر یاران پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوتمند، شرافتمند، راستگوی وامانتدار بود، این جای شگفتی نیست چرا که او از پیامبرگرامی (صلی الله علیه وسلم) شنیده بود که میگفت: یقیناً راستی بطرف نیکی هدایت میکند و  نیکی بطرف بهشت رهنمائی می نماید ومرد راستگوی در پیشگاه خداوند متعال صدیق نوشته میشود الحدیث. از همین جهت آنگاه که در سکرات موت قرار داشت و نزدیک بود دنیای فانی را وداع کند خواست که راستی خود را ثابت نموده واز نفاق بیزاری جوید ، به اطرافیانش گفت: اگرکسی از مردان قریش که دخترم را خواستگاری کرده باشد ومن اندکی با او وعده کرده باشم، پس شما گواه باشید که من دخترم را در نکاح او در آوردم چرا که نمی خواهم در حالی خداوند را ملاقات کنم که در وجود من ثلث نفاق وجود داشته باشد.
روایت شده که گروهی از اهالی بصره حج نمودند و قبل از مراجعه گفتند بخدا قسم بر نمیگردیم تا یکی از یاران حضرت محمدصلی الله علیه وسلم را ملاقات نکنیم که برای ما حدیث گوید، برای شان گفته شد که عبدالله بن عمرو رضی الله عنه درسمت پائین مکه فرود آمده است، وقتی آن گروه بجای اقامت او رسیدند دیدند که بیش از سه صد وسیله سواری از شتر واسپ در آنجا وجود دارد گفتند: اینها از کیست؟ گفته شد از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گفتند: آیا همه اینها از اوست؟ در حالی که ما شنیدیم که او متواضع ترین مردم است، برای شان گفته شد این صد وسیله سواری از رفیقان همراهش اند وآن دوصد از مهمانان وکسانیکه بدیدارش آمده اند میباشد یک مرد ازین گروه میگوید: ما شگفت زده شدیم برای ما گفتند تعجب نکنید چرا که حضرت عبدالله انسان ثروتمندی است وبر خود لازم میداند که از همه کسانیکه نزدش میآیند، میزبانی کند.
پس گفتیم: عبدالله را بما نشان دهید، گفتند او در مسجد الحرام است، در جستجوی او رفتیم تا که در کعبه وی را یافتیم که نشسته وعبا وعمامه دارد وپیراهن ندارد وکفش هایش را در طرف شمالش گذاشته است.
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه چرا تمام دارای خویش را خیرات کرد وهیچ چیز برای خود نگاه نداشت؟ زیرا او میترسید از این که در روز قیامت برایش گفته شود: [ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها] ([۲]) آیا در دنیا فقط پاکیزه گی ها را جمع آوری کرده وبهره جوئی نمودید؟
او رضی الله عنه در باره فقراء میگفت: آنها کسانی اند که از دیگران پیشتر وارد بهشت میشوند وشدت محاسبه با ثروتمندان باقی می ماند بهمین خاطر قصد دارای خود نموده و بین فقراء تقسیم میکرد و فقر و تنگدستی و حاجت را برای خویش دوست میداشت تا اینکه وقتی روز محشر از وی سؤال شود بگوید که چیزی ندارم تا مورد محاسبه قرار گیرم.
موقف او پیرامون آشوب های که کیان امت را به لرزه در آورد.
حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه همه زندگی خود را در زهد، خشوع، توجه بخداوند وتوبه بدرگاه او گذرانید تا اینکه فتنه وآشوب آمد که امت مسلمه را نابود سازد ومسلمین را با نیش زهر آلود خود میگزید و در بردارنده بدی، تفرقه، بلاء وپراکندگی بود.
قضیه طوری بود که بین حضرت علی (رضی الله عنه) وحضرت معاویه (رضی الله عنه) اختلافی رونما شد وهر کدام شان از خود تئوری ،اجتهاد، همکاران ونصرت دهندگانی داشتند و عمرو بن العاص از موافقان حضرت معاویه بود؛اما پسرش در موضع بیطرفانه خود اصرار داشت، عمرو بن العاص جایگاه پسر خود را در بین مردم و محبت واعتماد شان را به او احساس نمود، لذا حریص بود براینکه عبدالله به طرفداری از معاویه درین آشوب خانمان سوز شرکت نماید.
خلاصه اینکه واقعه درد آور جمل گذشت وحادثه غم انگیز صفین فرارسید، حضرت عمروبن العاص برای پسرش گفت: ای عبدالله برای جنگ در صفین آماده گی بگیر! او در جواب گفت: چگونه؟
در حالیکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم از من تعهد گرفت که هر گز شمشیر را بر گردن مسلمان نگذارم، عمرو رضی الله عنه اصرار میکرد وعبدالله نمی پذیرفت اما عمرو بن العاص کوشش داشت تا پسرش در ین واقعه حضور یابد.
بالاخره برای عبدالله گفت: آیا آخرین عهدی که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) از تو گرفت یادت میاید که دست ترا دردستم گذاشت و فرمود از پدرت پیروی کن؟ من حالا قصد دارم که همرای ما بیرون شوی وبجنگی، لذا عبدالله ناگهان گرفتار شد وسخنانی را شنید که انتظار آنرا نداشت ودر ضمیرش خطور نمیکرد ودر اخیر بعد از آن رد وبدل ها وگفتگوها واصرار ها عبدالله خود را مجبور میدید که از امر پدرش پیروی کند وهمرای پدر خود بطور اکراه بخاطر جنگ بیرون شد در حالیکه تصمیم قطعی داشت شمشیر را به طرف مسلمانی بلند نکند وازین آشوب خانمان سوز بهره نبرد.
آنگاه که نبرد شدت گرفت چشم عبدالله به عماربن یاسر افتاد که بطرف داری حضرت علی (رضی الله عنه) می جنگید وبالای تپه بلند رفته و برجنگ تشویق مینمود و می گفت: امروز دوستان خود محمد ویارانش را ملاقات میکنیم. درین گیرو دار بود که ناگهان تیرخطاکاری به عماربن یاسر اصابت نموده ودر زمین افتاد وشهید شد حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه این ماجرا رانظاره گر بود تا که آواز رسول خدا صلی الله علیه وسلم در گوش او طنین انداز شد که میگفت: پسر سمیه (عمار) را گروه باغی بقتل میرساند.
عمار بن یاسر کشته شد، چه کسی او را بقتل رسانید؟ لشکری او را کشت که عبدالله بن عمرو از جمله آنان است پس او از گروه باغی خواهد بود لذا حضرت عبدالله به سرعت موضع خود را تغییر داد و در بین صفوف لشکر معاویه میگشت ومیگفت: اینان گروهی باغی هستند که عمار را بقتل رساندند ومن این خبر را از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شنیده ام .
این خبر به معاویه رسید، عمرو وپسرش را فراخواند وبرای عمرو گفت: چرا پسرت را مانع نمیشوی؟ عبدالله گفت:از رسول خدا شنیدم که برای عمار میگفت: ترا گروه باغی خواهند کشت، حضرت معاویه برای عبدالله گفت: چرا همرای ما در جنگ بیرون شده ای؟ عبدالله گفت: پیامبر خدا مرا امر نمود که از پدرم اطاعت کنم و من در بیرون شدن از پدرم پیروی نمودم اما همرای شما نجنگیدم. ناگهان کسی آمد وسخن شان را قطع نموده واجازه داخل شدن قاتل عمار را خواست، عبدالله گفت: برای او اجازه دخول داده ومژده به دوزخ بده، پس بطرف پدر خود نظر انداخت وگفت: اگر رسول خدا صلی الله علیه وسلم مرا امر بطاعت شما نمی کرد هر گز همین قدر همرای شما نمی آمدم.
لذا از میدان نبرد برگشت وسوگند یاد نمود که یک تیر را رهانکرده وهیچ کس را به نیزه نزده وشمشیر را بدست خود نگرفته است ودر جنگ صفین بخاطر بزرگداشت پدر خود حاضر شده زیرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم او را امر نمود که از پدرش پیروی نماید.
تمام زندگانی خویش را سپری نمود وسخنش را بصراحت بیان میداشت، صداقت کار بوده وبرادرانش را دوست میداشت ونسبت به دین با غیرت بود وتعهدی که با پیامبر نموده بود تا شمشیر را به طرف مسلمان بلند نکند حفظ کرد، وقتیکه برای شرکت در جنگ صفین مجبور شد، خود را سرزنش نموده ومیگفت: مرا بجنگ صفین چکار؟ چرا بقتل مسلمانان بیرون شوم؟ بخدا قسم کاشکی ده سال پیش میمردم و میگفت: بخدا سوگند شمشیر ونیزه نزدم وتیری را رها نکردم دوست داشتم هیچ حاضر نشوم وحالا از خدا طلب مغفرت نموده وبدرگاهش توبه میکنم.
در گذشت او
پیرامون در گذشت حضرت عبدالله بن عمرو (رضی الله عنه) اختلاف  است. حضرت امام احمد (رحمه الله) گفت: که حضرت عبدالله بن عمروبن العاص در فرمانروائی یزید بن معاویه در روز چهار شنبه ( که دوشب از ماه ذوالحجه باقی مانده بود) ودر سال شصت وسه هجری قمری وفات نمود.
دیگری گفته : او سال شصت وهفت هجری وفات نموده است ویحی بن عبدالله گفت: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه در سر زمین فلسطین در گذشته است وبعضی گفته اند که در سر زمین مصر وفات نموده است.
       
خداوند از وی خوشنود باد و وی را در جنت خود جای دهد.
([۱])  سوره بقره آیه ۲۶۹  
([۲])  احقاف آیه ۲۰   
نوشته: عبدالقادر ابراهیم
ترجمه: عبدالخالق احسان
| ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 20نفر
  • بازدید امروز 63905
  • بازدید دیروز 139863
  • بازید کل 49934931

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8647
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com