امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
اسلام
| بازدیدها: 35781

– حجاب برای زنان
سؤال:
چرا اسلام مقام و شأن زنان را در پس حجاب تنزل داده است؟
پاسخ:
جایگاه زن در اسلام اغلب توسط رسانه های سکولار مورد تعدی قرار می گیرد. از حجاب یا پوشش اسلامی به عنوان نمونه ای از مطیع سازی زنان تحت قوانین اسلامی یاد می شود. قبل از اینکه از لحاظ دینی حکمت نهفته در حجاب را تجزیه و تحلیل نماییم، اجازه دهید تا جایگاه زن در جامعه ماقبل از اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.

۱- در گذشته زنان در رتبه ی پایینی قرار داشتند و فقط برای شهوت مورد استفاده قرار می گرفتند

نمونه های زیادی در تاریخ حقیقتی را که زنان در تمدن های اولیه در درجه ی بسیار پایینی قرار داشتند به تصویر می کشد و وقار و اساس انسانیت را انکار می کردند.

–  تمدن بابل ها
زنان در درجه ی پایینی قرار داشتند و تحت قوانین بابلیان از هیچ گونه حقی برخوردار نبودند. اگر مردی زنی را به قتل می رساند به جای اینکه وی را مجازات نمایند، همسرش محکوم به مرگ می شد.

تمدن یونانی
تمدن یونان به عنوان بزرگ ترین تمدن مورد توجه تمام تمدن های باستانی بود. تحت سلطه ی  چنین سیستم عظیم و باشکوهی، زن از هر گونه حقی محروم بود و با چشم حقارت به وی نگاه می کردند. در اساطیر یونانی “زن پنداری” که “پاندورا” نامیده می شود که معتقد بودند ریشه در بدشانسی انسان دارد.

یونانی ها زنان را موجوی مادون بشر و درجه دوم می پنداشتند. در حالیکه در اسلام عفت و پاکدامنی زنان بسیار گرانبها بود و زنان در بالاترین رتبه قرار داشتند. بعدها تمدن یونانی ها به خاطر هوی و هوس و انحرافات جنسی در هم شکسته شد چرا که فحشا در تمام طبقات جامعه غوغا می کرد.

تمدن روم

هنگامی که تمدن رومی در اوج خود بود، مرد حتی این حق را داشت که زندگی همسرش را از او بگیرد. فحشا و برهنگی در روم عادی بود.

تمدن مصر باستان

مصریان معتقد بودند که زنان موجودی مضر و شرور هستند.

عرب قبل از اسلام

قبل از اینکه اسلام در عربستان گسترش پیدا کند، عرب ها به دیده ی حقارت به زنان نگاه می کردند و اغلب دختران تازه متولد شده را زنده به گور می نمودند.

۲- اسلام ارزش زنان را بالا برده و به منظور پشتیبانی از آنها برابری و احترام به آنها اعطا نمود.

اسلام جایگاه زنان را بالا برد و هزار چهار صد سال پیش آنها را از حق و حقوق برخوردار نمود. اسلام برای حفظ جایگاه زنان به آنها احترام می گذارد.

حجاب برای مردان

معمولاً مردم حجاب را تنها مختص به زنان می دانند. چنانکه خداوند در قرآن قبل از اینکه درمورد حجاب زنان بحث کند از حجاب برای مردان را یاد کرده است. قرآن در سوره ی نور می فرماید: ترجمه: {بگو به مردان مسلمان که بپوشند چشم های خود را و نگاه دارند شرمگاه های خود را این پاکیزه تر است ایشان را هر آئینه خدا خبر دار است به آنچه می کنند.} (قرآن کریم-۲۴:۳۰)

هنگامی که مردی به زنی نگاه می کند اگر فکر بی شرمانه ای به ذهن وی خطور نماید باید نگاهش را به پایین بیاندازد.

حجاب برای زنان

آیه ی بعدی سوره ی نور می فرماید: ترجمه: {و بگو زنان مسلمان را که بپوشند چشم خود را و نگاه دارند شرمگاه خود را و آشکار نکنند آرایش خود را مگر آنچه ظاهر است از آن مواضع و باید که فروگذارند چادرهای خود را بر گریبان های خود و ننمایند آرایش خود را مگر به شوهران خویش یا پدران خویش یا پدران شوهران خویش یا پسران خویش یا پسران شوهران خویش یا برادران خویش یا پسران برادران خویس یا پسران خواهران خویش یا زنان خویش یا آنچه مالک او شده دست های ایشان (یعنی غلامان) یا پیروانی که صاحب شهوت نباشند از مردان یا طفلانی که هنوز مطلع نشده اند بر شرمگاه های زنان و نزنند زمین را به پای خویش تا دانسته شود آنچه پنهان می کنند از زیور خویش و رجوع کنید به سوی خدا همه ای مسلمانان باشد که رستگار شوید.}  (قرآن کریم- ۲۴:۳۱)

۳- شش معیار برای حجاب

بر اساس قرآن و سنت شش معیار برای حجاب وجود دارد:

۱- اندازه و مقدار:

اولین معیار این است که تا چه حدی باید بدن پوشیده باشد. این مقدار برای زنان و مردان متفاوت می باشد. کمترین پوشش الزامی برای جنس مذکر از ناف تا زانو است. برای مؤنث پوشش کامل بدن به جز دست تا مچ و صورت اجباری می باشد. اگر آنها تمایل داشته باشند می توانند آن قسمت از بدنشان را نیز بپوشانند. بعضی از علما بر این اصرار دارند که پوشش صورت و دست هم الزامی است.

پنج معیار باقیمانده برای حجاب بین زنان و مردان مشترک می باشد.

۲- لباس باید گشاد باشد و نباید بدن در آن نمایان باشد.

۳- لباس نباید نازک باشد طوریکه کسی بتواند بدن را ببیند.

۴- لباس نباید فریبنده باشد به گونه ای که جنس مخالف را جذب نماید.

۵- لباس نباید شبیه لباس جنس مخالف باشد.

۶- لباس نباید با لباسی که غیر مسلمانان می پوشند شباهت داشته باشد، به ویژه نشان دهنده هویت یا علامت غیرمسلمانان باشد.

۴- حجاب از جمله شامل رفتار و کردار می باشد

همچنین حجاب کامل در کنار این شش معیار برای پوشش، شامل اخلاق و رفتار درست، گرایش و علایق شخصی است. کسی که حجاب را تنها در ظاهر خلاصه نموده فقط بخش محدودی از حجاب را دریافته است. حجاب تن را باید با حجاب چشم، قلب، فکر و خیال توأم ساخت. همچنین شامل طرز راه رفتن، طریقه ی صحبت کردن و رفتار فرد می باشد.

۵- حجاب مانع آزار و اذیت است

دلیل اینکه چرا حجاب به زنان توصیه شده این است در این آیه در قرآن بیان شده است: ترجمه: {ای پیامبر بگو به زنان خود و دختران خود و به زنان مسلمانان که فروگذارند بر خود چادرهای خود را این نزدیک تر است به آنکه شناخته شوند پس ایشان را ایذا داده نشود و هست خدا آمرزنده مهربان.} (قرآن کریم- ۳۳:۵۹)

قرآن می فرماید؛ حجاب به این خاطر به زنان امر شده که آنها به عنوان زنان با حیا و فروتن شناخته شده اند و از آزار و تعرض به آنها جلوگیری می کند.

– وراثت
سؤال:
در قوانین اسلامی، چرا سهم ارث زنان برابر با نصف سهم مردان است؟
پاسخ:

۱- ارث در قرآن

قرآن کریم در میان حقایق ذینفع فراوانی که در خود نهفته دارد، حاوی راهنمایی های مفصل و مبسوط  در رابطه با تقسیم ارث نیز می باشد. آیه های قرآن درباره ی راهنمایی های تقسیم ارث:

– سوره بقره، جزء دو آیه ی ۱۰۸

– سوره بقره، جزء دو آیه ی۲۴۰

– سوره نساء، جزء چهار آیه ی ۹-۷

– سوره نساء، جزء چهار آیه ی ۱۹

– سوره نساء، جزء چهار آیه ی ۳۳

– سوره مائده، جزء پنج آیه ۱۰۸- ۱۰۶

۲- سهم معین ارث برای خویشاوندان

سه آیه در قرآن مجید راجع به سهم خویشاوندان نزدیک به طور مفصل توضیح داده است. سوره نساء جزء چهار آیه ی ۱۱،۱۲و ۱۷۶، ترجمه ی این آیات در زیر آمده است:

{حکم می کند شما را خدا در حق اولاد شما که مرد را هست مانند حصه ی دو زن اگر اولاد میت همه دختر باشند بیشتر از دو نفر پس ایشان را است دو سوم آنچه میت گذاشته است و اگر ذریتش یک دختر باشد پس او را است نیم ترکه و هست پدر و مادر میت را هر یکی از ایشان یک ششم آنچه بگذاشته است اگر باشد میت را فرزندی، پس اگر نباشد او را فرزندی و وارث او پدر و مادر او شوند پس هست مادرش را یک سوم ترکه پس اگر باشند میت را برداران هست مادرش را یک ششم ترکه و این تقسیم بعد از ادای وصیتی است که میت به آن فرموده یا بعد از ادای دین پدران شما و پسران شما نمی دانید که کدام یک از ایشان نزدیک تر است به شما در نفع رسانیدن حصه معین کرده شد از جانب خدا هر آئینه هست خدا دانای استوارکار.}

{و شما را هست نیمه آنچه بگذاشته اند زنان شما اگر نباشد ایشان را فرزندی پس اگر ایشان را فرزندی باشد شما را است یک چهارم آنچه بگذاشته اند بعد از ادای وصیتی که به آن فرموده باشند یا بعد از ادای دین و زنان را است یک چهارم آنچه شما بگذاشته اید اگر نباشد شما را فرزندی پس اگر باشد شما را فرزندی پس زنان را است یک هشتم آنچه بگذاشته اید بعد از ادای وصیتی که به آن فرموده باشید یا ادای دین و اگر مرد مرده که از وی میراث یا زن مرده کلاله باشد و او را برادری هست یا خواهری پس هر یک از ایشان را است یک ششم ترکه پس اگر اخیافیان بیشتر از این باشند پس ایشان با هم شریک اند در یک سوم ترکه بعد از ادای وصیتی که به آن فرموده شده یا بعد از ادای دین به غیر آنکه ضرر رساننده باشد حکم کرده شده است از جانب خدا و خدا دانای بردبار است.}

{طلب فتوا می کنند از تو بگو خدای تعالی فتوی می دهد شما را در باب میراث کسیکه والد و ولد ندارد اگر مردی بمیرد که فرزندش نیست و او را خواهری باشد پس خواهرش نیمه ی آنچه گذاشته است و اگر این خوهر مرد و آن برادر وارث او شد اگر نباشد آن را فرزندی پس اگر خواهران دو باشند پس ایشان را است دو سوم حصه آنچه بگذاشته است و اگر ایشان جماعت باشند مردان و زنان پس مرد را است مانند حصه ی دو زن بیان می کند خدا برای شما تا گمراه نشوید و خدا به همه چیز دانا است.}

۳- بعضی اوقات جنس مؤنث به طور مساوی یا بیشتر از سهم جنس مذکر ارث می برند

در بیشتر موارد زن نصف سهم مردان ارث می برند. به هر حال همیشه هم اینطور نیست. در مواقعی که فرد میت دارای بستگان درجه یک یعنی اولاد و پدر و مادر نباشد، اما خواهر و برادر داشته باشد، هرکدام از این دو وراث شش دانگ سهم می برند.

اگر چنانچه فرد میت دارای فرزند باشد، پدر و مادر هر دو سهم مساوی از یک ششم ارث می برند. در بعضی مواقع، زن نیز می تواند سهمی دو برابر مرد را به ارث ببرد. اگر فرد میت زن باشد و هیچ فرزند، خواهر و برادر نداشته باشد، تنها همسر، پدر و مادر در قید حیات باشند، همسر نصف دارایی را به ارث می برد در حالیکه مادر یک سوم و پدر یک ششم باقیمانده را به ارث می برد. در موارد خاص، مادر سهمی دو برابر پدر را به ارث می برد.

۴- جنس مؤنث معمولاً نصف سهم جنس مذکر را به ارث می برد

به عنوان یک قاعده ی کلی درست است که در بیشتر موارد زنان نصف سهم ارث مردان را به ارث می برند. به عنوان مثال:

۱- دختر نصف سهم پسر را به ارث می برد.

۲-  در صورتی که فرد میت هیچ فرزندی نداشته باشد همسر زن یک هشتم و همسر مرد یک چهارم به ارث می برد.

۳-  در صورتی که فرد میت فرزند داشته باشد همسر زن یک چهارم و همسر مرد یک دوم را به ارث می برد.

۴- اگر فرد میت پدر و مادر و فرزند نداشته باشد، خواهر نصف سهم برادر را به ارث می برد.

۵- مرد دو برابر زن ارث می برد زیرا حمایت مالی خانواده بر عهده ی وی می باشد

در اسلام وظیفه کسب درآمد برعهده زن نمی باشد و مسئولیت مالی بر عهده ی مرد است. قبل از اینکه زنی ازدواج نماید این وظیفه ی پدر و برادر است که لباس و خورد و خوراک وی را تأمین نمایند. پس از اینکه ازدواج نمود این وظیفه بر عهده ی همسر یا پسر می باشد. اسلام مرد را مسئول برطرف کردن نیازهای مالی خانواده قرار داده است. به عنوان مثال اگر مردی پس از مرگش صد و پنجاه هزار تومان برای فرزندانش به جای گذاشت، پسر صد هزار تومان و دختر فقط پنجاه هزار تومان را به ارث می برد.

سؤال: چرا مسلمانان حیوانات را به طور بی رحمانه و زجرآوری می کشند؟

پاسخ: روش اسلامی ذبح حیوانات مورد انتقاد افراد زیادی قرار گرفته است. شاید این نکته که اثبات شده ذبح به شیوه ی اسلامی نه تنها انسانی بلکه از لحاظ علمی بهترین روش می باشد مورد توجه کسی قرار بگیرد.

طریقه ی ذبح حیوانات در اسلام

“زکیتم” کلمه ای است که از ریشه ی “زکی” گرفته شده است، مصدر آن به معنای تطهیر و پاکسازی می باشد. طرز ذبح حیوانات در اسلام به این ترتیب است:

۱- حیوان باید با چاقوی بسیار تیزی ذبح شود، اگر سر حیوان با چاقوی تیز و برنده و سریع بریده شود میزان درد خیلی کاهش می یابد.

۲-  گلو و رگ های گردن حیوان را ببرید یا ذبح کنید، (ذبح که یک واژه ی عربی می باشد به معنای سر بریدن حیوان است). عمل ذبح باید با بریدن گلو، نای و رگ های خونی گردن بدون قطع نخاع صورت بگیرد.

۳-  خون باید تخلیه شود. قبل از اینکه سر جدا شود خون باید کاملاً از رگ ها خالی شود. هدف این است که خونی که بستر خوبی برای رویش میکروب ها است کاملاً تخلیه شود. نخاع نباید قطع شود زیرا تارهای عصبی در قلب می تواند طی فرایند ذبح پاره و باعث توقف ناگهانی قلب و راکد شدن خون در رگ ها شود.

خون محیط مناسبی برای رشد باکتری، میکروب و زهر می باشد

خون محیط مناسبی برای رشد باکتری، میکروب و غیره می باشد. بنابراین روش مسلمانان برای ذبح حیوانات بسیار بهداشتی است و باعث از بین رفتن بیماری های زیادی می باشد.

گوشت مدت زیادی تازه باقی می ماند

گوشت حیوان ذبح شده به روش اسلامی به دلیل تخلیه ی خون از رگ ها، در مقایسه با شیوه های دیگر ذبح مدت زمان بیشری تازه می ماند.

حیوان احساس درد نمی کند

بریدن سریع رگ های گردن، جریان خون رشته های عصبی که مربوط به پاسخ به درد در مغز می باشد قطع می شود. بنابراین حیوان احساس درد نمی کند. هنگام مرگ، دست و پا زدن، پیچ و تاب خوردن و تکان های شدید نشانه ی درد نیست بلکه علامت انقباض و شل شدن ماهیچه ها و کمبود خون ناشی از خالی شدن آن از بدن می باشد.

| ۸ فروردین ۱۳۹۲

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 12نفر
  • بازدید امروز 38573
  • بازدید دیروز 80422
  • بازید کل 49769736

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2184
  • کل نظرات 8645
  • کل اعضا 1555
  • جدیدترین عضو oliviatyh062081

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com