امکانات کاربری
پیام مدیر

اگر مردم، منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند، به زودی خداوند آنها را دچار عذابی فراگیر و همگانی خواهد کرد. نبی معظم اسلام . ص

خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 36693

دعوت اسلامی به همه جای مکه منتشر شد وتاثیر عجیبی در اعماق قلبها گذاشت و مردم به سرعت جاهلیت نخستین را کنار گذاشتند و بسوی اسلام روی آوردند.
 ایمان قوی ترین نیروئی است که هر امر محالی را ممکن میسازد و داستان ام عماره به ضوح بیانگر قدرت ایمان اوست . این زن شجاع ، بزرگوار وصحابیه جلیل القدرحضرت ام عماره رض را امام ابو نعیم چنین توصیف می کند، ام عماره، زنی است که در عقبه با پیامبرص بیعت کرد، در جنگ ها با مردان وجوانان پیکار و مبارزه می نمود، و او زنی کوشا و جدی و روزه دار و عبادتگذار و قابل اعتماد همه بود.
امام ذهبی درباره اش می گوید:
ام عماره، زنی فاضل و مجاهد، زنی انصاری و خزرجی و نجاری و مازنی، اهل مدینه بود.
برادرش، عبدالله بن کعب مازنی از کسانی است که در غزوه بدر حضور داشت. وبرادر دیگرش، عبدالرحمن از کسانی بود که همیشه گریان بود.
ام عماره ، در شب عقبه و در غزوه احد وغزوه حدیبیه و غزوه حنین و جنگ یمامه حضور داشت وجهاد و مبارزه کرد وتلاش زیادی نمود
ام عماره زن زید بن عاصم مازنی نجاری بود. عبدالله و حبیب را به دنیا آورد، و هردو پسرش افتخار همراهی پیامبر گرامیص را به دست آوردند. سپس بعداز زید بن عاصم، با غزیه بن عمرو مازنی نجاری ازدواج کرد و خوله را به دنیا آورد. فرزندان و خانواده ام عماره، در اسلام شأن و منزلت بزرگی دارند.

ام عماره زن نمونه و الگوی زنان
در واقع این زن بزرگوار فضائل زیادی دارد زیرا خداوند مکارم وبزرگی های زیادی را در وجود او جمع گردانیده است ، اگر بخواهی راجع به او به عنوان یک همسر سخن بگویی، او همسر باوفایی است که حق شوهرش را می داند و آن را به خوبی ادا می کند ، و اگر بخواهی او را به عنوان یک مادر توصیف کنی، او مادری مهربان و دلسوز است ، و اگر بخواهی ازعبادتش سخن بگوئی، او زنی روزه دار و شب زنده دار و یادکننده خداوند است ، واگر بخواهی از جهاد و مبارزه اش سخن بگویی، او زنی است که از رسول خدا ص دفاع می کرد و با دشمن می جنگید و دشمنان را از پیامبرص دفع می کرد.

 اسلام آوردن ام عماره
ام عماره توسط مصعب بن عمیر مسلمان شد و در سال بعد هفتاد و سه مرد و دو زن نزد پیامبرص آمدند تا بیعت عقبه دوم را با آن حضرت منعقد کنند ، این دو زن یکی شان ام عماره  و دیگری اسماء بنت عمرو بودند این بیعت مبارک انجام شد. و ام عماره با رسول خداص بیعت کرد و با این کارصفحه ای از نور را بر پیشانی تاریخ نگاشت.

رسالت عظیم تبلیغ دین
ام عماره به مدینه بازگشت در حالی که امانت این دین عظیم را حمل می کند. به محض این که به مدینه رسید، به نشر و گسترش اسلام میان زنان در مدینه و میان فرزندان وخانواده و قومش اقدام کرد.این چنین است زن مسلمانی که می داند که دین جز با گذشت و فداکاری و ایثار وحمل امانت به تمام هستی هرگز نمی رسد.

نمونه هایی از جهاد ام عماره در راه خدا
ام عماره در چندین جای حساس همراه رسول خدا ص بودکه عبارتند از: بیعت عقبه، غزوه احُد، روز حدیبیه، غزوه خیبر، عمره قضا، روز فتح مکه،غزوه حنین . و او از کسانی بود که در جنگ با مرتدان در جنگ یمامه و جنگ علیه مسیلمه کذاب و یارانش شرکت داشت در این جاهای حساس، ام عماره موضع گیری های درخشانی را یکی پس ازدیگری، ثبت می کرد و او اولین زن مجاهد در تاریخ اسلام است.

جهاد در جنگ اُحد و دفاع از پیامبرص
از زمانی که قریش در جنگ بدر شکست سنگینی خورد دیگر آرام ننشست وخشمگین منتظر فرصتی بودند تا انتقام از مسلمانان بگیرند در جنگ احد سه هزار نفربرای جنگ آمده بودند مسلمانان جهت رویارویی با مشرکان بیرون رفتند و در گردنه اُحد در کرانه دره، خیمه زدند و پشت شان را به طرف کوه قرار دادند. و پیامبرص نقشه پیکار با دشمن راکشید. و تیراندازان را در مکان هایشان قرار داد و عبدالله بن جبیر را امیر آنان  که پنجاه مرد بودند قرار داد. و فرمود  گروه اسبان دشمن را به وسیله تیراندازی از ما دور کنید، تا از پشت به ما حمله نکنند.درهرحال چه نتیجه جنگ به نفع یا به ضرر ما باشد (یعنی چه پیروز شدیم و چه شکست خوردیم) در جای خودتان بمانید و پایین نیایید. مواظب باشید تا از طرف شما به ما حمله نشود
در این غزوه خانواده مومن ام عماره ، پسرانش عبدالله و حبیب وشوهرش ودیگر فرزدانش شرکت داشتند. در حالی که ام عماره رفت تا تشنگان را آب دهد و مجروحان را مداوا کند اما شرایط و موقعیت این معرکه به گونه ای بود که ام عماره ناچار شد با مشرکان بجنگد و همانند یک قهرمان بایستد و بدون هیچ گونه ترس وواهمه ای از رسول خداص دفاع کند.
در شرایط سختی که مسلمانان از اتفاقات پیش آمده  پراکنده شدند وام عماره در آن موقع شمشیر و زره و سپر را به دست گرفت و در کنار رسول اللهص ایستاد و خودش ازاو محافظت می کرد
ام عماره می گوید من به همراه چند نفری بودم که از پیامبر محافظت میکردند دیدم مرد اسب سواری از روبروی من آمد و مرا زد، و من خودم را سپر رسول الله ص قرار داده بودم و از او محافظت می کردم. پس آن مرد نتوانست صدمه ای به پیامبرص وارد سازد و پشت کرد در این لحظه من از فرصت استفاده کردم و به زیر زانوی اسبش ضربه ای زدم، و مرد از پشت اسب، بر زمین افتاد پیامبرص صدا زد: ای پسر ام عماره، مادرت! مادرت! ام عماره گفت: پسرم مرا در مقابل آن مرد یاری داد تا او را کشتیم

پیامبرص برای ام عماره گواهی می دهد
در روایات آمده که ام عماره به شدت زخمی شده بود و مداوایش یک سال طول کشید پیامبرص برای ام عماره و پسرش دعا نمود که همراه او در بهشت باشند و خطاب به پسرش فرمودأمک أمک! اعصب جرحها! اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنه مادرت مادرت! زخمش را ببند، پروردگارا، ایشان را رفیقان من در بهشت قرار بده ام عماره از غزوه اُحد بازگشت در حالی که دردهای زخم هایی که در این غزوه به اواصابت نموده بود را تحمل می کرد. پس از یک شب، مجاهدان به سوی خانه و کاشانه خود روانه شدند و زخم های خود را مداوا می کردند. و در صبح منادی رسول خداص ندا زد به سوی حمراء الاسد بروید. ام عماره هم بلند شد و لباس هایش را بر روی زخمهایش بست ولی نتوانست همراه مجاهدان برود، به خاطر کثرت خونریزی که از بدن پاکش می آمد و خشک نمی شد یک سال تمام گذشت و زخم هایی را که در غزوه اُحد به او اصابت نموده بود، معالجه می کرد. اما به خدا، ام عماره هم چنان مسیر خود را با جهاد در راه خدا ادامه می داد.وقتی پیامبرص برای جنگ با یهودیان بنی قُریظه رفت، ام عماره در این غزوه هم بود تا تمام هستی بداند که زخم هایی که در غزوه اُحد به او رسیده، عزیمت و تصمیم او را ضعیف نکرده، چون او قوت و نیروی خود را از ایمانش به خدا می گرفت.
ام عماره در بیعت الرضوان نیز حضور داشتند آنجا یاران با وفای رسولخدا بر سر مرگ با آنحضرت بیعت کردند یکی از آنها ام عماره بود . و انعام این آیه شامل او گردید . لقد رضی الله عن المومنین . خداوند از مومنین بیعت کننده راضی شد

ام عماره بر شهادت پسرش صبرمیکند
حبیب پسر اما عماره فرستاده رسولخدا بسوی مسیلمه کذاب بود آن زمان فرستاده ها را نمی کشتند اما مسیلمه کذاب خیانت کرد و اورا به شهادت رسانید، مسیلمه ادعای پیامبری داشت واز حبیب خواست تا پیامبری اورا اقرار و پیامبری حضرت محمد را انکار کند اما حبیب بر عکس کرد مسیلمه اورا با زنجیر بست واعضای اورا تکه تکه کرد وسرانجام به شهادت رسید ، وقتی خبر شهادت حبیب به مادرمجاهد ام عماره رسید او همچنانکه زن عبادتگزار، روزه دار، فرمانبردار و مجاهد بود صبور نیز بود و بر این غم بزرگ صبر کرد و عهد بست اگر زنده باشد مسیلمه کذاب را خواهد کشت ، خوشبختانه در زمان حضرت ابوبکر صدیق جنگ با مسیلمه کذاب شروع شد و ام عماره از خلیفه اجازه شرکت در جهاد گرفت  ودر صفوف دشمن رخنه کرد و مسلیمه را به قتل رسانید و خدا را بخاطر برآورده شدن آرزویش سپاس گفت
 
خطاب به خواهران عصر حاضر
واما خواهران گرامی این است درس اسلام، ایمان و عشق به رسول الله ص وبه اسلام . به خداوندی خدا قسم راهی برای رسیدن به خوشبحتی دنیا و آخرت جز این وجود ندارد . زنان عصر پیامبر خون شان را فدای دین اسلام کردند وزنان عصر ما حجاب برای شان دشوار شده است  و نماز اولین فرض اسلام کنار گذاشته شده است ، در حالیکه این عبادت اولیه در اسلام است و هیچ عملی هر چند نیک نمی تواند جایگزین آن بشود .  اگر شما دوست دار عایشه صدیقه هستید واگر دوست دارفاطمه زهرا هستید این راه آنها بود نه غیر از این ، زندگی شبانه روزآنها عبادت و بندگی الله تعالی بود کالاهای دنیا نزد آنها ذلیل بود، غم دنیا نمیخوردند غم و فکر دین در سرشان بود واین اندیشه بود که آنها را به سعادت جاویدان رسانید وامروز ما به نام آنها افتخار می کنیم . آنها این مقام را با تلاش و عبادت بدست آوردند و ما هم می توانیم این مقام را نزد خدای مان کسب نمائیم .

برگرفته از کتاب بانوان عصر پیامبر علیه اسلام

| ۱ بهمن ۱۳۹۰

یک دیدگاه بگذارید

پاسخ کد امنیتی را در فیلد خالی تایپ کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جستجو

آخرین مطالب

آمار سایت

  • کاربران آنلاین 23نفر
  • بازدید امروز 43843
  • بازدید دیروز 139436
  • بازید کل 49408241

آمار کلی سایت

  • کل مطالب 2183
  • کل نظرات 8634
  • کل اعضا 1552
  • جدیدترین عضو karimi

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه با ذکر منبع بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com