درمان آدم مبتلا به صرع (غش) که جن در او داخل شده و با او عجین میشود، دو نوع است: نوع اول: قبل از ابتلاست