پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
  • کل مطالب 2331
  • کل نظرات 9702
  • کل اعضا 1697
  • جدیدترین عضو majidhami
خبرنامه
آرزو
| بازدیدها: 36171

بر زن مسلمان لازم و واجب است تا در پایبندی خویش به دستور های شریعت مطهر، با وجود فشار های خصمانه دشمن کوتاهی ننماید، و آنچه درا ین راستا بوی تعلق میگیرد اینست که باید پایبندی تام به حجاب شرعی داشته باشد بگونه ای که آنرا فریضه دینی دانسته و به آن افتخار نموده و یقین کامل داشته باشد که خداوند درب رابر این عبادت، وی را پاداشی بزرگ خواهد داد، واین را درک کند که حجاب و در پرده بودن زن مسلمان، بخاطرخشنودی پروردگار مهربان، و حفظ عزت و کرامت وی، و زدودن توهین و تحقیراز اوست

مسئولیت زن مسلمان

ا– بر زن مسلمان لازم و واجب است تا در پایبندی خویش به دستور های شریعت مطهر،با وجود فشار های خصمانه دشمن کوتاهی ننماید، و آنچه در این راستا بوی تعلق میگیرد اینست که باید پایبندی تام به حجاب شرعی داشته باشد بگونه ای که آنرا فریضه دینی دانسته و به آن افتخار نموده و یقین کامل داشته باشد که خداوند در برابر این عبادت، وی را پاداشی بزرگ خواهد داد، و این را درک کندکه حجاب و در پرده بودن زن مسلمان، بخاطر خشنودی پروردگار مهربان، و حفظ عزت وکرامت وی، و زدودن توهین و تحقیر از اوست.

بدون تردید پایبندی زن های با عفت و پاکدامن به حجاب شان، مطابق مقررات و احکام شرعی، و سفارش نمودن سایر زنان به آن، از مهمترین وسایلی است که جامعه را از رذایل و پلیدی ها محفوظ نگه داشته، ودرمقابل دشمنان نشسته درکمین، و متجاوز بر منافع و مصالح دنیوی و آخروی ما مقاومت می نماید، چنانکه پایبندی و چنگ زدن زن مسلمان به حجابش، جهادی بزرگی – نظربه توانش- حساب می شود، خصوصا در سایه جنگ شعله وری که امروز دشمن علیه این اصل شرعی آنرا افروخته است.

ب- این یک ضرورت اجتماعی است که زن به مسئولیت های اجتماعی خود پی برده، طبق مقررات شرعی، نقش اصلی وحقیقی خود را در جامعه ادا کند. زن مسلمان باید در برداشت مسئولیت اجتماعی خویش سهم فعالی گرفته و نقش ارزنده و حقیقی که در جامعه دارد، از لابه لای بندگی واقعی اش به خداوند به اجرا در آورد، که از جمله نمای اجتماعی آن، تربیت و پرورش درست فرزندان، سرپرستی شایسته خانواده، و مستقر بودن وی در منزلش است – مگر اینکه بخاطر ضرورتی بیرون آید – وحیا و حشمت و ظرافت ادبی شرعی، و حفظ عزت وکرامت و آبروی خویش را مد نظر گرفته بخاطر ضرورتی که از محل اقامت خود خارج شده، آنرا رفع نموده و سپس بخانه برگردد و همیشه کوشا باشد تا عفت و پاکیزگی را در جامعه و میان سایر زنان انتشار بدهد و آنان را از لغزش در شر و فساد برحذر نماید، و زنان ثروتمند را ازحقوق خداوند و محاسبه الله با آنان آگاه ساخته – با آنکه نفقه آنان بر دوش شوهرانشان است- تا مبادا مال و دارایی خویش را در راه باطل و یا امور بی ارزش، و یا اسراف در وسایلی که قابل خرید نبوده، آن هم بخاطر رقابت و یا مد پرستی تلف ننمایند، بلکه در راه های خیر و احسان به مردم، و هر آنچه سبب خشنودی خداوند متعال میگردد، بمصرف برسانند. و در خاتمه چیزی مهمی که باید تذکر یابد اینست که باید در ناحیه آموزش زنان توجه جدی صورت گیرد – البته بعد از بررسی علمی – که به خواست واراده خداوند، بدین وسیله حرکت بیداری حقیقی زن در جامعه های مسلمانان بسرعت پایدار و برقرار خواهد شد، و تضمین کنند? حقوق مسلم وی که خداوند دانا و آگاه بر همه چیز، و قدرتمند و با حکمت، به آنها عطا فرموده خواهد بود، و در راه پیشرفت و انکشاف جامعه نقش فعال و مثبتی واقعی خواهد داشت، بدون طی نمودن مراحلی فجیعی که زنان غرب از آن میگذرند، و جامعه را به سرشت و خیمی دچار می کنند. زنان مسلمان با عملی نمودن ارشادات الهی و سنت پیامبر اکرم ص نمونه از عدل و انصاف برای کسانی خواهد بودند که خواستار خیراندیشی و صلاح برای زنان جهان اند. بدیهی است که این قضیه به نقشه کشی، و پیمودن مراحل پی درپی، و انجمن و سازمان ها، و برنامه و طرح ریزی متعددی نیاز دارد تا در ایجاد قانون و مقررات مربوط به زنان وتنفیذ آن اقدام صورت گیرد، تا باشد که این سند شرعی در راه تحکیم بخشیدن یکی از پایه های آن نقش اساسی داشته باشد، لذا بردانشمندان شرعی لازم است تا همگام با اهل اختصاص در زمینه های اجتماعی، و اقتصادی و تربیتی و غیره گردهم آمده بر ترکیب و ساختار روشی سالمی مربوط به مسایل زن، چون آموزش، کار، سر گرمی و تفریح و غیره به نتیجه مثبتی رسیده و بخاطر تعیین برنامه های عملی و محقق ساختن این ساختار و ترکیب ها که از احکام شریعت سر چشمه گرفته باشد اقدام نمایند، پس مقرر نمودن طرز عمل های واقعی بمنظور تنفیذ این برنامه ها باید بر دو اساس پایه گذاری شود:

اول: براساس مدارک و دلایل شرعی از جمله عقاید و احکام و مقاصد شریعت پایه گذاری گردد.

دوم: هم آهنگی واقعی با مسایل نو و تازه زندگی داشته باشد. تا حمایت درست و سلیم ازجامعه مسلمانان تحقق یافته و راه های سودمندی باز گردد تا مردم از زندگی آرام و مرفه واقعی برخوردار گردند، چنانکه بر دانشمندان و متخصصان لازم است که همچو مسایل و امور خطرناک را بدست کسانی نگذارند که ازدین خدا و مقاصد شریعت و احکام آن آگاهی ندارند و یا آن عده مردمانی که شکست فرهنگی و معنوی خورده اند، ون باید آن را تسلیم رویداد هایی امروزی نمایند ونباید بر اساس آن راه های حل مقرر و تعین گردد که احتمال عدم موافقت با مصالح شرعی، که ضامن خیر اندیشی و خیر خواهی مردم است داشته باشد. همچنان باید این برنامه ها وساختار آن حاصل علم شرعی درست، و دور از هرگونه اندیشه و تصور های خیالی و وهمی بوده پیش آمد های حیاتی درخور تغییر را، چه در موقع مناسب ویا دشواریها مد نظر گرفته باشد، و از پیشکش نمودن برنامه های نمایشی که تطبیق آن درزندگی روزمره دشوار و سنگین تمام شده، و مردم را به بیراهه می کشاند، اجتناب صورت گیرد، چنانکه نباید تابع رویداد های بی ثبات گردیده و آنرا با اهداف و مقاصد و احکام شریعت همدوش و درجریان قرار دهد، از اینرو لازم است که شتاب در فراهم نمودن دیدار و مجالس دراین باره میان علمای شریعت اسلامی ومتخصصان مخلص ودلسوز انجام یابد، تا در روند اصلاح جامعه وسازماندهی درست، ودرموارد اقتصادی وتربیتی که بی نهایت مهم و پر اهمیت است، بحث و مناقشه صورت گیرد، تا به این وجیبه شرعی که گنجایش تاخیر و تعویق را ندارد، اقدام عملی به عمل آید. نکته مهم اینست که باید به کیفیت و آیین مردم داری و آشنایی با وضع زندگی آنان آگاهی داشت – بدون اینکه خیر و شر و یا تصادم آنان با مفکوره و اعتقاد مردم را درنظرگرفت – زیرا امکان دارد با مرور زمان وضع دگرگون گشته و ارزشی را کسب نماید که از جمله تقاضاهای اساسی جامعه شمرده شود و مردم را بسوی خود فرا خواند، و اینکه چه نتایجی از آن ببار می آید، مسال? جدایی است، آنگاه نه تنها رهنمایی دشوار خواهد بود بلکه مقابله با آن وتغیر جهت دادن نیز کاری مشکلی خواهد شد. و در خاتمه این وثیقه نامه از مژده ای شما را باخبر می سازم که تصمیم و عزم شما را راسختر و قاطع تر ساخته ان شاءالله سبب آماده گی هر چه بیشتر و مزید تان می گردد و آن اینکه دین اسلام در پخش و انتشار میان اقشار و توده های جهانی نسبت به همه ادیان سریع تر بوده – و الحمدلله والمنه – کسانی که مشرف به آیین اسلام می شوند بیشتر آنها ازکشور های غربی بویژه زنان آنهاست، که با وجود حملات شدید و پی همی که بمنظور بد نام نمودن اسلام، و زشت جلوه دادن وضع زن درجوامع اسلامی انجام می پذیرد علی الرغم آن همه، به ندای اسلام لبیک گفته و به این دین مقدس مشرف می شوند و خداوند متعال شرف ایمان را به آنها عطا می فرماید و آنها را از این همه رنج و عذاب و زندگی پر مشقت و رقتبار غرب، که سالها در زیر سایه قوانین و مبادی ساخت بشر که از هدایات و رهنمود های ارزشمند اسلام بسیار بدور است زندگی بسر می برند، رهایی بخشیده و از آزادی و کرامت حقیقیی که زیرسایه شریعت و آیین اسلام که از جانب پرورد گار جهانیان برای بشریت مقرر شده، احساس تشنگی آنرا می کردند برخوردار گرداند.

منیع : سایت خانواده خوشبخت

 

| ۱۴ شهریور ۱۳۹۳
برچسب ها : ,

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
  • کاربران آنلاین 39نفر
  • بازدید امروز 105463
  • بازدید دیروز 141237
  • بازید کل 104760816

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com