پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
 • کل مطالب 2332
 • کل نظرات 9706
 • کل اعضا 1698
 • جدیدترین عضو محمد رحمانی
خبرنامه
وااسلاماه
| بازدیدها: 89050

ترجمه و تفسیر تمام سوره های قرآنتفسیر کامل فارسی قرآن.وااسلاماه

تفسیرفی ظلال القرآن نویسنده سید قطب . برای دانلود کردن و ذخیره تفسیرهرسوره در کامپیوترتان روی سوره مورد نظرکلیک کنید تا به صفحه دانلود منتقل شوید.
دانلود ترجمه وتفسیر سوره فاتحه
دانلود ترجمه وتفسیرسوره بقره
دانلود ترجمه وتفسیرسوره آل عمران
دانلود ترجمه وتفسیرسوره نساء
دانلود ترجمه وتفسیرسوره مائده
 دانلود ترجمه وتفسیرسوره انعام
دانلود ترجمه وتفسیرسوره اعراف
دانلود ترجمه وتفسیرسوره انفال
دانلود ترجمه وتفسیرسوره توبه
دانلود ترجمه وتفسیرسوره یونس
دانلود ترجمه وتفسیرسوره هود
دانلود ترجمه وتفسیرسوره یوسف
دانلود ترجمه وتفسیرسوره رعد
دانلود ترجمه وتفسیرسوره ابراهیم
دانلود ترجمه وتفسیرسوره حجر
دانلود ترجمه وتفسیرسوره نحل
دانلود ترجمه وتفسیرسوره اسراء
دانلود ترجمه وتفسیرسوره کهف
دانلود ترجمه وتفسیرسوره مریم
دانلود ترجمه وتفسیرسوره طه
دانلود ترجمه وتفسیرسوره انبیاء
دانلود ترجمه وتفسیرسوره حج
دانلود ترجمه وتفسیرسوره مومنون
دانلود ترجمه وتفسیرسوره نور
دانلود ترجمه وتفسیرسوره فرقان
دانلود ترجمه وتفسیرسوره شعراء
دانلود ترجمه وتفسیرسوره نمل
دانلود ترجمه وتفسیرسوره قصص
دانلود ترجمه وتفسیرسوره عنکبوت
دانلود ترجمه وتفسیرسوره روم
دانلود ترجمه وتفسیرسوره لقمان
دانلود ترجمه وتفسیرسوره سجده
دانلود ترجمه وتفسیرسوره احزاب
دانلود ترجمه وتفسیرسوره سباء
دانلود ترجمه وتفسیرسوره فاطر
دانلود ترجمه وتفسیرسوره یس
دانلود ترجمه وتفسیرسوره صافات
دانلود ترجمه وتفسیرسوره ص
دانلود ترجمه وتفسیرسوره زمر
دانلود ترجمه وتفسیرسوره غافر
دانلود ترجمه وتفسیرسوره فصلت
دانلود ترجمه وتفسیرسوره شوری
دانلود ترجمه وتفسیرسوره زخرف
دانلود ترجمه وتفسیرسوره دخان
دانلود ترجمه وتفسیرسوره جاثیه
دانلود ترجمه وتفسیرسوره احقاف
دانلود ترجمه وتفسیرسوره محمد
دانلود ترجمه وتفسیرسوره فتح
دانلود ترجمه وتفسیرسوره حجرات
دانلود ترجمه وتفسیرسوره ق
۵۱ ترجمه وتفسیر سوره الذاریات…….……….   دانلود کنید
۵۲ ترجمه وتفسیر سوره الطور…………..…….   دانلود کنید
۵۳ ترجمه وتفسیر سوره النجم………….……..  دانلود کنید
۵۴ ترجمه وتفسیر سوره القمر…………..……… دانلود کنید
۵۵ ترجمه وتفسیر سوره الرحمن…………………دانلود کنید
۵۶ ترجمه وتفسیر سوره الواقعه………….…… دانلود کنید
۵۷ ترجمه وتفسیر سوره الحدید……….………. دانلود کنید
۵۸ ترجمه وتفسیر سوره المجادله……………..  دانلود کنید
۵۹ ترجمه وتفسیر سوره الحشر………….……..دانلود کنید
۶۰ ترجمه وتفسیر سوره الممتحنه……….……..دانلود کنید
۶۱ ترجمه وتفسیر سوره الصف………………….دانلود کنید
۶۲ ترجمه وتفسیر سوره الجمعه……………… دانلود کنید
۶۳ترجمه وتفسیر سوره  المنافقون……….…….دانلود کنید
۶۴ ترجمه وتفسیر سوره التغابن……………….. دانلود کنید
۶۵ ترجمه وتفسیر سوره الطلاق…………….…..دانلود کنید
۶۶ ترجمه وتفسیر سوره التحریم………..…..…..دانلود کنید
۶۷ ترجمه وتفسیر سوره الملک…………………  دانلود کنید
۶۸ ترجمه وتفسیر سوره القلم…………..………..دانلود کنید
۶۹ ترجمه وتفسیر سوره الحاقه……….…….……دانلود کنید
۷۰ ترجمه وتفسیر سوره المعارج……….….…… دانلود کنید
۷۱ ترجمه وتفسیر سوره نوح…………….….…….دانلود کنید
۷۲ ترجمه وتفسیر سوره الجن…………….….…  دانلود کنید
۷۳ ترجمه وتفسیر سوره المزّمّل………….………دانلود کنید
۷۴ ترجمه وتفسیر سوره المدّثر……………..……دانلود کنید
۷۵ ترجمه وتفسیر سوره القیامه……………..… دانلود کنید
۷۶ ترجمه وتفسیر سوره الإنسان………………..دانلود کنید
۷۷ ترجمه وتفسیر سوره المرسلات…………… دانلود کنید
۷۸ ترجمه وتفسیر سوره النبأ………………..……دانلود کنید
۷۹ ترجمه وتفسیر سوره النازعات…………..…….دانلود کنید
۸۰ ترجمه وتفسیر سوره عبس……………..…… دانلود کنید
۸۱ ترجمه وتفسیر سوره التکویر………….……….دانلود کنید
۸۲ ترجمه وتفسیر سوره الإنفطار…………….…  دانلود کنید
۸۳ ترجمه وتفسیر سوره المطفّفین…….…….… دانلود کنید
۸۴ ترجمه وتفسیر سوره الإنشقاق…….…………دانلود کنید
۸۵ ترجمه وتفسیر سوره البروج…………………….دانلود کنید
۸۶ ترجمه وتفسیر سوره الطارق……………………دانلود کنید
۸۷ ترجمه وتفسیر سوره الأعلى…………………  دانلود کنید
۸۸ ترجمه وتفسیر سوره الغاشیه………….… دانلود کنید
۸۹ ترجمه وتفسیر سوره الفجر……………….…. دانلود کنید
۹۰ ترجمه وتفسیر سوره البلد……………….….  دانلود کنید
۹۱ ترجمه وتفسیر سوره الشمس……………… دانلود کنید
۹۲ ترجمه وتفسیر سوره اللیل……………………دانلود کنید
۹۳ ترجمه وتفسیر سوره الضحى…………………دانلود کنید
۹۴ ترجمه وتفسیر سوره الشرح………………… دانلود کنید
۹۵ ترجمه وتفسیر سوره التین……………………دانلود کنید
۹۶ ترجمه وتفسیر سوره العلق………………… دانلود کنید
۹۷ ترجمه وتفسیر سوره القدر ………………… دانلود کنید
۹۸ ترجمه وتفسیر سوره البینه………………..…دانلود کنید
۹۹ ترجمه وتفسیر سوره الزلزله………………… دانلود کنید
۱۰۰ ترجمه وتفسیر سوره العادیات…………    دانلود کنید
۱۰۱ ترجمه وتفسیر سوره القارعه………………دانلود کنید
۱۰۲ ترجمه وتفسیر سوره التکاثر…………..……دانلود کنید
۱۰۳ ترجمه وتفسیر سوره العصر……………..…دانلود کنید
۱۰۴ ترجمه وتفسیر سوره الهمزه……………… دانلود کنید
۱۰۵ ترجمه وتفسیر سوره الفیل…………………دانلود کنید
۱۰۶ ترجمه وتفسیر سوره قریش………….……دانلود کنید
۱۰۷ ترجمه وتفسیر سوره الماعون…………… دانلود کنید
۱۰۸ ترجمه وتفسیر سوره الکوثر……………..…دانلود کنید
۱۰۹ ترجمه وتفسیر سوره الکافرون………….. دانلود کنید
۱۱۰ ترجمه وتفسیر سوره النصر………………..دانلود کنید
۱۱۱ ترجمه وتفسیر سوره المسد………………دانلود کنید
۱۱۲ ترجمه وتفسیر سوره الإخلاص……………دانلود کنید
۱۱۳ ترجمه وتفسیر سوره الفلق……………….دانلود کنید
۱۱۴ ترجمه وتفسیر سوره النّاس………………دانلود کنید

در این باره بیشتر فیض ببرید :

دانلود ترجمه و تفسیر کل قرآن به زبان کردی

ترجمه گویای فارسی قرآن کریم همراه با تلاوت استاد منشاوی

images

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

| ۱۶ آذر ۱۳۹۴
۳۸ پاسخ به “ترجمه و تفسیر تمام سوره های قرآن برای دانلود”
 1. وضعیت کاربر : مهمان
  احمدشاه says:

  السلام علیکم
  جزاک الله
  برادر سه سوره موجود نمیباشند:
  ۱-المنافقون (۶۳)
  ۲- سوره اعلی (۸۷)
  ۳- سوره الفیل (۱۰۵)
  امیدوارم که آنها را هم شامل نماید.
  ممنون

 2. وضعیت کاربر : مهمان
  جلیل احمد عبیدی says:

  سوره اعلی هم دانلود نمیشود خداوند به شما اجر بدهد

 3. وضعیت کاربر : مهمان
  قیمت باطری says:

  اقا لینک مطلبو من پیدا نکردم.میشه راهنماییم کنید؟

 4. وضعیت کاربر : مهمان
  محسن says:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ۳ تا از سوره ها دانلود نمیشه. سوره مائده و انعام ( که فرمت شون crdownload است و روی سیسنم خونده نمی شه) و سوره المطفّفین که کلا لینک دانلودش غیر فعاله.
  با تشکر

  پاسخ:
  علیکم السلام
  بررسی شد دانلود سوره های مائده و انعام بدون مشکل است ، سوره مطففین لینک دانلود فعلا ندارد.

 5. وضعیت کاربر : مهمان
  خرید بک لینک says:

  سلام.ممنون بابت مطالب و وبسایت زیبایی که دارید

 6. وضعیت کاربر : مهمان
  جلیل احمد says:

  سوره المنافقون دانلود نمی شود

  پاسخ :
  مشکل بر طرف شد اکنون دانلود نمایید

 7. وضعیت کاربر : مهمان
  عصمت الله says:

  السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
  الله به همه دست اندرکاران این سایت سودمند اجرجزیل نصیب کند!
  عصمت الله مصلح

 8. وضعیت کاربر : مهمان
  walimansori says:

  سلا م خد مت د ست اند ر کار بر نامه

 9. وضعیت کاربر : مهمان
  حميد شاهميري says:

  با سلام ببخشید وارد سایت شدم تا از ان استفاده کنم ولی متاسفانه نماد اعتماد الکترونیک در سایت ندیدم به دلایلی که شما هم مطلع هستید چنین منابعی باید برای مخاطب کاملا اطمینان حاصل کنند لطفا در این زمینه اقدام فرمایید

 10. وضعیت کاربر : مهمان
  امید says:

  با سلام
  از آنجایی که این کار با هدف رضای خدا و نشر مفاهیم قرآنی صورت می گیرد
  با ید رضایت مترجم تفسیر فی ظلال (دکتر خرم دل ) و انتشارات مربوطه را بدست آورده باشید
  در غیر این صورت از دیدگاه اینجانب این کار سرقت و از بین بردن حق الناس است و به ازای هر
  دانلود از سایت شما مسولین سایت گناه آنرا بر دوش می کشید.
  خدا رهپویان صادق راه الله را توفیق دهاد

 11. وضعیت کاربر : مهمان
  حسین says:

  باسلام وخسته نباشید
  باتشکراززحمات شما
  همیشه موفق باشید

 12. وضعیت کاربر : مهمان
  عبدالهادی رسولی says:

  اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
  خداوند(ج)شمارا اجرجمیل نصیب تان سازدکه چنین خدمتی بزرگی رابخاطررضای رب العزت(ج)
  جهت استفادۀ بنده گان الله(ج)انجام داده اید.جزاکلاوخیرا.

 13. وضعیت کاربر : مهمان
  عبدالهادی(رسولی) says:

  salm


 14. RAHMAT OLLAH says:

  سلام علیکم.اگرلطف کنید وبه بنده اجازه دهید،فایل های word موجودکه برای دانلود گذاشته بودید،که تفسیر قرآن است راتبدیل بهpdfکنم وبرای شما ارسال کنم،چون درحالت wordفونت ها در رایانه های مختلف بهم می خورد.ونیزفونت آن رابهB zar18تبدیل کنم.که فونت زیباتری نیز هست.ودر حالت pdfتغییری نیز در محتوا ایجاد نخواهد شد.ان شاء الله.الله تعالی به شما جزای خیر بدهد .من مدتهاست که دنبال چنین فرستی هستم که خدمتی برای دین الله تعالی انجام بدهم.جزاءکم الله خیرا

 15. وضعیت کاربر : مهمان
  شعیب says:

  سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته

  اظهار سپاس از شما بخاطر سعی و تلاش تان در جهت نشر و پخش مطالب دینی. خداوند برای همه شما پاداش نیکی دهد. در ضمن یاد آوری میکنم که در تفسیر فی الظلا ل القران که در ویبسایت تان گذاشتید یک سوره کم است و فکر میکنم سوره آلمطففین باشد، می شه خواهش کنم سوره مذکور را هم در ویبسات بگذارید.
  با سپاس فراوان

 16. وضعیت کاربر : مهمان
  علیرضا says:

  سلام ببخشید نمیشه همش باهم دانلود شه؟؟

  پاسخ :
  خیر.


 17. آقای ابدال says:

  با سلام من می خواستم بدانم می توانم با اعلام منبع این فایل هارا کپی کنم؟

  پاسخ :
  با ذکر منبع یعنی ، ( پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه ) نقل مطالب مجاز می باشد .


 18. امید s says:

  سلام
  خسته نباشید
  ببخشید میشه تفسیر سوره ها رو تو یه فایل زیپ به صورت کامل واسه دانلود بزارید.
  آخه دانلود به صورت تک تک و با توجه به سرعت کم اینترنت طول میکشه و دردسر سازه…
  اگه شد لینک دانلودش رو بهم ایمیل کنید.
  ممنون


 19. پویا says:

  با عرض سلام وخسته نباشید و ضمن تشکر بخاطر مطالب مفیدی که قرار دادین، میخواستم درخواست کنم که اگر امکان دارد دانلود تفاسیر و قرائت های قرآن را بصورت یکجا در سایت قرار دهید.
  خیلی ممنون


 20. چاوکال says:

  سلام خسته نباشید واقعا خدا اجرتان دهد ……… گه صلاح دونستید مارو هم در لینک دوستاتون قرار بدید تا هم شما و هم ما با هم در ارتباط باشیم التماس دعا……
  —————
  پاسخ :
  آدرس شما موجود نیست .


 21. احمد says:

  عبد ۴,
  شما قبل از اینکه ازدیگران انتقاد کنید مشکل تنگ نظری خودتان را رفع کنید ، مسائل را کتمان نکنید، شما که برای رضایت الله و اشاعه قرآن تلاش می کنید به خودتان اجازه بیان سخنان غیر واقعی ندهید !


 22. عبد 4 says:

  حیف از سایت سنت آن لاین فیلتر شده و کسانیکه فیلتر شکن ندارند نمی توانند به آن مراجعه نمایند و دیگر مشکل منت کشیدن از سایت شما را که تاکنون اذیت کرده نداشتیم اگر برای رضایت الله و اشاعه قرآن و بازگشت به اصل کلام الله تلاش میکردید اینگونه تنگ نظری ها را شاهد نبودم
  لَقَدْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ ﴿۱۶۴﴾

  یقینًا الله برمؤمنان (بانزول قرآن) منت نهاده است، زمانی که در بینشان (به وحی) رسولی را از خودشان برانگیخت (تا) برإِیشان آیاتش را تلاوت کند و ایشان را تزکیه کند و قرآن و حکمت (قرآن) را به ایشان تعلیم دهد و (حال آنکه) از قبل در گمراهی آشکاری بودند.
  وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ۗ وَلِلَّـهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴿۱۸۰﴾

  و کسانی که الله به آنچه از فضلش به ایشان داده است، بخل می ورزند. گمان نکنند آن برای ایشان خیری است. بلکه آن شری برای ایشان است. آنچه را که بخل ورزیده اند در روز قیامت طوقی بر گردنشان خواهد شد. و میراث آسمان ها و زمین (فقط) در اختیار الله است و به آنچه (در عکس العمل به آیات الله) عمل می کنید، الله (به طور مطلق) آگاه است.


 23. حامد says:

  و خدایی که در این نزدیکیست…….


 24. مسعود says:

  عطار هفت شهر عشق را گشت = ما هنوز در خم یک کوچه ایم
  واقعا متاسف شدم در قرن بیست و یکم دنیا در چه فکریه و ما مشکلات هزاروچهارصد سال پیش دینمون هنوز مونده و به اونا فکر میکنیم


 25. ابو دانیال says:

  با عرض سلام و خسته نباشید، می خواستم بدونم که چرا تفصیر سوره مطففین بین سوره ها نیست و تفسیرتون ناقصه؟ اگه امکانش هست اونم بزارد ممنون…


 26. فاروق فتحی says:

  سلام علیکم تشکر از کار خوبتون جزاکم الله خیر الجزا


 27. VKgostiya says:

  لااله الاالله محمد رسول الله


 28. احمد. says:

  علی رحیمی,
  بله دوست گرامی توهین نباید بین مسلمین باشد مسلمانان اگر به قرآن و سنت چنگ بزنند عقده و کینه ای باقی نخواهد ماند
  چنانچه می دانید شبکه های اهلبیت و سلام قبلا با هدف اهانت به مقدسات اهل سنت ابتداء روی کار آمدند اهل سنت اعتراض کردند اما کسی صدای شان را گوش نکرد سپس شبکه های اهلسنت برای دفاع از خودشان به وجود آمدند . همینطور سایت های خوب اهلسنت فیلتر هستند و از آن طرف سایتهای موهن به مقدسات اهلسنت روز بروز بیشتر می شوند این مشکلاتها هستند.
  امیدوارم هر چه ذودتر بر طرف شود


 29. علی رحیمی says:

  باسلام کتابهای ممنوعه کتابهای ضددین ومنکر خداهستندکه دراینترنت فراوانند که با فیلتر شکن می توان ازآنها استفاده کرد.متاسفانه شیعه وسنی به جای مقابله با آنها جدیدا باایجاد شبکه های مختلف مانند کلمه ؛ وصال ؛ وصال حق واهل بیت و…به تکفیر وتوهین به همدیگر پرذاخته اند که از این کار فقط دشمنان اسلام سود می برند وازاین موقعیت به خوبی بهره بر داری می کنند .من نمیدانم به شبکه های مذکور تاچه حدنگاه می کنید وآیامورد تایید شما هستند یا نه ؟آن احمد که گفتم در یکی از سایتهای منکرخدا ودین با یکی از دین ناباوران گفتگو میکرد.موفق باشید.


 30. احمد. says:

  علی رحیمی,
  سلام بر شما ممنون خداوند دوست مان داشته باشد
  با شما موافقم به جای نفی و توهین کلا، قرآن و روش پیامبر را تبلیغ کنیم خوبیهارا معرفی کنیم اما از بدیها نگوئیم زیرا با معرفی خوبیها بدی خود معرفی می شوند متاسفانه جامعه چنین نیست ، مردم با توهین رشد می کنند و خیال می کنند توهین وو از عبادات هست
  من متوجه منظور شما از کتابهای ممنوعه نیستم . و آن احمد که ذکر فرمودید بنده نیستم .


 31. علی رحیمی says:

  باسلام مجدد شمابه طوریقین دوست داشتنی هستید چون موحد دیندار وپیرو قرآن هستید.گفته هایت هم بدون شک قبول.حرف من این است که به جای نفی وتوهین به بزرگان درتقویت دین نورو صرف کنیم بنده دبیر باز نشسته آموزش وپرورش هستم می دانم شما چه گفته اید .درسایت یاسین کتابهای ممنوعه هم هست .حرفم این بود که آیا ازاین کتابهامطاعه کردید؟وایا قبول دارید که ما دشمن مشترک داریم ؟من دریکی ازسایتهای دین ناباوران اسم احمد را دیدم که باپارسانامی گفتگو دارد.ایا شما هستید ؟اگر هستید بنده هم به عنوان ناشناس ازگفته های شمادفاع کرده ام.موفق باشید.


 32. احمد says:

  علی رحیمی,
  دوست عزیز
  قوی ترین دلیل دوست داشتن عمل کردن به سنتهای بزرگان است نه شعار دادن و نه غلو کردن زیرا غلو کردن از نظر قران محکوم است باید بدانیم بزرگان دین مثل ما انسان بودند و مثل ما مریضی و ضعف داشتند باید به آنها به دید یک انسان نگریست . باید حقیقت را گفت وبه حقیقت چنگ زد وباید حقیقت را غربال کرد


 33. علی رحیمی says:

  باسلام احمد جان چرا سطحی نگری کردید اظهار ارادت به امام هشتم ع به معنی قبله نیست کسی که با ادبیت فارسی آشنا باشد وصناعات وآرایه های ادبی را بداند غلو ومبالغه رامی شناسد شیعیان آل پیامبر راخیلی دوست دارند چون ایشان را پاک وعارف به الله می داند از فرط دوستی وعشق ورزیدن به مجاز تشبیهات ظریف ومبالغه آمیزبه کار می برند واین کار شرک نیست .به طور مثال فردوسی می گوید :شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنودنام افراسیاب آیا واقعاچنین است ؟بنابر این با کمال احترام واینکه ما شیعیان شما رادوست داریم وهمدین هستیم برادرانه توصیه می شود در این موردها انرژی مصرف نکنید دانش وخرد خود را صرف جوابگویی به دین ناباوران کافر بکنید سری به کتابهای مخالفان دین ومنکران خدا بزنید تا بدانید ما چقدر دراشتباهیم که بهانه هم دست اینها می دهیم.خدانگهدار


 34. احمد. says:

  محدثه,
  خواهر ممنون از شما
  ولی قرآن عظیم الشان این کتاب هدایت برای مسلمانان یک قبله تعیین نموده است و نه ۸ قبله ولذا هیچ آرامگاهی قبله گفته نمی شود . و مسلمانان با عمل به قرآن نجات خواهند کرد وقرآن عظیم راه نجات است وبس .


 35. محدثه says:

  ی پسر فاطمه، نور هدی
  سبزترین باغ بهار خدا
  با تو دل از غصه رها می شود
  پاکتر از آینه ها می شود
  ای گل گلزار خدا، یا رضا
  آینه ی قبله نما یا رضا

  میلاد هشتمین امام، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات
  آقا امام رضا (ع) بر شما مبارکباد.


 36. khaste says:

  سلام
  مرسی به وبلاگ من اومدی


 37. احمد says:

  احمد ورزشکار,
  تقریبا هر ترتیلی که بخواهید در سایت موجود می باشد و همینطور تفسیر کل قرآن کریم نرم افزار فعلا سایت ندارد اما بعدها انشاءالله قرار خواهیم داد .
  در ضمن شما عضو سایت نیستید امکان ارسال برای شما وجود ندارد . لطفا عضو بشوید .


 38. احمد ورزشکار says:

  سلام لطف کنیدانواع ترتیل وتفسیر ونرم افزار مذهبی برام بفرستیدچون معلم دینی هستماز خواف

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
 • کاربران آنلاین 31نفر
 • بازدید امروز 25432
 • بازدید دیروز 152833
 • بازید کل 104975265

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com