پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه

 

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده ای و بدون قرآن مرده

با قرآن بینایی و بدون قرآن نابینا

با قرآن هدایت یافته ای و بدون قرآن گمراه

با قرآن دانشمندی و بدون قرآن نادان

اول الله، آخر الله ، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله

بهترین یاد خدا ورد (لااله الا الله) است

آمار کلی سایت
  • کل مطالب 2333
  • کل نظرات 9707
  • کل اعضا 1699
  • جدیدترین عضو سروش
خبرنامه
ام البنین
| بازدیدها: 989

بیماری را بشناسیم و از وقوع آن با روش های موثر جلوگیری نماییم عدم شناخت بیماری و یا نداشتن تعریف درست از بیماری ممکن است دستیابی به پیشگیری را مشکل سازد و این یک قاعده است که هرگاه علت تشخیص داده شود مبارزه با معلول آسان خواهد شد .

دکتر زرین آذر، بیماری را اینگونه شرح می دهد : 

بیماری بطور کلی انحراف بدن از اعمال طبیعی آن تعریف گردیده است حال آنکه در حقیقت میتوان گفت که برعکس، بیماری مبالغه بدن در انجام اعمال طبیعی و
فیزیولوژیک خود میباشد.

بیماری پدیدهای نیست که از خارج ما بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در بدن موجودات زنده وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید میگردد. مواد جانبی حاصل از سوخت و ساز طبیعی بدن، در اثر تجمع باعث اختلال در کار سلولها و سپس بافتها و اندامهای بدن میگردند. این اختلال بصورت عالیم و نشانههای مختلفی بروز میکنند که ما نام آنرا بیماری میگذاریم.

در حالت طبیعی مواد زائد حاصله از سوخت و ساز توسط اندامهای مربوطه از بدن، پاکسازی شده، اثرات منفی یا مخرب برکار بدن به جا نمیگذارند. زمانی که بدن بدلیلی دچار ضعف و ناتوانی در پاکسازی و انجام اعمال حیاتی است یا میزان مواد زائد از حد طبیعی روزمره خارج است، بدن از حالت تعادل خارج شده، عالئم “بیماری”بروز مینماید.

تغذیه غیر طبیعی، پرخوری، خستگی، سموم درونی و بیرونی، بیخوابی، استرس،افراط و تفریط در امور زندگی، افکار نگران کننده و منفی همگی از عواملی هستند که به عدم تعادل بدن میانجامند. عالیم مختلفی که ما بیماری مینامیم در حقیقت در اثر تالش بدن برای پاکسازی بوجود می آیند. تب، اسهال، سردرد، استفراغ، دردهایعضالنی و استخوانی که بطور عموم در اکثر بیماریهای حاد و گاها مزمن مشترک میباشند از این جملهاند. همین عالئم در افرادی که از مصرف مواد اعتیاد روزمره مانند: چای، قهوه، الکل، مواد مخدر، شکر و آرد سفید دست میکشند نیز دیده میشوند. عالئم ذکر شده که نشانههای پاکسازی بدن از سموم میباشند پس از مدت چند روز تا چند هفته و بدون نیاز به هیچگونه دخالتی از بین رفته، به همراه خود اعتیاد فیزیکی به ماده مورد نظر را نیز از بین میبرند.

مثالهای ساده دیگری موضوع را روشنتر میکند:

نوزاد شیرخوارهای که شیر باال میاورد با چند وعده پرهیز غذایی، نوشیدن آب و افزایش میزان خواب بهبود مییابد. شخصی که دچار عالئمی مانند تب، لرز، آبریزش
بینی، خستگی و بطور کلی عالئمی است که آنرا سرماخوردگی مینامیم با استراحت، مصرف غذای طبیعی سبک و یا اجتناب از خوردن و افزایش میزان خواب، بدون
مصرف دارو و در طول زمانی کوتاه بهبود می یابد.

چه چیزی به بهبود این دو نمونه انجامیده است؟ پروسه سم زدایی و بازگشت بدن به تعادل و خودپایداری.

چنانکه ذکر شد بیماری در اثر تجمع مواد زائد در بدن بوجود میآید. در ابتدا بدن به کمک ارگانهای پاکسازی سعی در خروج این مواد زائد دارد. اگر تجمع این مواد بیش
از توانایی بدن در پاکسازی آنها باشد و یا اگر بدن به دالیلی از تعادل خارج گردیده در نتیجه قدرت پاکسازی کامل از مواد زائد را نداشته باشد، در اثر تجمع این مواد عالئم
مختلفی در ارگانهای مختلف بروز مینماید. ادامه این عمل میتواند در نهایت به ساختمان سلولی و بافتی غیرطبیعی منتهی گردیده، ساختمان طبیعی عضو یا اعضاء
خاصی را دگرگون نماید. به مجموعه این عالئم و نشانهها در کنار هم نام خاصی داده شده که تعریف طب مدرن از بیماریهای مختلف را بوجود میآورند، مثال سرطان
پروستات، آرتروز، تورم یا زخم معده، آلرژی، آسم، کولیت، سینوزیت و….

این نامها تنها به عضوی که عالئم “بیماری” را بیش از دیگران از خود بروز داده اشاره دارد. این توجه و تمرکز به یک ارگان و یا یک دستگاه دو مسئله مهم را از مد نظر دور نگه میدارد:

اول اینکه به دلیل اصلی و ریشهای بیماری)که همانا اختالل در تعادل بدن میباشد( نپرداخته و دوم اینکه بیماری را پدیدهای محلی و خاص یک عضو یا دستگاه خاص میداند و نه مربوط به کل بدن.

مثال نام کولیت یا تورم و التهاب روده بزرگ تنها از آنچه بروز نموده صحبت میکند و نه از دلیل ایجاد آن، درعین حال که تنها به ابتال یک عضو بدن یعنی روده بزرگ توجه دارد و نه کل بدن و نهایتا این همه باعث میگردد که طریقه درمان نیز انحرافی بوده، تنها به رفع نشانهها در عضو مربوطه نظر داشته باشد و نه به بازگرداندن تعادل و خودپایداری کل بدن.

همه بیماریها در حقیقت تنها یک بیماری هستند که بصورت مجموعهای از نشانههای مختلف دراعضاء مختلف بروز کردهاند. این نشانه ها برمبنای عمل متفاوت اعضاء گوناگون بدن، متفاوت میباشند.

همه بیماریها در حقیقت ریشه در یک علت دارند: تجمع سموم. التهاب و تورم در کبد یا ریه از التهاب و تورم در معده یا روده متفاوت نیستند. آنچه که باعث تفاوت بروز نشانهها می گردد تفاوت در بافت و عمل خاص هر عضو است.

مواد زائد بدن در زمانهای متفاوت دارای ترکیبات شیمیایی متفاوت میباشند این بدن است که تعیین میکند کدام ماده زائد در چه زمانی و از چه راهی باید دفع گردد و اینکه کدامیک از اعضاء بدن درگیر پاکسازی این مواد زائد گردند.

عادتهای مختلف ما همچنین بر اعضاء خاص بیش از اعضاء دیگر اثر میگذارند بعنوان مثال کشیدن سیگار به نظر میرسد که دستگاه تنفس و ریه را بیش از اعضاء دیگر تحت فشار قرار دهد. عوامل دیگر از قبیل عوامل ژنتیکی، تفاوتهای محیطی، تمایالت و عادات مختلف، استرس خاص مشاغل مختلف جسم و روح باعث میگردند که عضو یا اعضاء مورد نظر تأثیرات انباشتگی سموم را آسانتر از خود بروز دهد.

اگر تنها به نشانهها پرداخته و دلیل پیدایش بیماریها را فراموش کنیم. نتیجه همان میشود که امروز از نظر طب مدرن دلیل پیدایش قسمت اعظم بیماریها مجهول بوده و دلیل پیدایش بخش بزرگ دیگری بر گردن باکتریها و ویروسها گذاشته شده است. حال آنکه باور به اینکه همه بیماریها بروزهای مختلف یک ریشه اصلی یعنی “التهاب بدن” در اثر تجمع مواد زائد میباشند ما را به بررسی ریشهای علل پیدایش این تجمع، ترمیم و تصحیح آن در نتیجه ریشه کن نمودن بیماری میرساند.

علل ریشهای بیماری التهاب بدن در اثر مواد زائد چنانکه ذکر گردید در اثر تغذیه غلط، روش ناسالم زندگی، پرخوری، استرس روحی و جسمی، پرداختن به مشاغل بیهوده ، تکراری و خسته کننده، داشتن روابط ناسالم با خود و دیگران و امثال اینها میباشد. بهبود مسئلهای خود بخودی توسط بدن و در نتیجه دفع سموم اضافی و مواد زائد در حد مورد قبول بدن برای ادامه اعمال حیاتی روزمره حاصل میگردد و نه در اثر مصرف دارو. تنها باید با پیشه نمودن اصول اساسی سالمتی شرایط ایدهآل را برای بدن فراهم آورد تا این وظیفه حیاتی خود را به انجام رساند.

زمانی که بپذیریم که بیماری عمدتا در نتیجه نحوه زندگی، تفکر و اعمال خود ما بوجود میاید و نه به علل مجهول و نامعلوم و اجرام زمینی، به دست آورد بزرگی دست پیدا میکنیم چرا که مسئولیت سالمت خود را خود به عهده میگیریم. این پذیرش و آگاهی به ما این قدرت و توانایی را میبخشد که با نحوه زندگی خود سالمت خود را بیمه نموده از بیماری ها و مشکالت سالمتی آینده خود جلوگیری نمائیم.

بیمار گردیدن آسان است. در حقیقت نحوه زندگی روزمره بسیاری از ما که به نوعی تبعیت از حرکت کل جامعه بشری است ما را به سمت بیماری سوق میدهد.

برای بیمار شدن میتوانیم از توجه و گوش سپردن به پیامهای بدن خودداری کنیم. میتوانیم عادتهایی مانند کشیدن سیگار، مصرف الکل و سایر مواد تخدیر کننده یا محرک را دنبال کنیم. میتوانیم در مشاغل خسته کننده و تکراری روزمره مان درجا بزنیم. میتوانیم برای لقمهای نان، روح خود و آرزوهای خود را به راحتی در خود خفه کنیم. میتوانیم دانههای حسادت، زیاده خواهی، تعصبات مختلف، ترس و نگرانی را در روح خود کاشته همه روزه به آنها سرکشی نموده و آب و کودشان دهیم و بطور کلی میتوانیم اصول سالمتی را زیر پا گذارده، با جریان همگانی تبلیغات و تعلیمات شنا کنیم و پیش برویم. برعکس برای سالمتی اما باید آگاه بود و آگاهانه حرکت نمود و اصول و قوانین طبیعی را که ایجاد کننده و حامی سالمتی میباشند دنبال نمود.

بیماری چنانکه ذکر گردید در اثر تجمع مواد زائد در بدنی که به دالیل مختلف قدرت پاکسازی و دفع این مواد به میزان الزمه را از دست داده بوجود میآید. در حقیقت زمانی که میزان مواد زائد تولید شده در بدن به نقطه اشباع رسیده از ظرفیت سیستم پاکسازی روزمره بدن فراتر میرود “بیماری حاد”بروز میکند. سپس به محض اینکه میزان این مواد به حد قابل تحمل برای بدن برسد عالئم بیماری که در حقیقت نشانههای پاکسازی هستند از بین رفته بیمار احساس بهبودی میکند. اگر شخصی در این مدت از دارو یا سایر روشهای درمان استفاده کرده باشد این بهبود را به حساب ٱن دارو یا آن روشها میگذارد. حال آنکه بهبود عملی خود انگیخته و خودبخودی بوده تنها در اثر تقلیل سموم در بدن بوجود میاید. به معنایی دیگر در اکثریت قریب به اتفاق موارد بیماریهای حاد، اگر به اندازه کافی صبر و تحمل
نشان داده از مصرف دارو خودداری کنیم، بیماری )پروسه سم زدایی( دوره خود را طی نموده و بدن به حالت طبیعی خود باز میگردد. در حقیقت درک این مسئله به ما کمک میکند که با از بین بردن دالیل بیماری از بروز بیماریها مزمن جلوگیری کنیم.

بیماری تالش بدن برای دفع مواد زائد تولید شده در بدن است. به چه معنا؟ کسی که ورزش میکند در هنگام ورزش دارای ضربان قلب بیشتر، تنفس شدیدتر، باالتر رفتن درجه حرارت بدن، هجوم بیشتر خون به اعضاء مختلف، ازدیاد ترشحات مختلف از جمله تعرق و نشانههایی مشابه اینهاست. البته اینها تنها نشانههای ظاهری و قابل مشاهده برای ما هستند چرا که در هنگام ورزش و ازدیاد فعالیت بدنی در درون سلولها نیز فعل و انفعاالت سلولی شدیدتری برای تولید انرژی و خروج مواد زائد تولید شده صورت میگیرد.

آیا ما نام این تغییرات در هنگام ورزش را بیماری میگذاریم؟ طبیعتا نه. پس چگونه است که تغییرات بدن در هنگام سم زدایی شدیدتر را “بیماری” نامیده در پی “معالجه”و از بین بردن آن برمیآئیم؟

تب، ترشحات بینی و حلق، لرز، تعرق شدید، اسهال، عطسه، سرفه، استفراغ، دردهای عضالنی، همه و همه اعمال فیزیولوژیک و طبیعی بدن در اشکال مبالغه آمیز آن هستند بطور خالصه یعنی در اثر کوشش بیشتر و مبالغه آمیز بدن برای خروج سموم تولید شده از بدن، اعمال طبیعی و فیزیولوژیک، صورت مبالغه آمیز به خود میگیرند. حرارت بدن باال میرود، ضربان قلب تندتر می شود، تنفس شدیدتر میگردد، دفع سموم از طریق مدفوع، تعداد دفعات مدفوع را افزایش داده، اسهال را میآفریند و الی آخر.

بیماری تالش مداوم بدن برای دفع مواد زائد و سموم تولید شده در بدن است. همانگونه که سالمتی پدیدهای درونی و در خود موجود زنده است بیماری نیز از درون پدیده نشأت میگیرد. همانقدر که سرما و گرما دنباله هماند، همانقدر که شب و روز از پی هم میآیند بیماری و سالمتی نیز با هماند و دنبال هم. سالمتی و بیماری هر دو از پدیدههای عادی و فیزیولوژیک بدن میباشند.

برماست که با انتخاب روش زندگی که حامی و پشتیبان سلامتی است از جسم و روحی سالمتر برخوردار بوده زندگی پربار و با نشاطی را پیش ببریم. 

منبع : پایگاه وااسلاماه

مرتبط با این مطلب بخوانید:

درمان تمام بیماری ها با «سیاه دانه»

بیماری سرطان با ده میوه قابل درمان است(تصاویر)

درمان بیماری‌های جسمی و روحی با قرآن

موز سیاه شده ضد سرطان استimages

| ۸ تیر ۱۳۹۶

یک دیدگاه بگذارید

جستجو
آخرین مطالب
پیوندهای محبوب
آمار سایت
  • کاربران آنلاین 33نفر
  • بازدید امروز 123993
  • بازدید دیروز 133026
  • بازید کل 105206852

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه محفوظ میباشد.

استفاده از محتوای وااسلاماه با ذکر منبع و آدرس سایت بلامانع است. | تگ ها

Powered By Vaislamah.com - Copyright © 2010-2015 Vaislamah.com